02-6700500 שלוחה 1

המשך יישום הסכם קיבוצי כללי – תומכות חינוך מיום 8.8.2023

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2023, פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 8.8.2023 בעניין תומכות חינוך (להלן: הסכם תומכות חינוך), במסגרתו, בין השאר, נקבע על תשלום תמריץ אי היעדרות והסדרת השכר לעדכון תוספת וותק.

תשלום תמריץ אי-היעדרות לתומכות חינוך

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוקטובר 2023, ביום 18.10.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף הודעה בענייני עובדים מס' 18/2023 בנושא תשלום תמריץ אי היעדרות בתקופת המגבלות על פתיחת מערכת החינוך – מלחמת "חרבות ברזל", כדלקמן:

תשלום תמריץ אי ההיעדרות החודשי יידחה וזה ישולם החל מחודש דצמבר 2023 במקום החל מחודש אוקטובר 2023.

החיסכון, שייווצר בשל אי תשלום התמריץ החודשי החל מחודש אוקטובר 2023, ייזקף לזכות תומכות החינוך וישולם בהקדם האפשרי על פי הנחיות מפורטות שיפורסמו בנדון.

לצורך חישוב תמריץ אי ההיעדרות השנתי כאמור, באופן חד פעמי, יובאו בחשבון החודשים דצמבר 2023 עד אוגוסט 2024 כתקופת הבדיקה כאמור בסעיף 60 להסכם הקיבוצי מיום 8.8.2023.

למען הסר הספק, אין שינוי בסכום התמריץ השנתי ובמספר ימי ההיעדרות כמפורט בסעיף 60 בהסכם.

בהתאם להנחיות השלטון המקומי מ-18.10.2023, בחודש דצמבר 2023 הופעל חישוב של היעדרויות במערכות הנוכחות. במשכורת חודש ינואר 2024 בוצע התשלום בפועל של תמריץ אי-היעדרות לאוכלוסיית תומכות חינוך זכאיות.

הסדרת שכר

לפי סעיף ו.7 להסכם תומכות חינוך, החל מיום 1.4.2023, לעובדת דור ב', שהתחילה לעבוד לפני יום 2.9.2021 ואשר שעות עבודתה הקובעות לא תואמות לחלקיות המשרה המשולמת לה, למעט חלקיות משרה הנובעת מסעיף 106.61 ס"ק ח' לחוקת העבודה וסעיפים 106.113 ו-106.114 לחוקת העבודה, יבוצע העדכון לתוספת הוותק, על אף האמור בהוראות פרק ו.2 (המתייחס לתשלום תוספת ותק חודשית לשכר בסך 50 ₪ לכל שנת וותק, עד ל-40 שנות ותק), באופן המפורט להלן:

 • לעובדת כאמור יבוצע חישוב "סכום הסדרת השכר", נכון למועד הביצוע, בהתאם למפורט לפי הנוסחה המפורטת בסעיף 54.1 להסכם תומכות חינוך.
 • חישוב עדכון תוספת הוותק ויתרת הסדרת השכר יבוצע כדלקמן:
 • במהלך התקופה של 4 שנים ממועד הביצוע, בכל מועד של עדכון תוספת הוותק:
 • ככל שיתרת הסדרת השכר העומדת לחובת העובדת עולה על תוספת הוותק לה היא זכאית בגין השנה שחלפה, לא יבוצע לה באותו מועד עדכון של תוספת הוותק לה היא זכאית, וסכום עדכון תוספת הוותק, שלא בוצע, יפחת מיתרת הסדרת השכר.
 • ככל שיתרת הסדרת השכר העומדת לחובת העובדת נמוכה מתוספת הוותק לה היא זכאית בגין השנה שחלפה או שווה לה, יבוצע לה באותו מועד עדכון של תוספת הוותק לה היא זכאית בסכום השווה להפרש שבין תוספת הוותק לה היא זכאית בגין השנה שחלפה לבין יתרת הסדרת השכר, וסכום עדכון תוספת הוותק, שלא בוצע, יפחת מיתרת הסדרת השכר.
 • למען הסר ספק, ככל שיתרת הסדרת השכר, העומדת לחובת העובדת, עומדת על אפס, תשולם לה תוספת הוותק לה היא זכאית בגין השנה שחלפה, במלואה.
 • החל מהשנה החמישית ממועד הביצוע ואילך:
 • ככל שיתרת הסדרת השכר העומדת לחובת העובדת עולה על מחצית תוספת הוותק לה היא זכאית בגין השנה שחלפה, יבוצע לה באותו מועד עדכון של תוספת הוותק לה היא זכאית בסכום השווה למחצית תוספת הוותק לה היא זכאית בגין השנה שחלפה, וסכום עדכון תוספת הוותק, שלא בוצע, יפחת מיתרת הסדרת השכר.
 • ככל שיתרת הסדרת השכר העומדת לחובת העובדת נמוכה ממחצית תוספת הוותק לה היא זכאית בגין השנה שחלפה או שווה לה, יבוצע לה באותו מועד עדכון של תוספת הוותק לה היא זכאית בסכום השווה להפרש שבין תוספת הוותק לה היא זכאית בגין השנה שחלפה לבין יתרת הסדרת השכר, וסכום עדכון תוספת הוותק, שלא בוצע, יפחת מיתרת הסדרת השכר.
 • למען הסר ספק, ככל שיתרת הסדרת השכר, העומדת לחובת העובדת, עומדת על אפס, תשולם לה תוספת הוותק לה היא זכאית בגין השנה שחלפה, במלואה.
 • לעניין האמור לעיל, "יתרת הסדרת השכר" – סכום הסדרת השכר, בניכוי סכומי עדכון תוספת הוותק, שלא שולמו לעובדת, בהתאם לאמור לעיל.

בהסכמת העובדת והמעסיק ניתן יהיה להגדיל את היקף שעות העבודה הרגילות של העובדת ל-100% משרה ובמקרה זה יתאפס סכום רכיב הסדרת השכר.

מובהר כי, ככל שהיקף שעות העבודה הקבועות של עובדת זו יפחתו שוב בעתיד, שכרה יחושב לפי שעות עבודתה בפועל.

יצוין כי, בנספח ג' להסכם תומכות חינוך מופיעות הדוגמאות לחישוב הסדרת השכר, המתואר לעיל.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם