02-6700500 שלוחה 1

חוק

היערכות להפקת דוחות פנימי, פומבי ואישי לפי תיקון 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 (להלן: החוק) נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה.

לפי סעיף 6א לחוק, מעסיק שמוטלת עליו חובה לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה, יכלול בפרסום או בדיווח כאמור התייחסות לפי מין. מדובר במעסיקים שחלים עליהם אחד מאלה:

 • חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 – סעיף 33;
 • חוק העמותות, התש"ם-1980 – סעיף 36(ב);
 • תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 – סעיף 21;
 • כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ע-2010 – סעיף 11(5).


כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר 2020, ביום 25.8.2020 פורסם ברשומות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף-2020, לפיו נוסף לחוק סעיף 6ב, המטיל על המעסיק, שסעיף 6א מתייחס אליו ועל כל מעסיק אחר שמעסיק יותר מ-518 עובדים, לערוך, אחת לשנה, דוח פנימי ודוח פומבי כדלקמן:

דוח פנימי

דוח פנימי יפרט את השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצל המעסיק המדווח, בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה. איסוף עיבוד המידע לשם הכנת דוח פנימי ייעשו באופן המצמצם את הפגיעה בפרטיות ואת סיכוני אבטחת המידע. הדוח יכלול את הנתונים הבאים:

 • פילוח העובדים במקום העבודה, כינויה של כל קבוצת עובדים וסוגי העובדים, המשרות או הדירוגים שנכללו בה;
 • השכר הממוצע של העובדים המועסקים בחלוקה לפי פילוח העובדים, תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל קבוצת עובדים בהתייחסות לפי מין;
 • השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק, בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל היקף משרה בהתייחסות לפי מין;
 • שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק, בהתייחסות לפי מין, ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה;
 • שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור באחוזים מתוך כלל העובדים, בהתייחסות לפי מין.


דוח פומבי

בהמשך לעריכת דוח פנימי ובהתבסס עליו, אחת לשנה, יפרסם המעסיק לציבור דוח פומבי, לרבות באתר האינטרנט שלו אם יש כזה; הדוח יכלול נתונים באחוזים בנושאים הבאים:

 • פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק לפי פילוח העובדים, בהתייחסות לפי מין;
 • פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, בהתייחסות לפי מין;
 • שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה, וכן בדבר שיעור העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, והכול בהתייחסות לפי מין.

בדוח הפומבי יוצגו פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שאינו מאפשר את זיהויו של עובד ואינו כולל מידע רגיש. המעסיק רשאי לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בכל קבוצת עובדים, ובלבד שיובאו תחת כותרת נפרדת ולא יכללו מידע המאפשר את זיהויו של עובד מסוים.

יצוין כי, גוף המדווח לממונה על השכר במשרד האוצר לפי הוראות סעיף 33א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לא יחויב לפרסם דוח פומבי, ובלבד שהגוף המדווח העביר את המידע באופן שקבע הממונה על השכר במשרד האוצר, כפי שביקש ובמועדים שקבע.

דיווח אישי

בהמשך לעריכת דוח פנימי ובהתבסס עליו, אחת לשנה, ימסור מעסיק לכל עובד מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים, ובלבד שאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר.

היערכות להפקת הדוחות הנ"ל ללקוחות מלם שכר

אנו, במלם שכר, ערוכים להפקת הדוחות הנ"ל, ללקוחותינו, המעסיקים מעל 518 עובדים שהוראת החוק מתייחסת אליהם, ומעסיקים אליהם מתייחס סעיף 6א לחוק (גופים מתוקצבים), כדלקמן:

 • השנה, ההיערכות כוללת איסוף נתונים רלוונטיים לפי שנת כספים 2022.
 • כאמור לעיל, אחת הדרישות להצגת הנתונים בדוחות הינה פילוח העובדים במקום העבודה, כינויה של כל קבוצת עובדים וסוגי העובדים, המשרות או הדירוגים שנכללו בה. על המעסיק לבצע את פילוח האמור בהתאם לאופי הארגון, סולם דרגות, תפקידים וכיו"ב ולהעביר למתאם הלקוח ב-מלם שכר לצורך הפקת הדוחות.

 

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם