02-6700500 שלוחה 1

הסכם מנהלי מחלקות חינוך מיום 10.6.24

ביום 10.6.2024 נחתם הסכם קיבוצי לעדכון תנאי העסקתם של מנהלי מחלקות לחינוך (להלן: ההסכם), כדלקמן:

תחולה ותחילה

ההסכם יחול על מנהלי מחלקות חינוך כהגדרתם בסעיף 2 להסכם שכר 2012 וכפי שתוקן בסעיף 4 להסכם שכר 2019 (להלן: מנהלי מחלקות חינוך).

תקופת ההסכם

ההסכם הינו לתקופה שעד ליום 31.12.2028. 

תוספת שקלית 2024

החל מיום 1.1.2024 למנהלי מחלקות חינוך תשולם תוספת שכר חודשית שקלית חדשה בסכום של 866.47 ₪ למשרה מלאה, כמפורט להלן (להלן: תוספת שקלית 2024).

מנהל מחלקת חינוך במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת שקלית 2024 בסכום שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו.

תוספת שקלית 2024 תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין גמלאות, הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

תוספת שקלית 2024 לא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר, וכל תוספת לשכר הקיימת ערב חתימת ההסכם. תוספת שקלית 2023 תעודכן בשיעורים של תוספת יוקר עתידית ובמועדי התשלום של תוספת היוקר.

עדכון טבלאות השכר של מנהלי מחלקות חינוך

עדכון טבלאות השכר של מנהלי מחלקות לחינוך יבוצע בשתי פעימות ב-1.1.2025 וב–1.1.2026 על פי טבלאות השכר המופיעות בנספחים א' – ד' להסכם.

עדכון סעיף תקרת שכר למנהלי מחלקות חינוך

בתוקף מ-1.6.2024 תקרת השכר המרבית למנהלי מחלקת חינוך בתפקיד: אחראית על גני-ילדים, חינוך מיוחד ואוכלוסיות מיוחדות, תעמוד על 72%.

מענק חד פעמי

למנהלי מחלקות חינוך ישולם מענק חד פעמי בשיעור 6,000 ₪ שיינתן ב-2 פעימות כדלקמן: 

  • סך של 3,000 ₪ לעובד במשרה מלאה ישולם במשכורת חודש יולי 2024.
  • סך של 3,000 ₪ נוספים לעובד במשרה מלאה ישולם בחודש ינואר 2025.

עובד אשר יחסי העבודה עמו יסתיימו טרם מועד תשלום המענק, יוקדם מועד תשלום המענק, וישולם במשכורת החודש האחרונה שתשולם לו.

המענק החד פעמי לא יהווה שכר לשום דבר ועניין ולא יבוצע בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל, (לרבות לא לקרן השתלמות, לקרן פנסיה, או לביטוח מנהלים).

להלן הטבלה המפרטת אופן קביעת הזכאות וסכום המענק לתשלום:

ההוראות הנוספות של ההסכם

ביום 16.6.2024 פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי חוזר עם הוראות ביצוע להסכם, לפי נוסף על האמור לעיל ההסכם מסדיר תנאי העסקה הבאים:

  • הכרה בתפקיד פיקוח ומטה במשרד החינוך לצורך המרת שכר לטבלת מנהל מחלקת חינוך. (סעיף 7 להסכם).
  • קידום לדרגת השכר האחרונה (רמה 4) לראש ההיררכיה –
    החל ממועד חתימת הסכם זה, לעניין קידום לדרגת השכר האחרונה, 4 , לגבי ראש ההיררכיה – יהיה מנכ"ל הרשות המקומית, רשאי לקצר את משך השהייה בדרגה 3 מ-4 שנים ל- 3 שנים בכפוף לחוות דעת חיובית על עבודתו ובכפוף לכך ששהה בדרגה 3 לכל הפחות 3 שנים.
  • יובהר כי על מנהלי מחלקות לחינוך לא חל קיצור שבוע עבודה וכי 42 ש"ש הן הבסיס למשרה מלאה.
  • יצוין כי, במכרזים לתפקיד מנהל מחלקת חינוך יש לציין, כי ההעסקה היא בהסכם קיבוצי או בחוזה אישי בכפוף לכללים החלים בעניין.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם