02-6700500 שלוחה 1

פאזל

הוראת ביצוע לועדת מעקב – פעימה שנייה – דימות

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2022 פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי מיום 15.5.2022 לדירוג רנטגנאים (להלן: ההסכם).

ביום 17.10.2023 פרסם אגף השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לועדת מעקב פעימה שנייה – דימות, לפיו לאור החלטות ועדת המעקב בנושא פעימה שנייה – דימות  (להלן: ועדת המעקב – פעימה שנייה), להלן הוראות לביצוע ההסכמות:

 תחולה

 • ההוראות שלהלן יחולו על העובדים, אשר משכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על דירוג הרנטגנאים, המועסקים במשרד הבריאות (להלן: העובדים).
 • סכום התוספות להלן הינו למשרה מלאה, ועובדים זכאים המועסקים בחלקיות משרה יהיו זכאים לקבל את התוספות באופן יחסי ובהתאם לחלקיות משרתם.
 • ככל שיש צורך לבצע תשלומי רטרו – נדרש לעשות כן בהתאם לאמור להלן.


עדכון תוספת הדימותנים 2022

החל מיום 17.7.2023, יעודכן גובה תוספת דימותנים 2022, כך שלעובדים בדירוג הרנטגנאים, המועסקים במשרד הבריאות, הקבועה בסעיף 4 להסכם הדימות 2022, תהיה על-פי המפורט להלן לאחר ההגדלה האמורה:

 

 

 

 

 


מענק דימותנים

 • לעובדים שהועסקו אצל המעסיקים ביום 1.1.2023 ואילך, ישולם מענק חד-פעמי על-פי הנוסחה:
      A*B , כמפורט להלן (להלן: מענק דימותנים).
      A – מספר חודשי עבודה במהלך התקופה שבין 1.1.2023 ועד ליום 16.7.2023;
      B – מנת המענק לחודש בהתאם לסוג עובד – עובד קיים או עובד לשעבר.  
      עובדים קיימים – עובדים, אשר מועסקים או שהועסקו אצל המעסיק עד ליום 17.7.2023 ואילך.
      עובדים לשעבר – עובדים, אשר הועסקו אצל המעסיקים עד ליום 16.7.2023.
 • ככל שעובד קיים הועסק בחלק מחודש קלנדארי מסוים בתקופה האמורה, יחושב אותו חודש באופן יחסי, כך שימי העסקתו של העובד באותו חודש יחולקו במספר הימים באותו החודש.
 • בחישוב מספר חודשי העבודה (A) לא יילקחו בחשבון תקופות בהן שהה העובד מכל סיבה שהיא  בחופשה ללא תשלום או חופשה שדינה כחופשה ללא תשלום, ותקופות אלו בלבד. מובהר כי יובאו
  בחשבון תקופות בהן שהה העובד בחופשת מחלה, בחופשה שנתית, בשירות מילואים או בתקופת   
  לידה והורות לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954 או בחופשה ללא משכורת לרגל מחלה.

 • להלן הטבלה המפרטת את סכום מנת המענק לחודש (רכיב B) לפי דרגתו של העובד:

 • מענק דימותנים ומענק דימותנים לעובד לשעבר אינם מהווים שכר לכל דבר ועניין, לא יובאו בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, תגמול עבור עבודה נוספת לרבות גמול בעד שעות נוספות, כוננויות, קריאות פתע, משמרות, או שכר עידוד, תוספות אחוזיות, פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963, פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה, פדיון חופשה, ולא יבוצעו בגינם הפרשות לקופת גמל לקצבה או לקרן השתלמות.
 • גובה מענק דימונתים וגובה מענק דימותנים לעובד לשעבר כאמור לעיל הינם לעובד במשרד מלאה. לעובד שהועסק במשרה חלקית בתקופה מיום 1.1.2023 ועד ליום 16.7.2023 ישולם מענק באופן יחסי לחלקיות משרתו באותה התקופה.
 • מענק דימותנים ומענק דימותנים לעובד לשעבר ישולמו ב- 1.11.2023 ולא יאוחר מה- 1.12.2023.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם