02-6700500 שלוחה 1

הסכם קיבוצי כללי – תומכות חינוך מיום 8.8.2023

בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל 2023 פורסם בהרחבה על אודות שלב א' לרפורמה בשכר תומכות חינוך.

ביום 8.8.2023 נחתם בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז השלטון האזורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי בעניין תומכות חינוך (להלן: ההסכם). להלן עיקרי ההסכם:

§      תוספת שכר: שכר היסוד של תומכות החינוך יועלה ביותר מ-20% ויעמוד מעתה על סכומים הבאים:

             שכר הבסיס של תומכת חינוך אישית משלבת / רפואית יועלה ל–7,000 ₪.

             שכר הבסיס של תומכת חינוך בגן / בבית ספר יועלה ל –7,200 ₪.

             שכר הבסיס של תומכת חינוך מיוחד יועלה ל–8,000 ₪.

§      תוספת ותק חודשית לשכר בסך 50 ₪ לכל שנת וותק, עד ל-40 שנות ותק.

§      קידום ופיתוח מקצועי: ההסכם מסדיר את פיתוח הפרופסיה המקצועית של תומכות החינוך ועל קידום המקצועיות על-ידי השתלמויות והכשרות שבגינן יזכו לתוספת רמה מקצועית שלבין 400 ₪ ל-1,600 ₪, בהתאם לרמה המקצועית.

§      קיצור שבוע העבודה: שבוע העבודה יקוצר ל-40 שעות לאורך תקופת ההסכם שבסיומה תיבחן האפשרות לקיצור בשעה נוספת. בהמשך מתוכנן קיצור נוסף ל-39 שעות שבועיות, במידה שלא יהיה מחסור בתומכות החינוך בשנת 2027. המהלך יגדיל את ערך השעה למשרה מלאה, ויאפשר איזון ראוי יותר בין בית לעבודה.

§    תמריצי התמדה: תמריץ התמדה חודשי של עד 600 ₪ לתומכת חינוך שלא תיעדר מעבודתה, וכן מענק שנתי של 1,000 ₪ לתומכת חינוך שנעדרה עד 10 ימי מחלה במצטבר.

§ דמי החלפת גננת: תומכת חינוך שמחליפה גננת תהיה זכאית ל-200 ₪ בכל יום, בנוסף על שכרה.

§  לוח חופשות ותגמול: לוח החופשות יותאם לזה של משרד החינוך, לצד תגמול נוסף בגין עבודה בפגרת הקיץ ובחופשות החגים (במגזר היהודי – חנוכה ופסח, במגזר הערבי – חופשת החורף והאביב).

הטבות נוספות בהסכם: קצובת ביגוד שנתית, ובניה של  מסלול הכשרה של תומכות חינוך לתואר אקדמי בחינוך במסלול "אופק בתנועה" בסבסוד משמעותי של המעסיקים.

בהמשך לכך, ביום 8.8.2023 מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי פרסם הוראות ביצוע להסכם.

להלן עיקרי הוראות הביצוע בדגש על נושא השכר:

כללי

§   הוראות הביצוע שלהלן הן בנוסף ובהמשך לביצוע ויישום הסדר ביניים – שלב א' לרפורמה בשכר תומכות החינוך (שפורסם בהרחבה בדף מידע דל מלם שכר לחודש אפריל 2023) – והן רלוונטיות ליישום מיידי וליישום בחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 (כולל).

§      ההסכם חל מיום 1.4.2023 (להלן: מועד הביצוע) על תומכות החינוך שפורטו בהודעה בענייני עובדים 12/2023, המועסקת, בהיקף עבודה ממוצע של 3 פעמים בשבוע ויותר.

שיבוץ תומכות חינוך קיימות ברמה מקצועית

§   תומכות חינוך קיימות תשובצנה ממועד הביצוע (1.4.2023), או ממועד תחילת עבודתן אם הוא לאחר מועד הביצוע, ברמה המקצועית על פי הטבלה הבאה:

רמה מקצועית

תנאים לשיבוץ ברמה המקצועית במועד הביצוע

גובה התגמול החודשי למשרה מלאה, מצטבר

מתחילה

וותק עבודה ברשות מקומית: מ-0 עד 3.99 שנים

0 ₪

1

וותק עבודה ברשות מקומית: מ-4 עד 6.99 שנים

400 ₪

2

וותק עבודה ברשות מקומית: מ-7 עד 9.99 שנים

800 ₪

3

וותק עבודה ברשות מקומית: מ-10 ומעלה

1,200 ₪

4

ותק עבודה ברשות המקומית: 20 שנים ומעלה ובנוסף, במועד הביצוע היא עומדת באחד התנאים הבאים: היא בעלת תואר אקדמי בחינוך או בעלת תעודת הוראה או השלימה קורס הכשרה בסיסית לסייעות באורך של 270 שעות וכן זכאית לגמול השתלמות אחד לפחות במשכורתה החודשית או זכאית לשני גמולי השתלמות במשכורתה החודשית.

1,600 ₪

§      מובהר, כי וותק עבודה לעניין זה הוא שנות העבודה בפועל של העובדת באותה רשות מקומית.

§      מובהר כי לצורך שיבוץ תומכות החינוך ברמות המקצועיות מתחילה ורמות 1 – 3 כולל, לא נדרשת השכלה או הכשרה מוקדמת אלא רק שנות ותק עבודה באותה רשות מקומית.

§     לצורך שיבוץ ברמה מקצועית 4 נדרשת השכלה כמפורט בטבלה שלעיל וזאת בנוסף לוותק בעבודה בפועל של העובדת באותה רשות מקומית.

§     תוספת רמה מקצועית מהווה שכר לכל דבר ועניין והיא חלק משכר הבסיס החדש.

שיבוץ תומכות חינוך חדשות ברמה מקצועית

§      תומכת חינוך חדשה תשובץ ברמת מקצועית מתחילה.

§      למרות האמור לעיל, עובדת שעברה מרשות מקומית אחת לרשות מקומית שניה אחרי מועד הביצוע וטרם המעבר הועסקה בתפקיד עליו חל ההסכם, תשובץ ברשות המקומית השנייה ברמה המקצועית שהייתה זכאית לה טרם המעבר.

§     לצורך קידום ברמה מקצועית ברשות המקומית השנייה, יובאו בחשבון שעות ההכשרה שהשלימה העובדת ברשות המקומית טרם המעבר, אולם לא תובא בחשבון תקופת העסקתה ברשות המקומית טרם המעבר לצורך פרק הזמן הנדרש לקידום ברשות המקומית השנייה.

תוספת רמות מקצועיות לפנסיה תקציבית ולפנסיה צוברת

§      עובדת מבוטחת בהסדר של פנסיה בתקציבית

          ·   תוספת רמה מקצועית 1 (400 ₪) ורמה מקצועית 2 (400 ₪) יובאו בחשבון בחישוב השכר הקובע לפנסיה
        תקציבית ובכלל זה גם לעניין השתתפות העובדת בפנסיה תקציבית (2%).

          ·   עד ליום 31.3.2024 רמה מקצועית 3 (400 ₪) לא תובא בחשבון בחישוב השכר הקובע לפנסיה תקציבית ויש
        לבצע עליה הפרשות לפנסיה צוברת (6% לפיצויים, 7.5% לתגמולים מעסיק, 7% תגמולים עובדת).
ניתן לבצע
        את ההפרשה לקופת גמל בגין העבודה הנוספת.

          ·   לגבי הבשלת תוספת רמה מקצועית 3 כרכיב לפנסיה תקציבית יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף 33.2 בהסכם.

          ·   רמה מקצועית 4 (400 ₪) לא תובא בחישוב השכר הקובע לפנסיה תקציבית ויש לבצע עליה הפרשות לפנסיה
        צוברת (6% לפיצויים, 7.5% לתגמולים מעסיק, 7% תגמולים עובדת).
ניתן לבצע את ההפרשה לקופת גמל בגין
        העבודה הנוספת.

§      עובדת מבוטחת בפנסיה צוברת

       ·      יבוצעו על כל הרמות המקצועיות הפרשות לצוברת (6% לפיצויים, 7.5% לתגמולים מעסיק, 7% תגמולים עובדת).

קצובת טלפון

§         החל מיום 1.4.2023 קצובת הטלפון היא בהתאם לרמה המקצועית של תומכת חינוך כמפורט בטבלה:

רמה מקצועית

מכסת השיחות החודשיות לתשלום

תשלום חודשי

מתחילה ו-1

175

42.55 ₪

2 ומעלה

200

48.60 ₪

§      עובדת דור א' שמקבלת כדין קצובת טלפון עדיפה תמשיך לקבל אותה ולא את הסכום לעיל.

תוספת יוח"א

§      הזכאות לתוספת יוח"א היא רק לתומכת חינוך גן / כיתה המועסקת בגני הילדים הנכללים בהוראות צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה בגני ילדים), התשס"ז-2007 (להלן: צו יוח"א) והכל בהתאם ובכפוף לכללים החלים בעניין תוספת יוח"א.

§    תומכת חינוך גן/ כיתה המועסקת בגן שלא נכלל בצו יוח"א ושולמה לה תוספת יוח"א במשכורת מרץ 2023 תהייה זכאית להמשיך ולקבל אותה וזאת כל עוד היא עובדת בהתאם ובכפוף לכללים החלים בעניין תוספת יוח"א.

הסדרת שכר

§      יש לעדכן במערכות המחשוב את שעות העבודה הרגילות השבועיות בפועל של תומכות החינוך שהחלו לעבוד לפני 2.9.2021.

תוספת ספיגת תפקיד של תומכת חינוך אישית המלווה ילד עם אלרגיה למוצרי מזון מסכנת חיים

§    ילד עם אלרגיה למזון – ילד עם אלרגיה מסכנת חיים למוצרי מזון בלבד, אשר קיבל אישור של הוועדה המשותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות, כי הוא בעל זכאות לליווי של תומכת חינוך אישית הממלאת תפקיד של סייעת רפואית (מלווה אישית).

§    בגן ילדים שבו לומדים ילדים עם אלרגיה למזון, ולא יותר משלושה ילדים באותה כיתת גן ילדים, תומכת חינוך גן/כתה שתסכים, בנוסף לעבודתה השוטפת, לבצע את התפקיד של "הסייעת הרפואית" תהיה זכאית לתוספת חודשית בשיעור של 10% מסכום הרכיבים הבאים: שכר היסוד (7,200 ₪ למשרה מלאה), תוספת ותק ותוספת רמה מקצועית 1 בלבד (400 ₪ למשרה מלאה) בכפוף לזכאות לרמה מקצועית 1 לפחות.

§   עובדת כאמור תהיה זכאית למלוא תוספת ספיגת תפקיד במשכורתה החודשית ככל שהילד עם האלרגיה נמצא במסגרת החינוכית במהלך אותו חודש ובכלל זה גם בחודשים יולי – אוגוסט ובלבד שבכיתת הגן לא מועסקת תומכת חינוך אישית הממלאת תפקיד של סייעת רפואית (מלווה אישית) באותו חודש.

§   על הרשות המקומית לדאוג כי העובדת תעבור, טרם ספיגת התפקיד, הדרכות הנוגעות לאלרגיות הרלבנטיות במסגרת החינוכית וכי יינתנו לה הנחיות מתאימות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא.

§      מעמד התוספת כרכיב עבודה נוספת על כל המשתמע לכך ובכלל זה לעניין ההפרשות לפנסיה.

תמריץ אי היעדרות חודשי ושנתי

§     מחודש אוקטובר 2023, עובדת שנכחה בפועל בעבודה במשך כל ימי עבודתה הסדירה באותו חודש קלנדרי, תהיה זכאית בגין אותו חודש לתמריץ אי היעדרות חודשי בסך 600 ₪, שישולם במשכורת החודש העוקב.

§      הרכיבים יקראו בתלוש המשכורת תמריץ חודשי ותמריץ שנתי בהתאמה.

§      יודגש, כי החתמת נוכחות של תומכת החינוך בכניסה וביציאה הינה תנאי לקבלת התמריצים. יום נוכחות ייחשב יום בו דיווחה תומכת החינוך על כניסה ויציאה באמצעי הנוכחות, שאינו ידני ואינו ביומטרי, כגון: טלפון, שעון נוכחות, שיימצא במוסד החינוכי.

§      עובדת שלא נכחה בעבודה יום אחד בלבד בחודש קלנדרי תהיה זכאית לתמריץ אי היעדרות חודשי בסך 400 ₪.

§      עובדת שנעדרה מהעבודה יומיים בלבד באותו חודש קלנדרי תהיה זכאית לתמריץ אי היעדרות חודשי בסך 200 ₪.

§      עובדת שלא נכחה בעבודה שלושה ימים ומעלה באותו חודש קלנדרי לא תהיה זכאית לתמריץ אי היעדרות חודשי.

§     עובדת שנעדרה עד 10 ימים באותה שנת לימודים (ספטמבר – אוגוסט) על פי כללי תמריץ אי ההיעדרות החודשי שלעיל, תהייה זכאית במשכורת חודש ספטמבר, לתמריץ אי היעדרות שנתי בסך 1,000 ₪.

§    הסכומים הנ"ל הם לעובדת המועסקת במשרה של 80% ומעלה ועובדת המועסקת בהיקף משרה נמוך מ-80%, תהיה זכאית לחלק היחסי שלהם בהתאם לחלקיות משרתה.

§      על התמריץ החודשי והתמריץ השנתי יש להפריש כמו על רכיב עבודה נוספת.

§   התמריצים הנ"ל יבואו במקום כל תגמול בגין אי היעדרות, ככל שהיה קיים, ערב חתימת הסכם זה לרבות לגבי עובדות דור א'.

תגמול בגין לווי טיולים

§      בגין ליווי טיולים מעבר לשעות העבודה ישולם התגמול בהתאם להוראות סעיף 101.29 לחוקת העבודה.

היקף משרה של תומכות חינוך גן / כיתה חדשות

§      היקף המשרה ושכרן של עובדות חדשות, שנקלטה מיום 2.9.2021 ואילך, יהיה לפי שעות העבודה בפועל.

הפרשים והפרשות

§    התשלומים השוטפים הנובעים מהסכם זה ישולמו ממשכורת אוגוסט 2023, המשולמת בחודש ספטמבר 2023, ולא יאוחר ממשכורת חודש ספטמבר 2023, המשולמת בחודש אוקטובר 2023.

§  תשלום ההפרשים וההפרשות, לרבות הניכויים, בגינם יבוצעו לכל המאוחר במשכורת חודש אוקטובר 2023, המשולמת בחודש נובמבר 2023.

האמור בהסכם חל גם לגבי תומכות חינוך אשר סיימו העסקתן בתקופה שמיום 1.4.2023 ויש לשלם להן הפרשים והפרשות בהתאם.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם