02-6700500 שלוחה 1

הסכם קיבוצי כללי לעובדי הוראה בבתי הספר העל יסודיים מיום 12.9.2023

בתאריך 12.9.2023 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין המרכז לשלטון מקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז השלטון האזורי ובין ארגון המורים העל יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר במשרד האוצר (להלן: ההסכם).

ביום 13.9.2023 פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשפ"ד/4, המפרט את עיקרי ההסכם כדלקמן:

תחולה

ההסכם יחול על עובדי ההוראה עליהם חל ההסכם הקיבוצי מיום 14.8.2011 (הסכם רפורמת "עוז לתמורה") בין אם מועסקים על פי תנאי הרפורמה ובין אם לאו (להלן: עובדי הוראה).

הגדרות

עובדי הוראה ברפורמה – מורים ומנהלים המועסקים לפי תנאי רפורמת "עוז לתמורה".

עובדי הוראה שאינם ברפורמה – מורים ומנהלים המועסקים שלא לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה.

תשלום מקדמה

 • במשכורת חודש ספטמבר 2023 תשולם לעובדי ההוראה ברפורמה, המועסקים במשרה מלאה, מקדמה על חשבון שכר העבודה בסכום של 2,400 ₪. עובד הוראה ברפורמה המועסק במשרה חלקית יהיה זכאי לחלק היחסי של הסכום האמור.
 • במשכורת חודש ספטמבר 2023 תשולם לעובדי ההוראה שאינם ברפורמה, המועסקים במשרה מלאה, מקדמה על חשבון שכר העבודה בסכום של 1,500 ₪. עובד הוראה שאינו ברפורמה המועסק במשרה חלקית יהיה זכאי לחלק היחסי של הסכום האמור.
 • בהתאם להבהרות שהתקבלו ממרכז השלטון המקומי לגבי עובדי ההוראה המועסקים בהיקף משרה מעל 100% – סכומי המקדמה יהיו לפי היקף משרה של 100% בלבד. כמו כן עובדי הוראה שנמצאים בהפסקת עבודה במהלך כל חודש ספטמבר מסיבה כלשהי – לא יזכו למקדמה.
 • למען הסר ספק מובהר, כי לא יבוצעו בגין המקדמה האמורה הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות לקרן השתלמות, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) וכי הפרשות בגין תוספת השכר יבוצעו למפרע בהתאם להוראות שייקבעו בהסכם הקיבוצי שעתיד להיחתם.
 • סכום המקדמה שישולם כאמור, ינוכה בהתאם להוראות שייקבעו בהסכם הקיבוצי אשר עתיד להיחתם בהמשך להבנות העקרוניות אליהן הגיעו הצדדים ביום 31.8.2023.
 • ככל שההסכם הקיבוצי האמור לא ייחתם עד ליום 1.12.2023, יבוצע הניכוי האמור בשישה חלקים שווים, זאת בהודעה מראש של לפחות 30 יום שיתן על הניכוי, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר למעסיקים ולארגון המורים.
 • לגבי עובד הוראה אשר שולמה לו מקדמה בהתאם לאמור בסעיף זה, אשר העסקתו תסתיים לפני מועד ניכוי המקדמה כאמור בסעיף זה, ינוכה סכום המקדמה במסגרת ביצוע גמר חשבון עם העובד כאמור.


לוח החופשות בחטיבות העליונות לשנת הלימודים תשפ"ד:

להלן פירוט השינויים אשר יבוצעו בשנת הלימודים תשפ"ד בלבד בלוח החופשות בחטיבות העליונות המתפרסם מידי שנה בחוזר המנכ"ל בנושא מהלך שנת הלימודים ( לוח החופשות):

 1. במגזר היהודי בימים המפורטים להלן יתקיימו לימודים:
  א. אסרו חג פסח ( כ"ב בניסן תשפ"ד)
  ב. אסרו חג שבועות ( ז' בסיוון תשפ"ד)
  ג. תענית אסתר ( י"א באדר ב' תשפ"ד)
 1. הימים המפורטים להלן ייקבעו כימי חופשה בלוח החופשות:

        הימים החלים בין יום כיפור (י"א בתשרי תשפ"ד) לערב סוכות (י"ד בתשרי
        תשפ"ד) – זאת במקום הימים המפורטים בסעיפים 1א עד 1ג לעיל.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם