02-6700500 שלוחה 1

פאזל

הסכם מסגרת 2023 – קיצור שבוע עבודה במגזר הציבורי

ביום 17.7.2023 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) (להלן ההסכם) עליו פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש יולי 2023. ההסכם מתייחס, בין השאר, לקיצור שבוע עבודה אצל המעסיקים במגזר הציבורי.
ובהמשך לכך ביום 15.8.2023 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין קיצור שבוע עבודה (להלן: החוזר), כדלקמן:

תחולה

  1. ההוראות שלהלן יחולו על העובדים העומדים בתנאים הבאים במצטבר:

        א.  עובדים, אשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים על דירוגים המיוצגים על-ידי ההסתדרות;
        ב.  עובדי מעסיק אשר חתם על הסכם המסגרת 2023 או עובדי מעסיק אשר הצטרף להסכם באמצעות כתב הצטרפות
             הרלוונטי 
לגביו (נספח ב'1 או נספח ב'3 להסכם, לפי העניין);
        ג.  עובדים עליהם חלות הוראות פרק התחולה שלהלן וכמפורט באותו הפרק.  

    2. מעסיק אשר עובדיו אינם עונים לאחד מהתנאים מעלה, לרבות העובדים בחוזים אישיים, המעוניין להחיל הוראות הקיצור על
        עובדיו יוכל לפנות 
בבקשה בכתב לצוות הרלוונטי באגף השכר והסכמי עבודה.

    3. בהתאם לקבוע בהסכם, מובהר כי הוראות הסכם מסגרת 2023 מהוות הסדר מאוחד ושלובות זו בזו, ובכלל זה מובהר כי לא ניתן
        להחיל הוראות בעניין קיצור שבוע עבודה ללא החלת הוראות פרק יד(2) להסכם המסגרת 2023 בעניין גמישויות.

    4. קיצור שבוע העבודה יחול רק על סוגי העובדים הבאים:
        א.  עובדים במשרה מלאה אשר אורך שבוע העבודה החל לגביהם, ערב חתימת ההסכם, הוא מעל 40 שעות עבודה בשבוע ופחות
             או שווה ל-42 שעות עבודה בשבוע, ובהתאמה, מעל 173.333 שעות עבודה בחודש ופחות 
או שווה ל-182 שעות עבודה בחודש
             (להלן:
עובד במשרה מלאה).
        ב.  עובדים במשרה חלקית שהיקף משרתם ערב ההסכם מחושב לפי משרה מלאה כאמור (להלן: עובד במשרה חלקית).
        ג.   עובדים ששכרם משולם לפי שעה אשר זכויותיהם המחושבות באופן יחסי לחלקיות המשרה, ערב חתימת ההסכם,
             מחושבות
 לפי היקף משרה של מעל 173.333 שעות לחודש ופחות או שווה ל– 182 שעות לחודש (להלן: עובד שעתי). כל
             המנויים
 לעיל להלן: עובד/ עובדים.
    5. הוראות הקיצור לא יחולו על מי שחוק שעות עבודה והמנוחה, התשי"א – 1951 לא חל עליו מכוח הוראות סעיף 30(א) לאותו חוק.
    6. אופן החלת קיצור שבוע עבודה על עובדים המועסקים במפעלים ביטחוניים המשרתים המשרתים את מערכת הביטחון וכן על      
        עובדים 
בדירוג הכבאים המועסקים במתכונת של משמרות בנות 24 שעות רצופות, יתבצע בהתאם להחלטות ועדות מעקב, כפי
        שנקבע בפרק 
יד (1) בהסכם, ולא יחולו בעניינם הוראות החוזר.  

קיצור שבוע העבודה – כללי

  1.  אורך שבוע העבודה יקוצר כך ששבוע העבודה לעובדים המועסקים במשרה מלאה יעמוד על 40 שעות עבודה בשבוע ו-173.333
       שעות עבודה בחודש החל מיום 1.9.2024, ללא הפחתה
 בשכר בשל קיצור שבוע העבודה.

  2.  קיצור שבוע העבודה מ-42 ל-40 שעות בשבוע יבוצע בשתי פעימות על ידי הפחתת עד שעה אחת משעות העבודה השבועיות בכל 
       פעימה. כך, שבוע העבודה לאחר הפעימה הראשונה יעמוד על 41 שעות עבודה בשבוע וחודש העבודה יעמוד על 177.667 שעות         בחודש. לאחר הפעימה השנייה שבוע העבודה יעמוד על 40 שעות עבודה וחודש העבודה יעמוד על 173.333 שעות בחודש.

3.   מועדי הפעימות יהיו כדלקמן:
      א. פעימה ראשונה – החל מיום 1.10.2023;
      ב. פעימה שניה – החל מיום 1.9.2024.

4.   מעסיק רשאי לדחות את מועד הפעימה הראשונה וליישמה החל מיום 1.11.2023. במקרה זה, המעסיק יקדים את מועד הפעימה
      השנייה ליום 1.8.2024 (להלן:
פעימה ראשונה, פעימה שנייה, בהתאמה).

5.   מועדי הפעימות של קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה במשרדי הממשלה ובבתי חולים ממשלתיים יתקיימו כדלהלן:
      א. הפעימה הראשונה תחול החל מיום 1.12.2023 ולכל המאוחר החל מיום 1.1.2024.
      ב. הפעימה השנייה תחול החל מיום 1.7.2024, ואולם אם אצל מעסיק מסוים הפעימה הראשונה בוצעה החל מיום 1.1.2024
          (ולא החל מיום
1.12.2023), תבוצע הפעימה השנייה אצל אותו מעסיק החל מיום 1.6.2024.
      ג. הוראות הנוגעות לשינויים באופן יישום הקיצור בשירות המדינה במשרדי הממשלה ובבתי החולים, יפורסמו בהקדם, עם השלמת
          ועדת המעקב.

6.  מעסיקים שיצטרפו להוראות ההסכם באמצעות נספחים ב'1 או ב'3 יחילו את הוראות קיצור שבוע העבודה במועדים המפורטים
     בנספח א'.

7.  יודגש כי, נכון לעכשיו, הפעימה הראשונה, שבתוקף מ-1.10.2023, מיושמת אצל המעסיקים בשלטון המקומי בלבד, והיא חלה גם
     על 
עובדים בחוזים אישיים, לרבות משרות אמון.


אופן קיצור שבוע העבודה

1.   החל ממועד הפעימה הראשונה יקוצר שבוע עבודתם של העובדים המועסקים 42 שעות עבודה בשבוע על ידי הפחתת רבע
      שעת עבודה (15 דקות) בכל יום בימים א' עד ד'. לגבי עובדים המועסקים מעל 41 שעות עבודה בשבוע אך פחות מ-42 – יקוצר
      שבוע העבודה על ידי הפחתה של עד רבע שעה ליום בימים א'-ד'. כך, לאחר הפעימה הראשונה שבוע העבודה של העובדים יעמוד
      על 41 שעות.

2.  החל ממועד הפעימה השנייה יקוצר שבוע עבודתם של העובדים המועסקים 41 שעות עבודה בשבוע על ידי הפחתת רבע שעת
     עבודה (15 דקות) בימים א' עד ד'. לגבי עובדים המועסקים מעל 40 שעות עבודה שבועיות אך פחות מ-41 – החל ממועד הפעימה
     השנייה יקוצר שבוע עבודתם על ידי הפחתה של עד 
רבע שעה ליום בימים א'-ד', כך שלאחריה שבוע עבודתם של העובדים יעמוד על
     40 שעות. (להלן:
קיצור בדרך של ברירת מחדל).

3.  לגבי מעסיקים אשר יום העבודה המקוצר החל אצלם, לאור צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק משנת 2018 אשר חל או
     הוחל על ידם, אינו יום ה', קיצור ימי העבודה יחול בארבעת ימי העבודה הנותרים בשבוע העבודה, בהתאמה.

שינוי אופן קיצור שבוע העבודה

1.   מעסיק יהיה רשאי לשנות את אופן קיצור שבוע העבודה, ובלבד 
שהמעסיק עומד בכל התנאים הבאים:
      א. שינוי אופן הקיצור ההסכמי הינו בעקבות צרכי העבודה לרבות צורך תפעולי;
      ב. סך משך הקיצור, לאחר השינוי, יהיה זהה לסך משך הקיצור הקבוע לעיל ובאותם מועדי פעימות;
      ג. משך הקיצור ביום עבודה לא יעלה על שעה אחת;
      ד. שינוי אופן הקיצור לא יעלה על חצי שעה ביום בו בחר המעסיק לבצע קיצור לאור צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק
          משנת
 2018, אשר חל או הוחל על ידי המעסיק;
      ה. המעסיק יעדכן את העובדים עליהם חל השינוי באופן קיצור שבוע העבודה והשינוי יהיה, ככל הניתן, בהתחשב בבקשות ובצרכי
          העובדים;
      ו.  המעסיק יגיש דיווח להסתדרות בעניין שינוי אופן קיצור שבוע העבודה;
      ז.  המעסיק רשאי לבצע את שינוי אופן קיצור שבוע העבודה לאחר קבלת אישור הממונה על השכר לשינוי האמור.

2.  החל מיום 1.1.2025 אופן יישום הקיצור יהיה קבוע ומוגדר.

סדרי העבודה והתאמתם

1.   עבור עבודה בפרק הזמן המופחת בשבוע העבודה בעקבות הקיצור, יהיה זכאי העובד לתשלום בערך של שעת עבודה נוספת, החל
      אצל המעסיק.
2.   במקומות עבודה בהם עובדים בעבודת משמרות – המעסיק רשאי לקבוע את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה
      בהתאם לצרכי העבודה, כתוצאה מקיצור שבוע העבודה
 ובהלימה אליו.
3.   מעסיק רשאי להתאים את שעות סיום העבודה ואת סדרי עבודה (שעות הסעה, ארוחת צהריים וכדומה), בהלימה לאופן הקיצור.


שינוי ערך שעה

1.   שכרו של העובד לערך שעת עבודה, לצורך תשלום רכיבי שכר הנגזרים מערך שעת עבודה (למשל עבור רכיבי עבודה נוספת,
      כוננויות, שכר עידוד, והכל ככל שהעובד זכאי להם), יחושב בהלימה לקיצור:

      א.  לאחר הפעימה הראשונה השכר לערך שעה של עובד המועסק במשרה מלאה יחושב על בסיס 177.667 שעות חודשיות,
            ולאחר הפעימה השנייה על בסיס 173.333 שעות חודשיות.

      ב.  במקרה של הוראה מטיבה אצל המעסיק, המעוגנת בהסכם או בהסדר קיבוצי, בו ערך השעה מחושב באופן מיטיב – יחול ערך
           השעה המיטיב.

      ג.  השכר לערך שעת עבודה, שחושב כאמור לעובד במשרה מלאה, יחול גם לגבי עובד מקביל המועסק במשרה חלקית.

2.   דוגמא לעניין שינוי ערך השעה מפורטת בנספח בי לחוזר.


עובדים המועסקים במשרה חלקית

1.   אורך שבוע העבודה לעובד המועסק במשרה חלקית יקוצר כך ששעות עבודתו יחושבו באופן יחסי לחלקיות משרתו, על בסיס שבוע
      עבודה מלא שיעמוד על 41 או 40 שעות בשבוע במקום 42 או 41 שעות בשבוע, בהתאמה, ללא הפחתה בשכר בשל קיצור שבוע
      העבודה,
 ובכפוף למועדי הפעימות.

2.   כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת וככל הניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים, ועל אף האמור לעיל, מעסיק יוכל לשמר את
      סך 
שעות העבודה של העובד כפי שהיו ערב החלת הקיצור. במקרה זה, ישמרו שעות העבודה וסדרי העבודה של העובד, ערב
      החלת 
הקיצור, וחלקיות משרתו תגדל באופן יחסי. המעסיק יודיע לעובד המועסק במשרה חלקית מהו היקף המשרה המעודכן.

3.   דוגמא לעניין עובדים בחלקיות משרה מפורטת בנספח ב' ל
חוזר.


עובד שעתי

1.    זכויות עובד שעתי הנגזרות מחישוב יחסי לפי היקף משרה מלאה חודשית, לרבות תשלומים
 שנתיים ותוספות שכר, יחושבו החל
       ממועד הפעימה הראשונה יחסית להיקף משרה מלאה 
של 177.667 שעות לחודש, וממועד הפעימה השנייה – לפי 173.333 שעות
       לחודש. (במקרה
 בו בסיס החישוב הקיים לאותו עובד, ערב חתימת ההסכם, מיטיב מהחישוב לעיל, יחול בעניינו ההסדר המיטיב).

2.    ערך שעה – ערך השעה של עובד שעתי, יעודכן בשיעור C, לאחר מועד הפעימה הראשונה ולאחר מועד הפעימה השנייה, לפי
       העניין.

       C=A/B-1
       לעניין זה:
       A – בסיס השעות לחישוב זכויותיו של העובד השעתי ערב הקיצור, לצורך התשלומים והזכויות הנגזרות מחישוב יחסי להיקף משרה
            מלאה;
       B -בסיס השעות כאמור לחישוב זכויותיו של העובד השעתי, עם החלת הקיצור – החל ממועד הפעימה הראשונה – 177.667,
            וממועד הפעימה השנייה – 173.333, או לפי הסדר מיטיב
 קיים.

3.   הוראת סעיף זה לא תחול על העובדים הבאים:
      א. עובד בדירוג סטודנטים, ששכרם נקבע לפי הסכם הסטודנטים ויחול לגביהם האמור בהסכם הקיבוצי שנחתם במקביל להסכם
          המסגרת 2023;
      ב. עובד שעתי שערך שעת עבודתו במועד חתימת ההסכם גבוה מסכום של 105 ₪.

4.  מעסיק יהיה רשאי לצמצם את שעות העבודה של עובד שעתי שערך השעה בעניינו עולה
 בעקבות הקיצור, בהלימה לשיעור העלייה
     בערך השעה השעתי ותוך שמירה על סך ההשתכרות
 של העובד אלמלא העלאת ערך השעה כאמור.

5.  מובהר שאם ערך השעה של העובד השעתי יעודכן בעקבות הקיצור ההסכמי בשל הסדר אחר 
(למשל עקב הוראת הצמדה) יעודכן
     ערך השעה של אותו עובד רק לפי שיעור העדכון הגבוה 
מביניהם וללא כפל עדכונים.

6.  החל ממועד כל אחת מהפעימות, שכר העבודה השעתי של עובד שעתי יהיה שווה לסכום הגבוה מבין אלו:
     א.  שכר העבודה השעתי לו זכאי העובד בהתאם לתנאי ההעסקה החלים עליו;
     ב.  חלוקת שכר המינימום החודשי לפי הוראות חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, כפי שיעודכן מעת לעת, במקום ב-182 שעות,
          ב-177.667 שעות החל ממועד הפעימה הראשונה, ו–
173.333 שעות החל ממועד הפעימה השנייה.

7.  דוגמאות לעניין עובד שעתי מפורטות בנספח ב' לחוזר.


חופשה ומחלה – התאמות בעקבות קיצור שבוע העבודה

1.  במקומות עבודה בהם החישוב של זכויות צבורות של עובדים, כגון ימי חופשת מנוחה או ימי מחלה (לרבות חישוב המכסה השנתית
     או החודשית, אופן חישוב הניצול, היתרה הצבורה
 והפדיון בסיום יחסי עובד – מעסיק), נעשה על בסיס שעות עבודה, יותאמו זכויות
     אלה, בכל
 אחת מהפעימות, באופן יחסי לקיצור בשעות העבודה כאמור.

2.  דוגמא לעניין התאמות בצבירת זכויות מפורטת בנספח ב'.


תחולת הסדרים בעניין כפל הטבות, צמצום שעות העבודה, עיגולי שעון ושעות מאגר
הגדרות לעניין פרק זה:

הסדר עיגולי שעון
– הסדר, אשר נקבע ערב מועד החתימה על ההסכם או על כתב ההצטרפות לפני העניין, לפיו עובד זכאי כי משך שעות היעדרות מסוימות מהעבודה, או חלקן, נחשבות כשעות עבודה רגילות. זאת, לרבות הסדרי חניה קבועים, הסדרים קבועים שניתנו בעקבות מעבר מקום העבודה והסדר עיגול הקבוע בפסקה 91.151 לתקשי"ר או הוראות מקבילות החלות אצל המעסיק.

הסדר צמצום – הסדר של צמצום שעות העבודה לרבות בעניין הסדר הורה עובד , הסדר שעות גיל  הסדר חג ומועד  וכל הסדר אחר הנהוג אצל המעסיק (למעט ימי חופשה או שבתון, שעות מאגר והסדר עיגולי שעון. וכן למעט ההסדרים המפורטים להלן בהמשך.

הסדר שעות מאגר – הסדר לו זכאי העובד, לפיו מושלמות לעובד שעות עבודה בסוף חודש עבודה במכסת שעות קבועה ומוגדרת, כך שבמקרה בו חסרות לעובד שעות תקן חודשיות במערכת הנוכחות, אזי שעות העבודה החסרות יושלמו עד מכסת השעות כאמור ולא ייחשבו כשעות חוסר.

1.   זכאות לכפל הטבות – עובד הזכאי לקיצור שבוע העבודה ולצמצום שעות העבודה מאחת או יותר מהסיבות הבאות, יהיה זכאי
      לצמצום שעות העבודה כמפורט להלן בנוסף לזכאות לקיצור
 שבוע העבודה:
      א.  הורה עובד אשר זכאי להיעדר מעבודתו במשך של עד שעה אחת ביום (שעת הורות), בהתאם לקבוע בסעיף 7(ג)(3) לחוק
           עבודת נשים, התשי"ד – 1954 (להלן:
חוק עבודת נשים) או בהתאם לקבוע בפסקה 31.152 לתקשי"ר או בהוראות מקבילות
           החלות במעסיק,
 ועד שנה מיום הלידה.

      ב.  עובד הזכאי להיעדר מעבודתו בתקופה שבה בן הזוג או בת הזוג שוהה בשירות מילואים, בהתאם לקבוע בסעיף 7(ג)(6) לחוק
           עבודת נשים.

     ג.   עובד אשר בשל מעבר של מקום עבודתו קיבל אישור בכתב של גורם מוסמך מטעם נציב שירות המדינה או הממונה על השכר,
          לפי העניין, ששעות מסוימות מתוך שעות התקן של 
משרתו שבהן לא עבד בפועל ייחשבו כשעות עבודה, לתקופה ארעית קצובה
          ומוגדרת,
 בהתאם לאישור האמור.

     ד.  עובד בהסדר הורה עובד הזכאי לקיצור יום עבודה בסוף חודש אוגוסט בהתאם לקבוע בסעיף 18 להסכם הקיבוצי (מסגרת), אשר
          נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים לבין ההסתדרות ביום 18.4.2016 או בהתאם להוראות מקבילות החלות אצל המעסיק.

     ה.  עובד הזכאי להסדר שעות מאגר, שמועד תחילת העסקתו אצל המעסיק קדם למועד הפעימה הראשונה.

     ו.   עובד הזכאי להסדר עיגולי שעון, שמועד תחילת העסקתו אצל המעסיק קדם למועד הפעימה הראשונה.

     ז.   עובד הזכאי להסדר נסיעות – הסדר לפיו משך שעות הנסיעה אל ומהעבודה, או חלקן, אשר נובעות ממתן מענה למקום עבודה
          מרוחק, נחשבות כשעות עבודה.

     דוגמאות לאופן יישום כפל הטבות מפורטות בנספח ג' לחוזר.

2.  זכאות להסדרי צמצום
     א.  עובד הזכאי לקיצור שבוע העבודה ולהסדר צמצום אחד או יותר, ושחל לגביו קיצור שבוע העבודה לפי ברירת המחדל, יהיה זכאי
          בנוסף לקיצור ההסכמי היומי, לנצל את הסדר 
הצמצום באותו יום באורך ששווה להפרש בין סך משך הסדרי הצמצום היומי, להם
          זכאי
 העובד, לבין משך הקיצור ההסכמי היומי, והכל כמפורט בנספח ד' לחוזר.

     ב.  למען הסר ספק מובהר, כי עובד אינו זכאי לכפל זכאות של הסדרי צמצום וקיצור שבוע העבודה.

     אופן הזכאות להסדרי צמצום ודוגמאות ליישום, מפורטים בהרחבה בנספח ד' לחוזר.

3.  זכאות להסדרי עיגולי שעון ושעות מאגר – זכאות להסדרי עיגולי שעון ושעות מאגר לעובד שמועד תחילת העסקתו אצל המעסיק
     הוא ממועד הפעימה הראשונה ואילך, תתבצע כמפורט בנספח ה' לחוזר.


עובדים סוציאליים המועסקים בטיפול ישיר – התאמות בעקבות קיצור שבוע העבודה

1.  עו"ס בטיפול ישיר – עובד סוציאלי במשרה מלאה שבועית או חלקית אשר 50% לפחות משעות עבודתו מוקדשות לטיפול בפונים,
     כהגדרתו בהסכם הקיבוצי בעניין העובדים הסוציאליים אשר נחתם ביום 12.12.1976 (להלן: הסכם בעניין עובדים סוציאליים).

2.  מובהר כי הימים המקוצרים בעניינו של עו"ס בטיפול ישיר ייקבעו לימים בו העובד, לפי בחירתו, מקדיש את שעות העבודה לקריאת
     חומר מקצועי והשתלמויות עצמיות, כמשמעותן
 בהסכם בעניין עובדים סוציאליים. למען הסר ספק מובהר כי משך הזמן המופחת
     משבוע 
העבודה לפי הסכם זה יבוא על חשבון שעות העבודה המוקדשות לקריאת חומר מקצועי ולהשתלמויות עצמיות ולא על
     חשבון השעות המוקדשות לטיפול ישיר.

הוראות כלליות

1.  מובהר כי כלל ההוראות המפורטות בחוזר  כפופות למפורט בהסכם. למען הסר ספק מובהר כי, ככל שנפלה סתירה בין המפורט
     בחוזר זה לבין הקבוע בהסכם – הוראות ההסכם גוברות.

2.  הוראות פרק יד(1) להסכם עדיפות על כל הוראה אחרת, לרבות הוראה בהסכם אחר או 
בהסדר אחר, בין שאלו נעשו במישור
     הקיבוצי ובין שנעשו במישור האישי, וזאת מבלי לגרוע 
מהאמור בו.

3.  מובהר כי עבור עובדים אשר הוראות קיצור שבוע העבודה אינן חלות בעניינם, הוראות קיצור
 שבוע העבודה לא יהוו עילה לתביעת
     תוספות שכר או להפחתות שעות עבודה או לשינויים
 בתנאי עבודה.

4.  למען הסר ספק מובהר כי אין בחוזר זה כדי לאשר הטבות כלשהן או תנאי העסקה שאינם מכוח ההסכם ככל שאלו אינם עולים
     בקנה אחד עם הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב,
 התשמ"ה – 1985.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם