02-6700500 שלוחה 1

הסכם שכר במשטרה ושירות בתי הסוהר – תשלום תוספת בל"מ

ביום 16.7.2023 המשרד לביטחון לאומי ומשרד האוצר חתמו על הסכם שכר בדבר העלאת שכר השוטרים וסוהרים. על פי ההסכם (להלן: ההסכם) ובהמשך לסיכום העקרוני שנחתם בין המשרדים באמצע חודש יוני 2023, שכר השוטרים והסוהרים מדרגת רס"ל ועד דרגת פקד במשטרה / דרגת כלאי בשירות בתי הסוהר, יעלה בשיעור שינוע בין 12.36% לרס"ל ובמינימום 7.51% לפקד / כלאי.

תוספת בטחון לאומי (בל"מ)

על פי ההסכם החל מ-1.7.2023 תשולם בשכר שוטרים וסוהרים מדרגת רס"ל ועד דרגת פקד במשטרה / דרגת כלאי בשירות בתי הסוהר, תוספת אחוזית חדשה – תוספת בל"מ בשיעור כמפורט בטבלה שלהלן:

 

דרגה

שיעור תוספת בל"מ

רס"ל

12.36%

רס"ר 4

9.74%

רס"ר 6

9.74%

רס"ר 8

7.92%

מפקח / מישר

8.33%

פקד / כלאי

7.51%

פקד 3 / כלאי 3

7.15%

 

  • כבסיס שכר לחישוב תוספת בל"מ יובאו בחשבון השכר המשולב, תוספת ותק וכל תוספת שכר ותוספות לשכר הקיימות ערב חתימת ההסכם, בסכומים ובשיעורים הקבועים לתוספות האמורות ערב חתימת ההסכם בהתאם לדרגתו והוותק בדרגה של המשרת בגוף, והמובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, למעט התוספות שאינן משולמות על בסיס חודשי, שבועי או יומי, תוספות שאינן מתעדכנות על פי הסכמי תוספת יוקר , השלמת שכר עד לשכר המינימום.
  • תוספת בל"מ מהווה שכר לכל דבר ועניין לרבות לעניין חישוב פיצויי פיטורין, ההפרשות לקופות גמל כהגדרתה בחוק.
  • תוספת בל"מ לא תובא בחשבון לעניין חישוב בסיס תוספות אחוזיות או שקליות לשכר.
  • תוספת בל"מ תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר המינימום.


עדכון גובה אש"ל

עוד נקבע בהסכם כי, החל ממועד תשלום הפעימה הראשונה לפי הסכם מסגרת 2023, יושווה תעריף האש"ל במשטרה ובשב"ס לתעריף האש"ל המאושר לגבי עובדי המדינה ויעודכן בהתאם לשיעורי העדכון של האש"ל במדינה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם