02-6700500 שלוחה 1

הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל) (הוראת שעה)

ביום 20.2.2024 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות (חרבות ברזל) (הוראת שעה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה (להלן: ההודעה). ההיתר מאפשר גמישות במתן הפסקות. להלן עיקרי ההודעה:

 • ההיתר נועד לאפשר לעובד המעוניין בכך ובכפוף לצורכי המעסיק, גמישות בהפסקות ביום עבודה כדי להקל בביצוען של שעות העבודה שהוא צפוי להחסיר במקום עבודתו באותו יום עבודה, בשל אילוצים הנובעים מהיעדרות בן זוגו של העובד או הורהו האחר של ילדו בשל מצב החירום.
 • סעיף 20(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, קובע כי הפסקה למנוחה ולסעודה לפי סעיף קטן (א) ביום עבודה לא תעלה על שלוש שעות.
 • בהתאם להודעה, לבקשת עובד ובהסכמת מעסיקו, מותר לסטות מהוראות סעיף 20(ב) לחוק באותו יום עבודה שבמסגרתו מבוקש להשלים את שעות העבודה שהחסיר העובד. כלומר, עובד יוכל להיות בהפסקה של יותר מ- 3 שעות ביום עבודה וישלים את שעות העבודה שהחסיר.
 • "עובד" הנו מי שמתקיים בו אחד מאלה:
    –  בן זוגו או הורהו האחר של ילדו משרת כחייל.
    –  בן זוגו או הורהו האחר של ילדו מנוי בסעיף 11 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו – 2006.           
    –  העובד הוא הורה, בן זוג או בן משפחה אחר של חטוף או נעדר ולרבות הורהו האחר של ילד של חטוף או נעדר.  
    –  העובד התפנה ממקום מגוריו, ולרבות בן זוגו של עובד כאמור או הורהו האחר של ילדו של עובד  כאמור. 
 • ההיתר נכנס לתוקפו החל מתאריך 20.02.2024, ויימשך עד תום תוקפה של הוראת השעה בסעיף 3 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל) התשפ"ד-2023, קרי ה- 1.3.2024.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם