02-6700500 שלוחה 1

הסכם בדבר מתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה – מלחמת "חרבות ברזל" לפי חוק הביטוח הלאומי

ביום 29.11.2023 פורסם ברשומות הסכם בדבר מתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה–מלחמת חרבות  ברזל, אשר נחתם ביום 27.11.2023 בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי ולהלן עיקריו:


הגדרות

§       יישוב מפונה – אחד היישובים המנויים בהחלטות הממשלה, לרבות יישובים שיתווספו להחלטות הממשלה מזמן לזמן לעת, אך בכל מקרה לא יגרע יישוב מהוראות הסכם זה אף אם נגרע מהחלטות הממשלה לאחר חתימת הסכם זה;

§        המועד הקובע – 7.10.2023;

§        מענק עידוד – מענק עידוד המשכיות תעסוקתית, בהתאם להוראות הסכם זה;

§        מענק תמרוץ – מענק תמרוץ יציאה לעבודה, בהתאם להוראות הסכם זה;

§        עבודה בענף מזכה – ביצוע כל עבודה באתר בנייה, וכן עבודה באתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה, והכול 
 כמשמעותם בלוח ח' לחוק הביטוח הלאומי, בהתאם לנתונים שבידי המוסד, ולמעט עבודה פקידותית
 בענפים אלה;

§        עובד – עובד תושב ישראל;

§        תקופת מענק העידוד – התקופה שמיום 1.11.2023 ועד 31.12.2023.

§        תקופת מענק התמרוץ – התקופה שמיום 1.11.2023 ועד 31.3.2024.


מענק תמרוץ

§       עובד זכאי למענק תמרוץ אם מתקיימים בו כל אלה:

·        העובד החל לעבוד בענף המזכה לאחר המועד הקובע ולא יאוחר מיום 31.12.2023, ולא עבד כלל באחד
 הענפים המזכים במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד הקובע;

·        העובד הגיע פיזית לעבודה בחצרי המעסיק 11 ימים לפחות בכל חודש העסקה;

·        הכנסתו החודשית של העובד כמשמעותה בסעיף 344 או 344א לחוק הביטוח הלאומי, לפי העניין, בכל 
 חודש קלנדרי שבו הועסק בענף המזכה בתקופת מענק התמרוץ לא תפחת מסך של 2,786 ₪.

§       עובד זכאי יקבל מענק, נוסף על הכנסתו החודשית, בעבור כל חודש העסקה כמפורט:

·        בעבור חודש ההעסקה הראשון – 3,000 ₪ (6,000 ₪ למי שמקום עבודתו בענף מזכה הוא
 ביישוב מפונה);

·        בעבור חודש ההעסקה השני, ובלבד שהוא ברצף לחודש ההעסקה הראשון – 3,000 ₪ (6,000 ₪ למי
 שמקום עבודתו בענף מזכה הוא ביישוב מפונה);

·        בעבור חודש ההעסקה השלישי, ובלבד שהוא ברצף לחודש ההעסקה השני – 4,000 ₪ (8,000 ₪ למי
 שמקום עבודתו בענף מזכה הוא ביישוב מפונה).

§       הזכאות היא למענק אחד עבור עובד והוא יינתן בשל עמידה בתנאי המענק אצל מעסיק אחד.


מענק עידוד

§       עובד זכאי למענק עידוד אם מתקיימים בו כל אלה:

·        מקום מגוריו הקבוע הוא ביישוב מפונה, או שהוא נכלל באוכלוסייה מסוימת של תושבי היישוב שהוחלט   לפנותה בהחלטות הממשלה, או שמקום מגוריו הקבוע אינו ביישוב מפונה אך מקום עבודתו הוא ביישוב   מפונה;

·        עבד אצל מעסיק בחודש אחד לפחות מבין החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023 (להלן: חודש מזכה);

·        הוא אינו עובד של מעסיק ציבורי כהגדרתו בתקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על 
 המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש) התש"ף-2020;

·         עובד זכאי יקבל מענק, נוסף על הכנסתו החודשית, בסך של 3,000 ₪ לכל חודש עבודה קלנדרי במהלך 
 תקופת מענק העידוד שבו עבד אצל אותו מעסיק שאצלו הועסק בחודש המזכה, ובלבד שהגיע פיזית
 לעבודה בחצרי המעסיק 11 ימים לפחות בכל חודש קלנדרי כאמור.

·         יצוין כי, הזכאות למענק עידוד תחול מתום תקופת מענק העידוד ועד ליום 31.3.2024, בעבור כל חודש
 שלגביו נקבע בהחלטות הממשלה, כפי שיחולו מזמן לזמן, כי באותו חודש מקום מגוריו הקבוע של עובד 
 הוא ביישוב מפונה, או שהוא נכלל באוכלוסייה מסוימת של תושבי היישוב שהוחלט לפנותה, או שמקום
 מגוריו הקבוע אינו ביישוב מפונה אך מקום עבודתו הוא ביישוב מפונה.

§       הזכאות היא למענק אחד בעבור עובד והוא יינתן בשל עמידה בתנאי המענק אצל מעסיק אחד.

§       מידע נוסף על אודות מענק עידוד חזרה לעבודה אפשר למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

 
               הגשת הבקשה למענק

§       הגשת בקשה למענק תמרוץ

·     עובד יגיש למוסד בקשה לתשלום מענק תמרוץ, החל מתום כל חודש המזכה אותו במענק בתקופת הזכאות למענק ולא יאוחר מיום 31.3.2025;

·     בקשה למענק תמרוץ תוגש למוסד באופן מקוון באתר האינטרנט של המוסד, בהתאם לטופס שיפורסם באתר האינטרנט של המוסד, ותכלול את כל פרטי המידע להם זקוק המוסד על מנת לבדוק את הזכאות למענק ולשלמו.

§        הגשת בקשה למענק עידוד –

·     מעסיק יגיש למוסד בקשה לתשלום מענק עידוד עבור עובדיו הזכאים למענק עידוד, החל מתום כל חודש המזכה את העובד במענק בתקופת הזכאות למענק, ולא יאוחר מיום 1.1.2025;

·     עובד שלא הוגשה בעדו בקשה למענק על ידי המעסיק בתוך 60 ימים מתום כל חודש המזכה את העובד במענק, יהיה רשאי להגיש בקשה למוסד החל ממועד זה ולא יאוחר מיום 1.7.2025;

·     בקשה למענק עידוד תוגש למוסד באופן מקוון באתר האינטרנט של המוסד, בהתאם לטופס שיפורסם 
 באתר האינטרנט של המוסד, ותכלול את כל פרטי המידע להם זקוק המוסד על מנת לבדוק את הזכאות למענק ולשלמו.

§      מענק תמרוץ או מענק עידוד לפי העניין ישולם לאחר קבלת דיווח המעסיק בהתאם לסעיף 355 לחוק הביטוח לאומי (טופס 100 חודשי), ולאחר שהושלמה תקופת ההעסקה המזכה בכל מענק, לפי העניין, ולא לפני היום ה–20 לחודש העוקב לחודש שבו הוגשה כל בקשה.

§      מידע נוסף אפשר למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.


הוראות נוספות

§        על תשלום המענקים הניתנים לפי הסכם זה, יחולו הוראות פרק י"ד לחוק הביטוח הלאומי בשינויים המחוייבים.

§        מענק לפי הסכם זה לא ייחשב הכנסה לעניין כל דין, בהתאם להוראות סעיף 406 (ד) לחוק הביטוח הלאומי,  כנוסחו בסעיף 5(5) לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023;

§        אם עובד עמד בתנאי הזכאות הן למענק עידוד והן למענק תמרוץ והוגשה בקשה לקבלת שניהם, ישולם לו המענק בסכום הגבוה יותר.

§      במקרה שבו יימצא כי שולם מענק לעובד ביתר, יהיה רשאי המוסד להפעיל כל סמכות לפי דין לצורך קיזוז וניכוי הסכום ששולם ביתר לעובד.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם