02-6700500 שלוחה 1

חוק

הנחיות חריגות בעניין צבירת ימי חופשה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

ביום 27.11.2023 הממונה על השכר והסכמי עבודה פרסם למעסיקים במגזר הציבורי הנחיות חריגות בעניין צבירת ימי חופשה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", כדלקמן:

§       לנוכח המצב הביטחוני ולאור הנסיבות החריגות שנוצרו, מנכ"ל העומד בראש גוף במגזר הציבורי או מי מטעמו יהיה רשאי,
     לפי שיקול דעתו המקצועי וצרכי העבודה, לאשר לעובד כאמור לגרור את ימי 
החופשה שברשותו ביום 31.12.2023 – אשר
     עולים על מספר ימי החופשה המרביים שהעובד 
רשאי לצבור כדין בגין שנת 2023 (להלן: יתרה חריגה), לניצול בלבד
     בשנת 2024 
(ולא לפדיון), והכל בכפוף לעמידה בתנאים המצטברים הבאים:
        ·       העובד שהה בחופשה במשך שבעה ימים רצופים בשנת 2023 (כולל ימי סוף שבוע וחג) כמתחייב על פי חוק חופשה
             שנתית, התשי"א-1951.
        ·      העובד מועסק בתפקיד, אשר לעמדת המנכ"ל או מי מטעמו, נדרש באופן ייחודי לצורכי מקום עבודתו עקב המצב
             הביטחוני. 

        ·       לא אושר לעובד לנצל ימי חופשה עקב המצב הביטחוני, בין אם תוכננה מראש ובין אם לאו, לאור החלטת המנכ"ל או
             מי מטעמו.

§       למען הסר ספק יובהר, כי אין באישור זה כדי לאשר העברת יתרה חריגה של ימי חופשה לשנת 2024 בגין עבודה מאומצת
     ואי ניצול של ימי חופשה של העובד שלא נובעת בגין המצב 
הביטחוני (לצורך העניין, לא תאושר העברת יתרה חריגה
     לעובד שצבר ימי חופשה לאור אי 
ניצול ימי חופשה בשנה הקודמת). כלומר, מספר ימי החופשה לניצול של עובד כאמור,
     נכון ליום 
1.1.2024, לא יעלה על מספר ימי החופשה המירבי שעובד רשאי לצבור עד ליום 31.12.2023 כנהוג אצל
     המעסיק והמאושר כדין
(להלן: מכסת הצבירה המקסימלית). ככל שמספר ימי החופשה שיוותרו לעבוד יעלה על מכסת
     הצבירה המקסימלית (להלן:
יתרה עודפת), תימחק היתרה העודפת.

§       בתקופה שעד לתום שנת 2023, יעשה המעסיק כל מאמץ על מנת לאפשר לעובדיו לצאת לחופשה, והכל בכפוף לצרכי
     העבודה.

§       ימי חופשה אלו ינוצלו עד לתום תקופה שתיקבע על ידי המנכ"ל או מי מטעמו, וזאת באופן זהה באשר לכלל העובדים
     הרלוונטיים, ולא יאוחר מתום שנת 2024. בתום התקופה כאמור, ולא 
יאוחר מיום 31.12.2024, ככל שיוותרו ימי חופש
     לעובד ביתרה החריגה, ימי חופש אלו 
ימחקו.

§       למען הסר ספק, עובד כאמור אשר יסיים העסקתו מכל סיבה שהיא ובמועד סיום העסקתו טרם ניצל את ימי החופשה
     שביתרה החריגה, לא יהיה זכאי לפדותם במועד סיום העסקתו
.

§      על המעסיק לשמור תיעוד של החלטותיו בנושא ואת הנימוקים שבבסיסן.

§       אין באמור בהנחיות שלעיל כדי לגרוע מהסדר אחר בעניין, אשר אושר על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם