02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

הטבה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי סעיף 11 לפקודה

בלוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024 ואילך, בפרק ח', מצורפת רשימת הישובים המעודכנת, המזכים בהטבת מס לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, החל מיום 1.1.2024 ואילך.

יוזכר כי, הטבת מס בישובים תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.     

הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ולנוכח המצב הביטחוני פונו יישובים בהתאם להחלטות הממשלה בדבר פינוי הישובים עקב המלחמה, ותושביהם נאלצו להעתיק את מקום מגוריהם לאזור אחר עד אשר
יוכלו לשוב למקום מגוריהם הקבוע. במטרה לאפשר לאותם תושבים את המשך קבלת הטבת המס לה הם היו זכאים בשנת 2023 גם בשנת המס 2024, פורסמו ביום 9.1.2024 הנחיות מיוחדות למתן הטבת
מס בגין תושבות ביישוב מוטב לשנת 2024
. במקביל, פורסמה הנחיה לרשויות המקומיות להנפקת אישור תושבות בישוב מוטב כאמור ולהלן עיקריהן.

תושב יישוב מוטב שנאלץ לעזוב את היישוב בו התגורר בהתאם להחלטות הממשלה לפינוי, יהיה זכאי להטבת המס גם בשנת המס 2024 בכפוף לתנאים הבאים:

 • בשנת המס 2023 היה זכאי להטבת מס כתושב הישוב המוטב שפונה.
 • הצהיר בפני מעסיקו שהינו תושב היישוב המוטב שפונה ואין לו מרכז חיים קבוע ביישוב אחר. לעניין
  זה, מגורים זמניים כמפונים עד חזרה ליישוב המוטב האמור לא יחשבו למרכז חיים קבוע.
 • להלן נוסח ההצהרה:
  "אני תושב ישוב ____ שבהתאם להחלטות הממשלה בדבר פינוי ישובים עקב המלחמה מגוריי    
  בתקופה
  זו, באופן זמני, אינם בישוב זה. אני מצהיר כי אין לי  מרכז חיים אחר."
 • הצהרה זו תוגש על ידי העובד למעסיקו לשם קבלת הטבת המס האמורה.
 • במקרה בו הציג העובד, תושב ישוב מוטב הנכלל בנספח, אישור תושבות שהופק לו על ידי הרשות המקומית על גבי טופס 1312א' לשנת 2024 בהתאם להנחיות שניתנו לראשי הרשויות המקומיות של היישובים המפונים, יגיש למעסיקו יחד עם אישור התושבות את ההצהרה, כאמור לעיל, אשר תהיה במקום הצהרת המבקש/ת שבטופס 1312א'.
 • תושבי ישוב מוטב אשר הישוב בו התגוררו אינו נכלל בנספח ושהעתיקו את מגוריהם מחוץ לישוב המוטב לאחר ,7.10.2023 והם מבקשים להיחשב כמי שמרכז חייהם לא השתנה וכי הם תושבי אותו יישוב מוטב, יפנו לפקיד השומה בבקשה לקבלת החלטה בעניינם.
 • במקרים בהם קיים ספק או אי בהירות יש להפנות את העובד לפקיד השומה.
 • הנחיה זו תקפה עד ליום 12.2024 (אלא אם פורסמה הנחיה אחרת).

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם