02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

דיווח מרצון על ניכוי הוצאות שכיר מהברוטו

ביום 26.9.2023 פרסם המוסד לביטוח חוזר ביקורת ניכויים מס' 16 בעניין ניכוי הוצאות שכיר מהברוטו לצרכי תשלום דמי ביטוח, אשר מבהיר ומרענן את עמדתו של המוסד לביטוח לאומי, כי מעסיק אינו רשאי לקזז הוצאות מהכנסת העבודה של עובדיו החייבת בדמי ביטוח, גם אם הוצאות אלו מותרות לעובדים בניכוי לצרכי מס הכנסה. להלן עקרי החוזר:

 • לאחרונה נפוצה התופעה בה מעסיקים מקזזים משכר הברוטו של העובדים את ההוצאות הפרטיות של העובדים.
 • סעיף 344(א) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי חישוב ההכנסה של עובד לעניין דמי ביטוח לאומי יהא בהתאם להכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.
 • הכנסת עבודה שבסעיף 2(2) לפקודה, הינה ההכנסה ברוטו לפני ניכוי הוצאות קיזוזים או פטורים.
 • בסעיף 17 לפקודה, ותקנות מס הכנסה מכוח סעיף זה, מפורטות הוצאות הניתנות לניכוי מההכנסה בכפוף לתנאי הסעיף.
 • מכאן, כי ככל שהמדובר בהוצאה לפי סעיף 17 (סעיף אליו לא מפנה סעיף 344 לחוק) הרי שאין היא רלוונטית לעניין חישוב ההכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי.
 • כלומר לצרכי תשלום דמי הביטוח לשכירים אין זכאות לנכות הוצאות.

 • להלן דוגמאות שכיחות (שאינן תקינות) לקיזוז הוצאות העובד:

         א. השתתפות העובד בהוצאות המעסיק כגון: חניה, ביטוח מקצועי – המעסיק משלם את כל ההוצאה ומבקש את
             השתתפות העובד בחלק מההוצאה, באמצעות קיזוז משכר הברוטו של העובד.
         ב. חלק העובד בשדרוג רכב – המעסיק מעמיד רכב צמוד לרשות העובד וזוקף לו שווי רכב כדין. העובד בוחר ברכב יקר                 יותר ממה שהקצה לו המעסיק, את תוספת ההוצאה עבור הרכב היקר יותר ששולמה ע"י המעסיק לחברת ההשכרה,
             המעסיק מקזז משכר הברוטו של
 העובד.
         ג. תשלום העובד בגין חריגה בהוצאות – המעסיק מעמיד רכב צמוד לרשות העובד, אבל מגביל אותו בעלויות, כגון: בעלות
             דלק, או בגין אגרות בשל נסיעה פרטית. העלויות המיוחסות
 לעובד שהמעסיק לא נושא בהן, מקוזזות משכר הברוטו
             של העובד.

 • בדוגמאות הנ"ל וכיוצא בהן, מדובר בהוצאה ששולמה ע"י המעסיק, אולם המעסיק אינו נושא בה אלא מחייב בה את העובד. בסופו של דבר, ההוצאה הינה של העובד. ניכוי ההוצאות הפרטיות משכר העובדים ברוטו, גורר הפחתה בתשלומי החובה שבדין, כגון: דמי ביטוח לאומי.

  הדרך הנכונה לחייב את העובדים בהוצאות פרטיות אלו, הינה באמצעות ניכוי משכר הנטו, קרי: לאחר ששולמו תשלומי החובה השונים עבור שכר הברוטו המלא, בדומה לתשלומים פרטיים שחייב העובד למעסיק כגון: החזר הלוואות, רכישות פרטיות דרך השכר ועוד. תשלומים אלו מנוכים במסגרת ניכויי רשות בנטו, לאחר ששולמו בגינם תשלומי החובה, ככל הוצאה פרטית אחרת. העולה מן האמור, עובד שכיר אינו רשאי לקזז הוצאות מהכנסת עבודה החייבת בדמי ביטוח, גם אם ההוצאה מותרת בניכוי לצרכי מס הכנסה, ומכאן שיש לנכות הוצאות אלו משכר הנטו ולא משכר הברוטו.

 • בהמשך לאמור לעיל, להלן הנחיות הביצוע למבקר הניכויים:
  1. מבקר הניכויים יאתר רכיבי שכר שקוזזו מהברוטו באמצעות מסמכים כגון: 
      – דוח שנתי בפירוט חודשי של כלל רכיבי השכר.
      – תלושי שכר מדגמיים של עובדים לפי סמל השכר של הרכיב שקוזז מהברוטו.
  2. המבקר יבחן את מהות הרכיב, באמצעות מסמכים, כגון:
      – הסכם עבודה בין המעסיק לעובד.
      – הוראות ו/או הודעות המעסיק לעובדים (שאינן כלולות בהסכם העבודה) לגבי רכיב שקוזז משכר הברוטו.
      – הסבר המעסיק לגבי רכיב שקוזז.
  3. מבקר שזיהה כי רכיב זה הינו קיזוז בגין הוצאותיו הפרטיות של העובד יחייב את סכום ההוצאה שקוזזה בדמי ביטוח
      בגילום.


בהמשך לכך, מעסיקים רבים במשק קיבלו לאחרונה מכתב מהמוסד לביטוח לאומי, שממליץ להם לדווח מרצון אם ביצעו ניכוי הוצאות של עובדיהם השכירים מהשכר ברוטו, ולא מהנטו.

מטרת דרישת הדיווח היא חישוב מחדש של חבות הביטוח הלאומי של מעסיקים רבים במשק, שעד כה הורידו את שווי ההטבות לעובדיהם מהשכר ברוטו, ובכך הפחיתו את תשלומי הביטוח הלאומי עבורם. מעסיק שלא ידווח מרצון עד סוף השנה, ו"ייתפס" בהמשך בביקורת של הביטוח הלאומי – חשוף לקנסות.

מעסיקים שידווחו מרצונם עד ליום 31.12.2024 על ניכוי הוצאות פרטיות משכר הברוטו של העובדים, יחויבו בדמי ביטוח בהליך בירור תוך הפחתת מלוא הקנסות.

מעסיקים שטרם התחיל לגביהם הליך ביקורת ניכויים, מתבקשים לשלוח את הדיווח משנת 2017 ואילך, בקובץ אקסל שיכלול את המידע הבא:

 • שנת הדיווח;
 • שם העובד;
 • מספר זהות;
 • סכום ההוצאה שקוזזה;
 • ברוטו שנתי חייב בדמי ביטוח;
 • מס שולי של העובד;
 • מעמד העובד בביטוח לאומי (מקבל גמלת נכות או אזרח ותיק, בעל שליטה, גיל מותנה, מעל הגיל).

את הדיווח הנ"ל יש להעביר לאגף ביקורת ניכויים למייל bikoretn1@nioi.gov.il ולציין בכותרת: "ניכוי הוצאות מהברוטו, שם המעסיק ומספר תיק ניכויים".

מבקר הניכויים יבדוק את הנתונים וישלח למעסיק טיוטה של חישוב דמי הביטוח לתגובה. בסיום ההליך תוצא למעסיק קביעת דמי ביטוח בהליך בירור.

קביעת דמי ביטוח בהליך בירור אינה מונעת עריכת ביקורת ניכויים בעתיד לאותן שנים, למעט בנושא הרכיב/ הסכום שחויב בהליך הברור.

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם