02-6700500 שלוחה 1

פאזל

הסכם קיבוצי מיום 27.12.2023 בעניין עובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני על רקע מלחמת "חרבות ברזל"

ביום 27.12.2023 נחתם בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי עניין  עובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני על רקע מלחמת חרבות הברזל (להלן: ההסכם). ההסכם נועד להסדיר את אופן התשלום והזכאות לעובדים שנעדרו מעבודתם בתקופת ההסכם עקב מלחמת חרבות הברזל. לפי ההסכם, עובדים, שיעמדו בתנאי הזכאות, יהיו זכאים לשכר המשולם ביום היעדרות כאשר חלקו על חשבון המעסיק וחלקו על חשבון העובד בהתאם לנסיבות ההיעדרות ולתקופות הזכאות שבהסכם.

ביום 31.12.2023 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם.

להלן עיקרי ההסכם:

תקופת ההסכם

תקופת ההסכם הינה מיום 7.10.2023 עד ליום 30.11.2023.

תחולה

 • ההסכם חל על עובדים במגזר הציבורי לרבות עובדי מרכז השלטון המקומי, עובדי שלוש הערים הגדולות, עובדי מרכז המועצות האזוריות, עובדי חבר המועצות הדתיות, עובדי האוניברסיטאות, הסתדרות מדיצינית הדסה וכן על עובדים נוספים אשר מעסיקיהם הם צד להסכם וכן עובדים אשר מועסקים ב"גוף מתוקצב" או "גוף נתמך" אשר מעסיקיהם יחתמו על כתב הצטרפות להסכם.
 • לגבי תומכות החינוך שולמו מקדמות בגין תקופת ההסכם וככל שלא ייחתם הסכם קיבוצי אחר בעניינן עד ליום 30.3.2024, יחולו הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 27.12.2023, בשינויים מחויבים המפורטים בו. מובהר כי ככל שייחתם הסכם נפרד בעניינן יחולו הוראותיו של ההסכם שייחתם וכי בשלב זה ההסכם לא חל על תומכות החינוך.


כללי הזכאות לתגמול

ההסכם קובע כללים לתשלום תגמול לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני וזאת וביחס ל-4 תקופות שונות הנפרשות על פני תקופת ההסכם, כפי שיפורט בטבלה שבהמשך, וביחס לאוכלוסיות עובדים שונות, כפי שמפורט להלן:

 • עובד, אשר מתגורר ביישוב אשר פונה לפי החלטות הממשלה זכאי לתשלום שכרו המשולם ביום היעדרות (עד לתקרת השכר הקבוע בהסכם, כ-32,000 ₪) בגין כל תקופת ההסכם.
 • עובד שנעדר היעדרות מוצדקת באזור המיוחד (כהגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים המונה רשימת יישובים סגורה) – זכאי לתשלום שכרו כפי שמשולם עבור יום חופשה (עד לתקרת השכר הקבוע בהסכם, כ-32,000 ₪) בגין כל חודש  אוקטובר. בגין חודש נובמבר חלים על עובד זה כללי התשלום שיפורטו בטבלה שלהלן. היעדרות מוצדקת הינה היעדרות בגין אחת מהעילות הבאות:
 • הורים לילדים עד גיל 14 שמוסד החינוך היה סגור לגבי ילדם (לרבות סגירה חלקית של המוסד לגבי ילדם. לדוגמא: מוסד שהיה פתוח בחלק מהימים עבור ילדי כיתות א'-ג' ובחלק אחר מהימים עבור ילדי כיתות ד'-ו');
 • עובדים במוסדות החינוך שמוסד החינוך היה סגור;
 • הורים לילדים עם מוגבלות שהמוסד החינוכי היה סגור;
 • עובד עם מוגבלות;
 • העובד הוא קרוב של אדם עם מוגבלות;
 • העובד נעדר מעבודתו עקב הוראה בדבר איסור התקהלות;
 • מקום העבודה נסגר או צומצם כוח האדם בו, עקב הנחיות פיקוד העורף או עקב הנחייה של מנהל בעקבות המצב הביטחוני.
 • עובד שנעדר היעדרות שאינה מוצדקת – עובד שאינו עונה על אף אחד מהתנאים שבהסכם להיעדרות מוצדקת, ייחשב כעובד שנעדר היעדרות שאינה מוצדקת.
 • בהתאם לקטגוריות אלו, העובדים יהיו זכאים לתגמול על חשבון מעסיק בגין היעדרותם כמפורט להלן:

הוראות נוספות

 • הורה לילד עד גיל 14 שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו הנמצא עמו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך לגבי ילדו, יידרש להצהיר כי הוא ההורה היחיד המטפל בילד ביום ההיעדרות.
 • לגבי עובד עם מוגבלות המדובר במוגבלות המונעת מהעובד להגיע למקום העבודה או לשהות בו משום שאינו יכול לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
 • לגבי עובד שהוא קרוב של אדם עם מוגבלות, נדרש כי היעדרותו היא לצורך טיפול בקרוב כיון שמוגבלות קרובו אינה מאפשרת לו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף וכי העובד הוא היחיד המטפל בקרוב המוגבל ביום ההיעדרות.
 • עובד שהיה בחופשה מתוכננת או במחלה או בהיעדרות אחרת שבגינה זכאי העובד לשכר לא נחשבת כהיעדרות לעניין ההסכם.
 • אי חזרה לארץ בתחילת המלחמה עקב ביטולי טיסה תחשב כהיעדרות מוצדקת, בכפוף להצגת אסמכתאות.
 • עובדים שעבדו חלק מהיום (היעדרות של לפחות שעה) – התגמול יחושב באופן יחסי.
 • ככל שהעובד קיבל מקדמה על חשבון ההסכם – המקדמה תנוכה למול התשלום בפועל.
 • ככל שלעובד ניכו ימי חופשה ביתר בגין תקופת ההסכם ההפרש בימי החופשה יוחזר לעובד.
 • עובדים שאין להם יתרה מספקת של ימי חופשה יוכלו להיכנס ליתרה שלילית של עד 10 ימים ולגרור אותה עד סוף שנת 2024.

 

ביום 10.1.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא המלצה להמתנה ביישום של הסכם "חרבות ברזל" לאור שינוי צפוי בהגדרת "אזור מיוחד", כדלקמן:

 • בהסכם הוגדר האזור המיוחד על פי הגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023.
 • לאור הדיונים המתקיימים בימים אלו בוועדת הכספים של הכנסת בעניין עדכון רשימת היישובים שבאזור המיוחד המפורטים בתקנות, ביחס לחודשים נובמבר ודצמבר 2023, ולאור כוונתנו לכנס ועדת מעקב בעניין ההסכם הקיבוצי, אשר יתכן ותושפע מהדיונים המתקיימים בכנסת אנו ממליצים למעסיקים לשים לב לשינויים הצפויים ולתהליך החקיקה בעניין, שכן כאמור יתכן ויהיו להם השפעות על אופן יישום ההסכם בגין חודש נובמבר 20203 זאת בשים לב למועדי התשלום הקבועים בהסכם הקיבוצי.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם