02-6700500 שלוחה 1

אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – עדכון גרסת ממשק למעסיקים

ביום 13.6.2021 פרסמה רשות שוק ההון, ביטח וחסכון עדכון על אודות אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל (להלן: החוזר), שמטרותיו העיקריות הן:

 • הגברת השקיפות לעמית ביחס לכספים שהופקדו לקופת הגמל בעדו אך טרם שויכו.
 • צמצום היקף הכספים בחשבונות המעבר.
 • שינוי התנאים להשבת תשלום שהופקד ביתר למעסיק, תוך שימת מגבלות והגדרת דרישה לקבלת אישור העובד להשבת כספים כאמור בחלוף פרק זמן של למעלה מתשעה חודשים ממועד הפקדת הכספים לחשבון העובד בגוף המוסדי.
 • צמצום לוחות הזמנים למתן היזון חוזר על קליטת הכספים בחשבונות של העמיתים.


להלן עיקרי החוזר:

הודעת חברה מנהלת לעובד על הפסקה בתשלום

 • הופסקה הפקדת תשלומים לקופת גמל בגין רובד שכר היסוד של העובד והתקבל דיווח על כך מאת מעסיק, תודיע החברה המנהלת לעובד על הפסקת התשלומים והסיבה להפסקת התשלומים בתוך 30 ימים ממועד קבלת הדיווח של המעסיק. במסגרת הודעה זו, תודיע חברה מנהלת לעובד על השפעת הפסקת הפקדת התשלומים על זכויותיו בקופת גמל ועל האפשרויות העומדות בפניו.
 • הופסקה הפקדת תשלומים לקופת גמל בגין רובד שכר היסוד של העובד ולא התקבל דיווח מאת מעסיק כנדרש, תשלח חברה מנהלת לאיש הקשר של המעסיק, בתוך 60 יום מהיום ה-15 לחודש שבו היו אמורים הכספים להתקבל הודעה על הפסקת הפקדת התשלומים וכן על השפעת הפסקת הפקדת התשלומים על זכויות העובד בקופת הגמל, וזאת על מנת לאפשר למעסיק להסדיר את התשלום מול הקופה טרם משלוח ההודעה על פיגור בתשלום.
 • ככל שהמעסיק לא הסדיר את התשלום לאחר משלוח ההודעה כאמור, תשלח החברה המנהלת הודעה לעובד בתוך 90 יום מהיום ה-15 לחודש שבו היו אמורים הכספים להתקבל אילולא הופסקה הפקדת התשלומים; במסגרת הודעה זו, תודיע חברה מנהלת לעובד על השפעת הפסקת הפקדת התשלומים על זכויותיו בקופת גמל ועל האפשרויות העומדות בפניו.

 

היזון חוזר ראשוני

חברה מנהלת תעביר למעסיק היזון חוזר ראשוני על תקינותו הטכנית של הדיווח שהועבר בתוך 30 דקות ממועד מסירת הדיווח.

היזון חוזר מסכם

 • חברה מנהלת תעביר למעסיק היזון חוזר מסכם על רישום זכויות לפי דיווח שהתקבל לא יאוחר מיום העסקים שבו נמסר הדיווח ובלבד שהדיווח האמור הועבר עד לשעה 12:00 באותו יום עסקים. אם הועבר הדיווח לאחר השעה 12:00 יועבר ההיזון החוזר המסכם ביום העסקים העוקב.
 • דיווחה חברה מנהלת למעסיק בהיזון חוזר מסכם כי נדרש לה פרק זמן נוסף להשלמת הטיפול ברישום הזכויות במערכות החברה, תשלים החברה את הטיפול האמור ביום העסקים העוקב ליום העסקים בו נמסר ההיזון החוזר המסכם.
 • פנה עמית לחברה מנהלת בבקשה לקבל דיווח שוטף אודות קליטת הפקדותיו, תעביר לו החברה המנהלת מדי חודש, ולא יאוחר מהיום האחרון בחודש שבו הועבר דיווח המעסיק, דיווח אודות קליטת הפקדותיו, סך הכספים שמעסיקו העביר לחברה, סך הכספים שנקלטו בקופת הגמל הרשומה על שמו בחברה ותאריך הערך שניתן לכספים.
 • היו קיימים לזכות העמית כספים כלשהם שטרם שויכו לחשבון העובד נכון למועד הפקת הדוח הרבעוני או השנתי, תשלח החברה המנהלת לעמית הודעה באמצעי בו נשלח לעמית הדוח הרבעוני או הדוח השנתי בהתאם לחוזר דוח שנתי. הודעה, כאמור, תתייחס לכל הכספים שטרם שויכו בחשבון העמית אשר הופקדו לזכותו למעט הכספים, אשר הופקדו ברבעון שקדם למועד שליחת ההודעה.


בקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר

 • מעסיק רשאי להגיש בקשה לחברה מנהלת להשבת כספים שהופקדו בה ביתר. בקשה, כאמור, תוגש באמצעות קובץ "ממשק מעסיקים – דיווח שלילי", בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים:
 • המעסיק ציין את פרטי מרכיב חשבון קופת הגמל שבגינו הוא מבקש לקבל כספים בחזרה.
 • המעסיק יצרף לבקשתו תצהיר מעסיק מאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח שבנספח ב' לחוזר. תצהיר כאמור יוגש לכל הפחות לקופה אחת לשנה.
 • הוגשה הבקשה לאחר תשעה חודשים ממועד הפקדת הכספים המקורית לקופה, יצרף המעסיק לתצהירו, כאמור לעיל, אישור חתום על ידי העובד במסגרתו העובד מסכים לביצוע השבת תשלום כאמור למעסיק, בהתאם לנוסח האישור הקבוע בנספח ב'1 לחוזר.
 • על אף האמור לעיל, במקרה בו הבקשה להשבת התשלום היא בעקבות הסכם קיבוצי בו הוסכם על השבת התשלום, לא יידרש אישור העובד, כאמור לעיל, וחלף זאת המעסיק יידרש למסור לחברה המנהלת הצהרה, חתומה על ידי הארגון היציג, לפיה הדרישה להשבת הכספים נעשית בהתאם להסכם קיבוצי. בנוסף המעסיק ימסור אינדיקציה ב"ממשק המעסיקים – דיווח שלילי" כי ההשבה נעשית על בסיס הסכם קיבוצי.
 • הגיש מעסיק בקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר, ואישרה החברה בקשה כאמור, יוחזרו הכספים למעסיק בהתאם לסכום ההפקדה הנומינלי שהופקד לזכות העובד, בכפוף להוראות כל דין, ובכלל זה הוראות התקנון.
 • השבת התשלום תיעשה במועדים הקבועים בחוזר גופים מוסדיים 2016-9-10 "תשלומים לקופת גמל – תיקון" מיום 16.7.2016.
 • בעת השבת תשלום למעסיק, החברה המנהלת תפעל כמפורט להלן:
 • החברה תציין בהיזון החוזר את מספר הזיהוי שהגדיר המעסיק ב"ממשק מעסיקיםדיווח שלילי".
 • השבת הכספים לחשבון הבנק של המעסיק תיעשה בהתאם לסכום שהציגה החברה בהיזון החוזר ביחס למספר הזיהוי שציין המעסיק בעת הגשת הבקשה להשבת תשלום; לעניין זה יובהר כי חל איסור על חברה מנהלת לאחד תשלומים המועברים למעסיק, ועליה להפריד כל תשלום כך שניתן יהיה לזהותו בהתאם למספר הזיהוי, כאמור לעיל, ולסכום שציינה החברה בהיזון החוזר.
 • חברה מנהלת איננה רשאית להשיב תשלום שהופקד ביתר באמצעות המחאה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הועברה בקשת מעסיק להשבת כספים בגין חודש שכר שבו נוהלו הכספים בחברה מנהלת מעבירה, תשיב הקופה המקבלת למעסיק כספים בגין אותו חודש שכר, ובלבד שסך הכספים האמור לא יעלה על הסכום שהועבר אליה בעת הניוד מהקופה המעבירה.


תחילה

תוקף הוראות החוזר מיום 22.5.2022 (לאחר מספר דחיות).

היערכות במלם שכר

אנו, במלם שכר, נערכים ליישום הוראות החוזר במערכות השכר ומערכות הסליקה הפנסיונית.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם