02-6700500 שלוחה 1

דמי חבר עמותת מעו"ף לעמית לשנת 2023

ביום 15.5.2023 פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי הודעה בנושא עדכון דמי חבר לעמותת מעו"ף לעמית לשנת 2023 כדלקמן:

 • ביום 1.2.2018 נחתם הסכם ליישום היתרה של 0.1% כמפורט בהסכמים מ-18.4.2016, 8.8.2016 ו-9.1.2018.
 • ההסכם חל על העובדים בדירוגים הבאים: עובדי המנהל והשירותים (אחיד) (להלן: הדירוג המנהלי), דירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה (חינוך משלים), דירוג המח"ר (למעט פסיכולוגים), דירוג הטכנאים וההנדסאים ודירוג לבורנטים, אשר שכרם משולם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על הדירוגים הנ"ל (להלן: העובד או העובדים).


עיקרי ההסכם:

 • החל מיום 1.1.2020 עובד עליו חל ההסכם כאמור לעיל, המועסק אצל המעסיק מעל שלושה חודשים ומעל רבע משרה, בחודש מאי של השנה הנוכחית זכאי להשתתפות בדמי החבר בעמותת מעו"ף לעמית (להלן: עמותת מעו"ף לעמית).
 • גובה השתתפות המעסיק בדמי החבר לעובד המועסק מעל שלושה חודשים ומעל רבע משרה יעמוד בשנת 2023 על סך של 114 ₪ לשנה (לפי שיעור מדד דצמבר 2020) (להלן: המדד הקובע).
 • את ההשתתפות בדמי החבר בגין שנת 2023 ואילך יש להעביר לעמותת מעו"ף לעמית עד סוף חודש יוני ,2023 בהתאם להסכם הקיבוצי.
 • את השתתפות הרשות המקומית בדמי החבר יש להעביר:
 • באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של עמותת מעוף לעמית ע"ר מס' 580605590 רח' אחד העם 9 ת.ד 29079 תל אביב מיקוד 6129002.
 • חשבון מס' 302689 סניף מס 537 (יהלום), בנק 12 – בנק הפועלים.
 • במקביל להעברה הבנקאית על הרשות המקומית להעביר לקרן, בקובץ EXCEL מסודר את רשימת העובדים אשר בגינם מועברים דמי החבר לכתובת הדוא"ל: aviel@mla.org.il, אשר תכלול את שם העובד, כתובתו העדכנית, מס' ת"ז כולל ספרת ביקורת, מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל.
 • מס' טלפון לבירורים: 054-6080820 מר ברק ארדי, נציג העמותה ובדוא"ל:barak@krm.co.il .
 • כל עובד שהסכם זה חל עליו, והועבר תשלום לגביו מטעם הרשות המקומית, זכאי ליהנות אוטומטית משרותי העמותה.


מאחר והשתתפות המעסיק בדמי החבר לקרן מהווה הכנסה בידי העובד, יש לבצע בגינה זקיפת שווי.

יובהר כי תחילת זכאות העובד עבור שנת פעילות 2023 הינה ב-1.5.2023 ורק לאחר העברת התשלום עבור העובדים הזכאים.

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם