02-6700500 שלוחה 1

פאזל

הסכם שכר בדרוג אחיות מיום 11.12.2023

ביום 1.12.2023 נחתם בין ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה, אסותא אשדוד ובתי חולים עירוניים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי לעדכון
תנאי
 העסקה של עובדים בדירוג אחים ואחיות.


בהמשך לכך ביום 7.12.2023 פרסם אגף השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם השכר לאחיות, כדלקמן:

תחולה

§    הוראה זו תחול על העובדות אשר משכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על דירוג אחיות בריאות
    הציבור ודירוג האחים והאחיות (להלן:
אחות או אחיות).


תוספת ניהול

§     החל מיום 1.12.2023 תשולם תוספת ניהול לאחות בדרגה 14-21 בלבד, בשיעור של 7.2% מהשכר לערך שעה,
    הכולל שכר משולב, תוספת ותק, כל תוספות שכר ותוספות לשכר (אחוזיות ושקליות) שהיו קיימות ביום
    31.12.2022 והמובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, ולמעט הרכיבים המפורטים:

·     תוספות שאינן משולמות על בסיס חודשי, שבועי או יומי;

·   תוספות שאינן מתעדכנות על-פי הסכמי תוספת יוקר ויש להן מנגנון עדכון אחר (לדוגמה תוספת 2016 
   מוחרגת ואיננה בבסיס החישוב);

·     השלמת שכר עד לשכר מינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

§      למען הסר ספק, מובהר כי תוספת ניהול לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום,
כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1981.

§    תוספת ניהול תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות וקריאות פתע, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963, לעניין גמלאות, לעניין הפקדות לקופת גמל לקצבה ולעניין הפקדות לקרן השתלמות וכל הפקדה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב. מובהר כי אין באזכור רכיב מסוים כדי לקבוע זכאות לו.

§  תוספת ניהול תובא בחישוב המשכורת הקובעת, כהגדרתה בסעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970. 

§       תוספת ניהול לא תובא בחשבון לעניין חישוב התמורה בעד משמרות מיוחדות או משמרות תגבור.

§   אחות המועסקת במשרה חלקית תהיה זכאית לתוספת ניהול בסכום שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתה בהשוואה לאחות במשרה מלאה.

§       תוספת ניהול תובא בחשבון לעניין חישוב תמריץ אחיות ומענק יובל.

הגדלת תוספת אחריות משמרת 

§     החל מיום 1.12.2023 תעודכן תוספת אחריות משמרת כך שלאחיות הזכאיות תעמוד התוספת על סכום של
80
למשמרת.

             §      תוספת אחריות משמרת אינה מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא תובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, תגמול
                עבור עבודה נוספת לרבות גמול בעד שעות נוספות, כוננויות, קריאות פתע, משמרות, או שכר עידוד (ככל שהאחות
                 זכאית להם), תוספות אחוזיות, פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 פיצוי בגין אי ניצול
                 ימי מחלה, פדיון חופשה, ולא יבוצעו בגינה הפרשות לקופת גמל לקצבה או לקרן השתלמות.

תוספת שכר שקלית – תוספת אחיות 2024

§   החל מיום 1.10.2024 יהיו האחיות זכאיות לתוספת שכר חודשית שקלית בסכום של 250 ₪ לאחות במשרה מלאה.

§       החל מיום 1.4.2025 תוספת אחיות 2024 תתעדכן בסכום של 250 ₪ ותעמוד על סכום של 500 ₪ בסך הכול לאחות במשרה מלאה.

§   אחות המועסקת במשרה חלקית תהיה זכאית לתוספת אחיות 2024 בסכום שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתה בהשוואה לאחות במשרה מלאה.

§    תוספת אחיות 2024 תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות וקריאות פתע, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי
פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין גמלאות, לעניין הפקדות לקופת גמל לקצבה ולעניין הפקדות לקרן השתלמות וכל הפקדה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב. מובהר כי אין באזכור רכיב מסוים כדי לקבוע זכאות לו.

§       תוספת אחיות 2024 לא תובא בחשבון לעניין חישוב התמורה בעד משמרות מיוחדות או משמרות תגבור.

§       תוספת אחיות 2024 תובא בחשבון לעניין חישוב תמריץ אחיות ומענק יובל.


מענק חד פעמי לאחיות בבתי החולים הפסיכיאטריים

§    בית חולים פסיכיאטרי לעניין סעיף זה הינו אחד מבתי החולים הבאים בלבד: מרחבים, שער מנשה, בריאות הנפש באר שבע, המרכז הירושלמי לבריאות הנפש (איתנים-כפר שאול), מזור, אברבנאל, לב השרון ומעלה הכרמל, גהה ושלוותה.

§     לעובדת דירוג האחים והאחיות העובדות בבתי החולים הפסיכיאטריים (להלן: אחות זכאית – פסיכיאטריה), אשר הועסקה אצל המעסיקים 12 חודשים רצופים במהלך שנת 2023 בלבד בבית חולים מזכה (להלן: התקופה

הקובעת) ועדיין מועסקת בבית חולים מזכה ביום 1.1.2024 ישולם מענק שנתי (להלן: מענק
פסיכיאטריה
).

§       מענק אחיות פסיכיאטריה
ישולם חד פעמית במשכורת פברואר 2024 המשולמת במרץ 2024.

§    מענק אחיות פסיכיאטריה יהיה בסכום של 5,000 ₪ למשרה מלאה לאחות זכאית – פסיכיאטריה, ולאחות במשרה חלקית בהתאם לחלקיות משרתה.


מענק שימור לאחיות בבתי החולים הגריאטריים

§       בית חולים גריאטרי לעניין סעיף זה הינו אחד מבתי החולים הבאים בלבד: דורות, פלימן, ראשון לציון, שהם, 
ושמואל הרופא, מרכז הרפואי לוינשטיין.

§       לעובדות דירוג אחיות העובדות בבתי החולים הגריאטריים (להלן: אחות זכאית – גריאטריה), אשר הועסקה אצל המעסיקים 12 חודשים רצופים במהלך השנה הקלנדרית שקדמה לחודש התשלום בבית חולים מזכה (להלן: התקופה הקובעת) ועדיין מועסקת ביום 1 בינואר שלאחר התקופה הקובעת ישולם מענק שנתי (להלן: מענק גריאטריה).

§    מענק אחיות גריאטריה יהיה בסכום של 5,000 ₪ למשרה מלאה לאחות זכאית – גריאטריה, ולאחות במשרה חלקית בהתאם לחלקיות משרתה.

§       מענק אחיות גריאטריה ישולם במשכורת חודש ינואר המשולמת בחודש פברואר בכל שנה. 

§       באופן חד פעמי, בשנת 2024 המענק ישולם במשכורת פברואר 2024 המשולמת במרץ 2024.


מענק שימור לאחיות פורשות בבתי החולים

§   לאחיות העובדות בבתי החולים הגריאטריים והפסיכיאטריים אשר פרשה מחמת גיל במהלך התקופה הקובעת
  (להלן: אחות פורשת), ישולם מענק חד-פעמי, כמפורט להלן (להלן: מענק לאחות פורשת).

§   סכום המענק לאחות שהועסקה במשרה מלאה טרם הפרישה יהיה 5,000 ₪ חלקי מספר חודשי העבודה של
  אחות פורשת בתקופה שבין 1 בינואר ועד 31 בדצמבר בתקופה הקובעת.

§   מענק לאחות פורשת ישולם במסגרת גמר חשבון.

§   למען הסר ספק, אחות פורשת אשר עבדה בבית חולים פסיכיאטרי תהא זכאית למענק לאחות פורשת רק
  במידה ופרשה במהלך התקופה הקובעת למענק פסיכיאטרי, כלומר פרשה מחמת גיל במהלך שנת 2023.


מענק שימור לאחיות נקלטות בבתי החולים

§   לאחיות העובדות בבתי החולים הגריאטריים והפסיכיאטריים אשר נקלטו לעבודה במהלך התקופה הקובעת  (להלן: אחות חדשה), ישולם מענק חד-פעמי, כמפורט להלן (להלן: מענק לאחות חדשה).

§      סכום המענק לאחות במשרה מלאה יהיה 5,000 ₪ חלקי מספר חודשי העבודה של אחות נקלטת בתקופה 
שבין 1 בינואר ועד 31 בדצמבר בתקופה הקובעת.

§     מענק לאחות חדשה ישולם במשכורת חודש ינואר המשולמת בחודש פברואר בכל שנה. באופן חד  פעמי, בשנת 2024 המענק ישולם במשכורת פברואר 2024 המשולמת במרץ 202.

§     למען הסר ספק, אחות חדשה אשר עבדה בבית חולים פסיכיאטרי תהא זכאית למענק לאחות חדשה רק במידה ונקלטה במהלך התקופה הקובעת למענק פסיכיאטרי, כלומר נקלטה במהלך שנת 2023.


כללי לעניין כל המענקים שלעיל

לעניין כלל המענקים המפורטים לעיל:

§      סכום המענק יהיה 5,000 ₪ למשרה מלאה לכלל התקופה.

§     המענקים ישולמו במשכורת חודש ינואר המשולמת בחודש פברואר בכל שנה עוקבת לתקופה הקובעת. באופן חד פעמי, בשנת 2024 המענק ישולם במשכורת פברואר 2024, המשולמת במרץ 2024.

§     גובה המענקים כאמור לעיל הינם לעובדת במשרד מלאה. לעובדת שהועסקה במשרה חלקית בתקופה הקובעת ישולם מענק באופן יחסי לחלקיות משרתו באותה התקופה.

§      בחישוב מספר חודשי העבודה לא יילקחו בחשבון תקופות בהן שהתה האחות החדשה מכל סיבה שהיא בחופשה ללא תשלום או חופשה שדינה כחופשה ללא תשלום, ותקופות אלו בלבד. מובהר כי יובאו בחשבון תקופות בהן שהתה בחופשת מחלה, בחופשה שנתית, בשירות מילואים או בתקופת לידה והורות לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 או בחופשה ללא משכורת לרגל מחלה.

§    ככל שאחות הועסקה בחלק מחודש קלנדארי מסוים בתקופה האמורה, יחושב אותו חודש באופן יחסי, כך שימי העסקתה באותו חודש יחולקו במספר הימים באותו החודש.

§     למען הסר ספק, מובהר כי מעבר מבית חולים פסיכיאטרי או גריאטרי אחד למשנהו במהלך תקופה הקובעת לא יפגע בזכאות האחות למענק הנובע מאישור זה.

§     המענקים אינם מהווים שכר לכל דבר ועניין, לא יובאו בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, תגמול עבור עבודה נוספת לרבות גמול בעד שעות נוספות, כוננויות, קריאות פתע, משמרות, או שכר עידוד (ככל שהעובדת זכאית להם),
תוספות אחוזיות, פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963, פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה, פדיון חופשה, ולא יבוצעו בגינם הפרשות לקופת גמל לקצבה או לקרן השתלמות.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם