02-6700500 שלוחה 1

הסכם קיבוצי – הסכם למען משרתי המילואים ובני/ בנות הזוג מיום 4.2.2024

ביום 04.02.2024 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה למען משרתי המילואים ובני/בנות הזוג. יצוין כי, טרם ניתן צו הרחבה להסכם זה.

תקופת ההסכם

הינה מיום 7.10.2023 עד ליום 31.12.2024.

תחולת ההסכם

  1. הגנה בפני פיטורים – משרת מילואים ששירת 60 יום ומעלה בתקופת ההסכם, יקבל הגנה בפני פיטורים לתקופה של 60 יום לאחר תום שירות המילואים.
  2. ימי היעדרות בן זוג של משרת מילואים שעומד בכללים המפורטים, יהיה זכאי לתוספת ימי היעדרות בתשלום כמפורט להלן:

    3. לעניין הסכם זה – "בן זוג של משרת במילואים":
        3.1 בן זוג של משרת במילואים שלהם ילד אחד לפחות מתחת לגיל 14;
        3.2 בן זוג של משרת במילואים שלהם ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל
              בדיאליזה;
        3.3 בן זוג של משרת במילואים שבהשגחתם או בטיפולם הבלעדי, קרוב שהוא אדם עם 
              מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
        3.4 בן זוג של משרת במילואים שלו או לבן זוגו הורה חולה כהגדרתו בחוק דמי מחלה
              (היעדרות בשל
 מחלת הורה), התשנ"ד-1993.
    4. ניתן יהיה לממש את ימי ההיעדרות באחת או יותר מהנסיבות הבאות:
        4.1 מחלת ילד עד גיל 14;
        4.2 טיפול או השגחה בלעדי בקרוב שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות
               לאנשים
 עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
        4.3 מחלת ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה;
        4.4 טיפול בהורה חולה כהגדרתו בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה),
               התשנ"ד-1993.
        4.5 הארכת תקופת הלידה וההורות של בן הזוג;
        4.6 השגחה וטיפול בילד;
        4.7 היעדרות הנדרשת עקב היציאה לשירות המילואים הפעיל של בן הזוג, לצורך סידורים
              הכרחיים
 לניהול ותחזוקת משק הבית, שניתן לבצעם רק בשעות העבודה;
        4.8 היעדרויות אחרות – בתיאום עם המעסיק.
    5. בן זוג של משרת מילואים שלו מספר ימי חופשה בשכר במהלך שנה קלנדרית העולה על 35
        ימים (למעט חופשת מחלה), מכסת ימי ההיעדרות בתשלום תהיה מחצית מימי ההיעדרות
        המצוינים בטבלה לעיל, וינוצלו רק בגין ימי מחלה.
    6. צבירת חופשה שנתית
        6.1 ניתן יהיה לגרור ימי חופשה משנת 2023 לשנת 2024, גם מעבר לתקרת הצבירה,
               בהתאם 
לאחת מהעילות הבאות:
               6.1.1 המעסיק לא נתן חופשה לעובדו.
               6.1.2 העובד נעדר בשל שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח – 2008
                         לפחות חמישה ימים רצופים.
               6.1.3 העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל הנסיבות המפורטות בסעיף 2
                         לחוק 
הגנה על עובדים בשעת חירום.
               6.1.4 
העובד נקרא לשירות עבודה או שהועסק במקום עבודה שניתן לו אישור
                         למפעל
 חיוני או מפעל לשירותים קיומיים בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת-
                         חירום, 
התשכ"ז- 1967.
               6.1.5 המעסיק העסיק עובד לפי היתר העסקה בהתאם לסעיף 11 לחוק שעות עבודה
                         ומנוחה, התשי"א-1951 או היתר לפי סעיף 25(ב) ו – 26(ב) לחוק עבודת הנוער,
                         התשי"ג- 1953, שניתנו או תוקנו בשל מצב החירום.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם