02-6700500 שלוחה 1

הסכם קיבוצי בענף המלונאות מיום 5.6.2023

ביום 5.6.2023 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות לבין התאחדות המלונות בישראל, הסכם קיבוצי כללי לגבי תנאי העסקה של עובדי ענף המלונאות (להלן: ההסכם), אשר יהיה בתוקף מ-1.4.2023 עד 30.4.2026 (להלן: תקופת ההסכם) ולהלן עיקריו:

מענק חד פעמי

  • עובד קיים, אשר נכון ליום 1.4.2023 צבר וותק של 30 חודשי עבודה ומעלה במלון, יקבל במועד תשלום המשכורת הראשונה שלאחר חתימת ההסכם ולא יאוחר ממשכורת חודש יוני 2023, מענק חד פעמי בגובה 1.75% מסך כל שכר היסוד (ולא יותר מ- 11,000 ₪), אשר שולם לו עבור עבודתו בפועל בגין התקופה החל מחודש אוקטובר 2022 ועד לחודש מרץ 2023 (כולל) ובסה"כ עבור 6 חודשים לכל היותר.
  • המענק לא מהווה חלק מהשכר לעניין ערך שעה ולצורך תשלום שעות נוספות, הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ותשלום פיצויי פיטורין.


תוספת לשכר היסוד

עובדים, אשר צברו וותק של לפחות 30 חודשי עבודה במלון יקבלו תוספת לשכר היסוד במועדים ובשיעורים משכר היסוד (עד התקרה של 11,000 ₪) כמפורט להלן:

מועד תשלום התוספת לזכאים שצברו וותק של 30 חודשי עבודה במלון

שיעור התוספת לשכר יסוד

תחילת התשלום

1.4.2023

1.75%

שכר חודש 4/2023

1.4.2024

2.25%

שכר חודש 4/2024

1.4.2025

2.50%

שכר חודש 4/2025

1.8.2025

0.50%

שכר חודש 8/2025

יודגש שהתוספת הראשונה תשולם בדיעבד החל מ- 1.4.2023.

תוספת אילת, תוספת ים המלח ועלות הארוחות – לעובדים הקיימים בעת חתימת ההסכם, יעודכנו בהתאם לשיעורי התוספות לשכר היסוד כמפורט לעיל.

קיזוז מקדמות ששולמו לפני 1.4.2023

עובד, אשר קיבל מקדמה בתקופה של עד 12 חודשים לפני 1.4.2023, שלא במסגרת קידום בתפקיד, ניתן יהיה לקזז אותה מסכום המענק החד פעמי ו/או הפעימה הראשונה של תוספת לשכר היסוד, רק אם הדבר נמסר לעובד בכתב.

השלמה לשכר מינימום

ככל שבמהלך תקופת ההסכם יעודכן שכר המינימום, כל עדכון כאמור לעובדים שיהיו זכאים לו, יהיה על חשבון תוספת השכר ו/או המענק שינתנו לאחר אותו העדכון, כך שהתוספת בפועל תהיה בשיעור ההפרש בין התוספת המפורטת בהסכם זה לעיל לבין עדכון שכר המינימום ככל שיהיה.  סעיף זה לא יחול על עובדים שבעת חתימת ההסכם (5.6.2023) צברו וותק של 10 שנים ומעלה במלון.

תנאי העסקה של עובדים חדשים

על אף האמור בהסכמים קודמים, עובד, אשר נקלט לעבודה במלון לאחר חתימת ההסכם (אחרי 5.6.2023), אחרי השלמת 36 חודשי עבודה במלון, כלומר החל מהחודש ה- 37 לעבודתו במלון, יהיה זכאי לזכויות הבאות בתנאים המפורט בהסכמים קודמים:

  • קרן השתלמות;
  • היקף משרה מלאה של 182 שעות חודשיות יוקטן להיקף משרה מלאה של 176 שעות;
  • תוספת אילת, בתנאים המפורטים בנספח מס' 5.א להסכם 2010.


סעיף זה מבטל ביחס לעובדים חדשים את מועדי תחילת הזכאות לזכויות הנ"ל כפי שנקבעו בהסכמים קודמים בין הצדדים (כיום לאחר השלמת 24 חודשי עבודה).

עובד חדש יהיה במעמד זמני במשך 24 חודשים, כך שאחרי השלמת 24 חודש עבודה במלון, ישונה מעמד העובד מזמני לקבוע, על כל הזכויות שלהן זכאי עובד קבוע, למעט הזכויות המפורטות לעיל שהזכאות להן מתחילה, כאמור לעיל, מהחודש ה-37 לעבודה במלון.

ימי מחלה לעובד חדש

החל ממועד חתימת ההסכם, קרי החל מ-5.6.2023, יהיה זכאי עובד חדש לצבירת ימי מחלה בהתאם לטבלה שלהלן:

תקופת העבודה

צבירת ימי הזכאות

מהחודש ה-1 ועד 36 חודשים

צבירת ימי מחלה על פי החוק

מהחודש ה-37 ועד 72 חודשים

3 ימי זכאות לחודש (עד 180 יום)

מהחודש ה-73 ומעלה

3.33 ימי זכאות לחודש (עד 220 יום)

 

השתתפות בסמינר של ועד נבחר

יו"ר ועד עובדים במלון, ועד שני חברי ועד נוספים, אשר נבחרו לתפקיד באופן רשמי (על פי תקנון הסתדרות העובדים הכללית החדשה), יהיו זכאים להשתתף בסמינר מטעם קרן הדרכה ולקבל לצורך כך תשלום של עד שלושה ימי עבודה לכל אחד מהם בשנה על חשבון המעסיק.

 

שינוי בתקרת תוספת הוותק

החל מ-5.6.2023 תקרת תוספת הוותק תעודכן ותעלה מ-80 ₪ ל-100 ₪.

ביטול משמרת לעובד

  • הודעה בדבר שינוי בסידור העבודה או ביטול משמרת תימסר לעובד על ידי המלון מוקדם ככל הניתן.
  • במידה והמלון יבטל משמרת שנקבעה לעובד בטווח של פחות מ-16 שעות לפני מועד תחילת המשמרת, למעט אם הביטול הוא בנסיבות שאינן בשליטתו של המלון (כוח עליון), ישולם לעובד שכר היסוד שהיה משולם לו בגין משמרת זו.
  • במקרה של מחלוקת בקשר לנסיבות רשאים הצדדים להביא את העניין בפני ועדה פריטטית.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם