02-6700500 שלוחה 1

הסכם חרבות ברזל מיום 27.12.23 – הוראות משלימות לתומכות חינוך

כפי שפורסם בהרחבה באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש ינואר 2024, ביום 27.12.2023 נחתם בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי בעניין עובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני על רקע מלחמת חרבות הברזל (להלן: ההסכם).

 

ההסכם נועד להסדיר את אופן התשלום והזכאות לעובדים שנעדרו מעבודתם בתקופת ההסכם עקב מלחמת חרבות הברזל. לפי ההסכם, עובדים, שיעמדו בתנאי הזכאות, יהיו זכאים לשכר המשולם ביום היעדרות כאשר חלקו על חשבון המעסיק וחלקו על חשבון העובד, בהתאם לנסיבות ההיעדרות ולתקופות הזכאות שבהסכם.

 

ביום 2.6.2024 פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי הוראות משלימות לתומכות חינוך, כדלקמן:

  • בהתאם לסעיף 4.2 א' להסכם היות ולא נחתם הסכם קיבוצי נפרד לעניינן של תומכות החינוך עד ליום 30.3.24, הרי שבהתאם לסעיף שלעיל הוראות הסכם חרבות ברזל יחולו על תומכות החינוך כמפורט בשינויים בסעיפים 6.10 ו–7.2 להסכם.
  • לפיכך במקום ניכוי חלק העובדת ממאזן החופשה השנתית לפי סעיפים 6.3 ו–6.4 להסכם, על תומכת החינוך להחזיר ימי עבודה בפועל ברשות המקומית, במועדים שיקבע המעסיק על פי צרכיו בהתחשב ככל הניתן בצרכי תומכת החינוך, ולא יאוחר מיום 30.6.2025 ובכל מקרה לא יוחזרו יותר מ–5 ימי עבודה.
  • יודגש כי אין לבקש החזר ימי עבודה במהלך החודשים יולי – אוגוסט 2024.
  • למען הסר ספק לא יהיה כפל תשלום שכר לתומכת החינוך בגין הימים אותם היא מחזירה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם