02-6700500 שלוחה 1

פאזל

הסכם קיבוצי (מסגרת) לשנים 2020-2027

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ 2023, בתחילת חודש מרץ 2023 ההסתדרות ומשרד האוצר הגיעו להבנות בנוגע להסכם המסגרת במגזר הציבורי לשנים 2020-2027.

בהמשך לכך, ביום 17.7.2023 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) לשנים 2020-2027 (להלן: ההסכם) ולהלן עיקריו:

תחולה

ההסכם יחול על אוכלוסיות הבאות:

 • עובדי שירות המדינה (משרדי ממשלה, תעשיות ביטחוניות ובתי חולים ממשלתיים).
 • עובדי השלטון המקומי (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות).
 • עובדי גופים נוספים במגזר הציבורי שיצטרפו להסכם המסגרת מכוח החלטת הגוף, הצמדה הסכמית או נוהג הקבוע במקום העבודה (תאגידים, חברות ממשלתיות, מוסדות להשכלה גבוהה ועוד).


תוספות שכר שקלית ואחוזית

במסגרת ההסכם תשולם תוספות שכר שקליות בגובה 500 ₪ וכן תוספת אחוזית בשיעור של 6%.

ההסכם מאפשר למעסיקים ולנציגות העובדים, להגיע להסכמות על הקצאה אחרת של 1% מתוך התוספת האחוזית  לפתרון סוגיות נקודתיות.

תוספת אחוזית 2024 תשולם בשכר עובדים זכאים החל ממשכורת חודש דצמבר 2024 ותעלה בכמה פעימות כדלקמן:

ממשכורת חודש

תוספת אחוזית 2024

דצמבר 2024

2.0%

אפריל 2025

3.5%

אפריל 2026

5.0%

אפריל 2027

6.0%

 

כמו כן, בשכר חודש יולי 2023 שולמה תוספת שקלית 2023 בסך 400 ₪, אשר ממשכורת לחודש אוקטובר 2024 תעלה ב-100 ₪ מ-400 ₪ ל-500 ₪. לגבי תוספת שקלית 2023, ראו הרחבה בהמשך.

מסגרת לפתרון בעיות

מסגרת עלות בגובה 3% לפתרון בעיות, הסכמי שכר ייעודיים וצרכים שונים בצורה שנועדה להבטיח יציבות וודאות ביחסי העבודה במגזר הציבורי לאורך כל תקופת ההסכם, וכן טיפול נקודתי במגוון סקטורים כגון: עובדות ועובדים סוציאליים, עובדי מנהל ומשק, אחיות ואחים, רנטגנאים/יות, עובדי בתי חולים פסיכיאטריים, טכנולוגים רפואיים, עובדי הנהלת בתי המשפט ועוד. זאת, למען שיפור השירות לאזרח וייעולו, וכן לסיוע בהתמודדות עם אתגרים שונים המאפיינים אוכלוסיות אלו כגון גיוס, שימור והנעת עובדים.

קיצור שבוע העבודה

שבוע העבודה במגזר הציבורי יקוצר בשעתיים, מ-42 ל-40 שעות עבודה שבועיות בשתי פעימות, אשר יחולו באוקטובר 2023 ובספטמבר 2024. כפועל יוצא מכך, עובדי המדינה יעבדו 104 שעות פחות בשנה. צעד זה צפוי להגדיל את רווחת העובדים ולהשפיע לטובה על איזון בית-עבודה. בנוסף, העובדים קיבלו השנה, באופן חד פעמי, חצי יום חופשה באסרו חג פסח.

 מענק חד־פעמי

מענק חד פעמי בגובה 6,000 ₪ ניתן לעובדים בחודש אפריל (פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ 2023). ההסכם מרחיב את תקופת האכשרה ל-30 חודשים באופן שמקנה את הזכאות למענק לכל עובד שהועסק 9 חודשים בתקופה האמורה, וכן מסדיר את מתן המענק לנשים בחופשת לידה וסוגיות נקודתיות אחרות.

השלמת תשלום המענק לאוכלוסיות הזכאיות לפי הכללים המרחיבים החדשים תבוצע במשכורת חודש אוגוסט 2023, המשולמת ב-1.9.2023, נפרסם על כך בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט 2023.

העלאת הפריון ושיפור יכולות הניהול בשירות הציבורי

ההסתדרות והמדינה יקדמו תהליכים שנועדו לשפר את השירות לציבור ולקדם את השירות הציבורי. בין השאר, יתאפשרו שינויים בהגדרות התפקיד לעובד בהתאם לצרכי העבודה, תוך הקפדה על זכויות העובד בנושא ככל שיש פגיעה בתנאי העסקה. ומבלי להגביל את הצעדים הארגוניים שעומדים לזכות נציגות העובדים במקרה של פגיעה בתנאי ההעסקה. כמו כן, יתאפשר ניוד עובדים לתפקידים אחרים במידה שמשרתם מתייתרת, בתנאי שתישמר רמת משרתו, ובכפוף להסדרים הקיימים. ההסכם כולל גם התייחסות להכנסת טכנולוגיות חדשות למגזר הציבורי, תוך הכרה משותפת של הצדדים בחשיבותה לקידום איכות השירות. הוסכם כי נציגות העובדים תהיה שותפה בכל שינוי טכנולוגי לכל אורך התהליך.

המוסד ליחסי עבודה

הצדדים רואים חשיבות עליונה בחיזוק הדיאלוג החברתי וקידום שיתוף הפעולה ביחסי עבודה. הפעילות המשותפת בנושא נועדה לתמוך במנגנונים פריטטיים קיימים במו"מ הקיבוצי, לצורך גישור על חילוקי דעות וקידום הסכמות משותפות.

הטבות לגמלאים

תורחב פעילות קרן הרווחה לגמלאים גם לעובדים בהסדר פנסיה צוברת החל משנת 2024, ויוסדר אופן התשלום לגמלאים בפנסיה תקציבית.

תוספת שקלית 2023

בהמשך לחתימה על ההסכם, ביום 20.7.2023 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לתשלום התוספת השקלית 2023 כדלקמן:

תחולה:

 • ההוראות שלהלן לתשלום תוספת שקלית 2023 יחולו על לעובדים בשירות המעסיקים שיחתמו או יצטרפו להסכם, אשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי הדירוגים המיוצגים על-ידי ההסתדרות, כמפורט שם.
 • למען הסר ספק, ההוראות שלהלן לא יחולו על אוכלוסיות הבאות:
  • עובדים בדירוג מעברי הגבול, אשר לגביהם החל מ-1.7.2023 תעודכן טבלת השכר, במקום תשלום תוספת שקלית 2023;
  • עובדים, אשר שכרם אינו נקבע לפי הסכמים קיבוציים, לרבות עובדים בחוזים אישיים;
  • משפטנים ששכרם צמוד לשכר נושא משרה שיפוטית;
  • סנגור ציבורי ששכרו צמוד לשכר נושא משרה שיפוטית;
  • פרקליטים ששכרם צמוד לשכר נושא משרה שיפוטית;
  • המחקר האזרחי;
  • רופאים וטרינרים;
  • כבאים;
  • עובדים בדירוג סטודנטים ששכרם נקבע לפי ההסכם הקיבוצי מיום 17.7.2023 אשר נחתם במקביל להסכם מסגרת 2023;
  • עובדים ועובדות שחלה עליהם ההודעה בענייני עובדים מס' 12/2023 מיום 4.4.2023 בעניין סייעות (תומכות חינוך, לגביהם צפוי להיחתם בקרוב הסכם קיבוצי במסגרתו תהיה התייחסות לתוספות שכר לעובדים ועובדות כאמור).
  • שליחי המדינה בחו"ל, אשר שכרם משולם בהתאם להחלטת הועדה הבין משרדית לשכר ותנאי שירות בחו"ל מיום 24.12.2017, וכפי שתעודכן מעת לעת;
  • עובדי אית"ן ואית"ן אבטחה ששכרם משולם בהתאם להחלטת הועדה הבין משרדית לשכר ותנאי שירות בחו"ל מיום 3.2.2019 וכפי שתעודכן מעת לעת;
  • עובד אית"ן, אשר הינו בן זוג של שליח במשרד ממשלתי בחוץ-לארץ, אשר בחר להיות מועסק בדירוג שכר "חוזה שכר אית"ן בן זוג", כמפורט בהוראת שות"ש 2.1.3, כפי שתעודכן מעת לעת.


תוספת שקלית 2023:

 • החל מיום 1.7.2023 לעובדים זכאים תשולם תוספת שכר חודשית שקלית חדשה בסכום של 400 ₪ למשרה מלאה, כמפורט להלן (להלן: תוספת שקלית 2023), אשר תשולם בסכום אחיד לכל עובד בכל דירוג ובכל דרגה. בנוסף, עובדים המקבלים שכר לפי דירוג עובדי הוראה יהיו זכאים לתוספת בהתאם להוראות מיוחדות לעובדים אשר מקבלים שכר לפי שכר עובדי הוראה, כמפורט בהמשך.
 • עובד במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת שקלית 2023 בסכום שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו בהשוואה לעובד במשרה מלאה.
 • תוספת שקלית 2023 לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
 • תוספת שקלית 2023 תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות, קריאות פתע ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין גמלאות, הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב. מובהר כי אין באזכור רכיב מסוים כדי לקבוע זכאות לו.
 • תוספת שקלית 2023 לא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר הקיימת ערב חתימת מסגרת 2023. לגבי תוספות שכר ותוספת לשכר שיסוכמו בעתיד יחולו הכללים שייקבעו לגביהן.
 • תוספת שקלית 2023 תעודכן בשיעורים של תוספת יוקר עתידית ובמועדי התשלום של תוספת היוקר.
 • בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל-1970, תוספת שקלית 2023 תובא בחישוב המשכורת הקובעת, כהגדרתה בסעיף האמור.


הוראות לעניין יישום תוספת שקלית 2023 לעובד שעתי כללי:

 • עובד אשר שכרו משולם לפי שעות, שהסכם מסגרת 2023 יחול עליו, למעט דירוג סטודנטים, יהיה זכאי, החל מיום 1.7.2023, לתוספת שקלית לכל שעת עבודה (להלן: תוספת שקלית שעתית 2023), בסכום של 2.2 ₪. מובהר כי לא תשולם לעובד כאמור תוספת שקלית 2023, כמתואר לעיל.
 • לעניין אופי ותכונות התוספת, יחולו על תוספת שקלית שעתית 2023 אותם הכללים, המפורטים לעיל לגבי תוספת שקלית 2023.


הוראות לעניין יישום תוספת שקלית 2023 לעובד בשכר יומי:

 • עובד, אשר שכרו משולם על בסיס יומי, אשר חל עליו ההסכם, יהיה זכאי, החל מיום 1.7.2023, לתוספת שקלית יומית בסכום של 19.20 ₪ לכל יום עבודה אם הוא מועסק במקום עבודה בו עובדים 5 ימי עבודה בשבוע או בסכום של 16.00 ₪ לכל יום עבודה אם הוא מועסק במקום עבודה בו עובדים 6 ימי עבודה בשבוע (להלן: תוספת שקלית יומית 2023). מובהר כי לא תשולם לעובד כאמור תוספת שקלית 2023, כמתואר לעיל.
 • לעניין אופי ותכונות התוספת, יחולו על תוספת שקלית שעתית 2023 אותם הכללים, המפורטים לעיל לגבי תוספת שקלית 2023.


הוראות מיוחדות לעובדים אשר מקבלים שכר לפי שכר עובדי הוראה:

 • עובדים אשר מקבלים שכר לפי שכר עובדי הוראה – כל אחד מאלה:
  • עובדים במינהל לחינוך התיישבותי שבמשרד החינוך אשר מקבלים שכר לפי דירוג עובדי הוראה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 15.8.1978;
  • העובדים המדורגים בדירוג חינוך, נוער חברה וקהילה בשלטון המקומי אשר מקבלים שכר לפי שכר עובדי הוראה, כאמור בהסכם הקיבוצי מיום 14.9.1987;
  • עובדים נוספים בשירות המדינה המיוצגים על ידי ההסתדרות אשר יכללו ברשימה סגורה אשר תועבר לחשב הכללי.
 • עובדים, אשר מקבלים שכר לפי שכר עובדי הוראה לא יהיו זכאים לכפל עלות בגין אותה תקופה, הן מכוח הסכם מסגרת 2023, והן מכוח ההצמדה לשכר עובדי ההוראה. לפיכך, הוסכם כי הם יהיו זכאים לתוספת שקלית 2023, כמתואר לעיל וממנה תקוזז כל תוספת שכר המשולמת או שתשולם בגין התקופה שמיום 1.1.2020 ועד לתום תקופת הסכם מסגרת 2023 מכוח ההצמדה לשכר עובדי ההוראה, ככל שתשולם תוספת כזו. זאת בהתאם למועדים, לסכומים ולשיעורים בהם ישולמו התוספות מכוח ההצמדה כאמור, ולא יותר מסכומה המלא של תוספת שקלית 2023 כפי שהיא באותו המועד.
 • מובהר כי אין באמור לעיל כדי לייצר זכאות להצמדה לשכר עובדי הוראה או לגרוע מזכאות להצמדה לשכר עובדי הוראה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם