02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בחודש אוקטובר 2023 – היבטי מיסוי

בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996 (להלן: החוק), ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן: הוראת הדין המיוחד).

ביום 10.09.2023 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים, חוזר בנושא הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2023 עם הנחיות לגבי תשלומים שחלים עליהם הוראות הדין המיוחד, והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.

למען הסר ספק יודגש כי בכל מקרה הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום.

להלן פירוט ההוראות:

פתיחת תיק ניכויים

 1. כל מי שמעסיק עובדים או מבצע תשלומים בתקופת הבחירות, עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור, יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו, או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.
 2. מועמדים ומפלגות קיימות, אשר יש להם תיק ניכויים פעיל – ישתמשו בתיק הקיים.
 3. מועמדים ומפלגות קיימות כאמור, אשר תיק הניכויים שלהם מסווג כלא פעיל, יש לסווגו כפעיל, ואין צורך לפתוח תיק נוסף.

הגדרת תקופת הבחירות

"תקופת הבחירות" לעניין הדין המיוחד הינה כל אחד מאלה:

 1. תקופה בת 60 ימים, המסתיימת 14 ימים לאחר היום שבו נערכות הבחירות למועצה של הרשות המקומית ולראש הרשות המקומית, בעת הבחירות הכלליות.
 2. יום הבחירות נקבע ליום 31.10.2023 ולפיכך תקופת הבחירות תהיה מ-16.09.2023 ועד 14.11.2023.
 3. לבחירות החוזרות שנקבעו ליום 14.11.2023, תקופת הבחירות תהיה מיום 30.09.2023 ועד 28.11.2023.

הגדרת התשלומים

הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:

 1. "התשלום" הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים, הובלה, או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי העניין, בתקופת הבחירות, אך לא בעד דמי השכירות.
 1. "המשלם" הוא אחד מאלה:

  א. מפלגה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק המפלגות.

  ב. סיעת אם, סיעה או רשימה כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993.

  ג. רשות הממונה על ביצוע הבחירות על פי דין.

  ד. מועמד לראש רשות מקומית כמשמעותו בחוק הבחירה הישירה.

  ה. מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק בחירת ראש מועצה אזורית.

        יודגש כי חברות כוח אדם אינן נחשבות למשלם.

 1. העבודה או השירות בוצעו אך ורק בתקופת הבחירות.
 2. התשלום הכולל למקבל אחד אינו עולה על 19,000 ₪.
 3. "מקבל" התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שירות בתקופת הבחירות בלבד, דהיינו אינו נמנה על עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם. לעניין זה, מקבל לרבות מזכיר ועדת הקלפי המועסק על ידי הרשות הממונה על ביצוע הבחירות על פי דין, גם אם הוא מועסק לא רק בתקופת הבחירות.
 4. התשלום הינו תמורה בכסף, או בשווה כסף, בעד עבודה או שרות בשל הבחירות שהוצאו על ידי המשלם בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות ובלבד שלא נעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.
 5. להלן הדוגמאות לסוגי התשלומים הנפוצים במערכת הבחירות, שהוראת הדין המיוחד חלות עליהם:
  א. פרסום, לרבות מודעות בעיתונים ובאמצעי התקשורת האלקטרוניים.
  ב. הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר, הדבקת מודעות וכרזות בדרכים העירוניות והבינעירוניות.
  ג. תשלומים לפעילי הרשימות ולנציגיהן בקלפיות ובמרכזים לספירת הקולות, לפעילים המועסקים רק בתקופת הבחירות, למזכירי קלפי, גם אם הם מועסקים על ידי הרשות הממונה על ביצוע הבחירות באופן קבוע.
  ד. תשלומים לטלפנים/טלפניות.
  ה. תשלומים לשמירה וסדרנות.
  ו. ייעוץ לסוגיו.
  ז. תשלום לשליחים עבור חלוקת דברי דואר לתיבות הדואר וממוענים אחרים.
  ח. תשלום לעירייה עבור הדבקת מודעות.
  ט. הסעות והובלות.

מודגש כי אין מדובר ברשימה סגורה אלא בדוגמאות בלבד, וכן מדובר רק בתשלומים שאינם ניתנים בתחום עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

 1. להלן הדוגמאות לסוגי התשלומים הנפוצים במערכת הבחירות, אך הוראת הדין המיוחד אינן חלות עליהם, גם אם סכומם המצטבר נמוך מ-19,000 ₪:
  א. תשלום לבתי דפוס.
  ב. רכישת ציוד או שכירתו לרבות טלפונים, מחשבים, ציוד משרדי.
  ג. שכירת מבנים.
  ד. רכישת מוצרי מזון וכיבוד עבור הפעילים הבוחרים.

יודגש כי גם רשימה זו אינה רשימה סגורה ומכילה דוגמאות בלבד.

מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות

 1. על תשלום בתקופת הבחירות כאמור לעיל, יחול מס מיוחד שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודה.
 2. שיעור המס המיוחד הוא 18%, והוא מוטל על מלוא התשלום, בלא זכות לניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם, וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה, או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר.
 3. מאחר ומדובר במס שאיננו מס הכנסה יחולו ההוראות הבאות לגבי התשלום האמור:
  א. התשלום אינו "הכנסה", כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, לכן עצם קבלתו אינה מחייבת את מקבלה בהגשת דוח למס הכנסה.
  ב. התשלום אינו "הכנסה" או "שכר", לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
  ג. התשלום אינו "הכנסה" לפי הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה.
  ד. התשלום אינו "הכנסה" לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, ולעניין חוק מס מקביל, התשל"ג-1973.
 1. יודגש כי הוראות הדין המיוחד אינן ניתנות להתניה, דהיינו המקבל אינו רשאי לדווח על התשלומים כהכנסה רגילה ולשלם בגינה מס הכנסה עפ"י הפקודה.


דיווח ותשלום המס המיוחד

 1. המשלם יגיש לפקיד השומה עד ה-16 לחודש דין וחשבון בטופס 102 על תשלומים שביצע בין ה-14 לחודש הקודם עד ה-13 בחודש הדיווח.
 2. הדוח יוגש על גבי טופס 102 מיוחד שיונפק ע"י משרד השומה בו מתנהל תיק המשלם שיכלול את התשלומים בגין תקופת בחירות בלבד.
 3. דיווח מפורט יועבר בטופס 0136 תוך 90 ימים מתום תקופת הבחירות, הפירוט בדיווח ייערך בגיליון אלקטרוני (Excel).
 4. הדיווח יועבר במתכונת שפורסמה באתר רשות המסים ובהתאם לנהלים המפורטים בטופס, הדוח יועבר באופן מקוון לדוא"ל ייעודי שנפתח לטובת דיווחים אלו שכתובתו: 136@gov.il. על הדוח לכלול את כל הפרטים הנדרשים לזיהוי מקבלי התשלומים ויהא חתום על ידי המשלם.
 5. דיווחים שיועברו באמצעות טופס 126 לא ייקלטו!

יודגש כי הוראות הפקודה בדבר שומה, גבייה, ועונשין יחולו על המס המיוחד כאילו היה מס הכנסה.


מיסוי "תשלומים אחרים" בשל פעילות ב"תקופת הבחירות"

על פי הוראות הדין המיוחד, תשלומים המבוצעים בתקופת הבחירות והעונים על הכללים כמפורט לעיל, אך סכומם המצטבר למקבל עולה על 19,000 ₪, וכן תשלומים שניתנים במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל, נחשבים כ"תשלומים אחרים" ויחולו לגבי כל התשלום האמור הכללים הבאים:

 1. הוא ייחשב כהכנסה לצורך פקודת מס הכנסה לכל דבר ועניין.
 2. במידה וחלות הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום הנדון, יחולו הוראות הניכוי במקור כאמור, לפי סוג ואופי התשלום.
 3. בכל מקרה בו אין הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום, קיימת חובת ניכוי מס במקור בשיעור של 18%, מכוח תקנות הדין המיוחד. הניכוי יועבר לפקיד השומה באמצעות טופס 102 עד ה-16 לחודש, לגבי התשלומים האחרים ששולמו בחודש הקודם.
 4. יודגש כי הניכוי האמור אינו מס סופי ולכן על המקבל חלה החובה לכלול את התקבול בדוח על הכנסותיו ולהשלים את המס המגיע. מאידך, רשאי המקבל לבקש מפקיד השומה אישור על הקטנת הניכוי במקור האמור אם קיימת הצדקה לכך.


מיסוי תשלומים לנערים

על אף האמור לעיל, על תשלומים המשולמים לנער, יחולו ההוראות הבאות:

 1. תשלום, כהגדרתו בחוק, שניתן לנער בתקופת הבחירות, יראוהו כהכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה, ויחולו עליה חובות הניכוי לפי סעיף 164 לפקודה ותקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993; לעניין זה, נער – ילד או צעיר שטרם מלאו להם 18 שנים.
 2. על תשלום המשולם לנער לא תחול החבות במס בשיעור של 18%, ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהי.
 3. תשלום לנער בתקופת הבחירות שרואים אותו כהכנסת עבודה לצורכי הפקודה, לא ייחשב כהכנסה לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי, למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה, וכן לא ייחשב כשכר לעניין חוק מס ערך מוסף (לצורך מס שכר).


מיסוי תשלומים עבור בחירות על פי הדין הרגיל

על תשלומים בגין פעילות בחירות שאינם תשלומים מיוחדים ואינם תשלומים אחרים כאמור לעיל, יחולו לפי העניין הוראות פקודת מס הכנסה, הצווים והתקנות בהתאם לסוג ההתקשרות עם מקבל התשלום: עובד שכיר, נותן שירות, משכיר או מוכר נכס וכדומה. יודגש כי כאשר התשלום אינו חייב בניכוי במקור מכוח הוראות הדין הרגילות – אין חובת ניכוי גורפת, רק בשל העובדה שמדובר בתשלומי בחירות.

דיווח ותשלום מס הכנסה

גם על תשלומים אחרים בתקופת בחירות ועל תשלומים בגין פעילות בחירות שלא בתקופת בחירות יחולו כל כללי הדיווח החודשי והשנתי הרגילים. המשלם ידווח עליהם בטופסי  102, 106, 126, 856, 806 – לפי העניין, וסכומי הניכוי יועברו במועדים הנקובים בתקנות הניכוי במקור.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם