02-6700500 שלוחה 1

פאזל

הסכם שכר לדירוג סטודנטים מיום 11.10.2023

נוכח האתגרים בעת הזו ועל רקע המצב הביטחוני ובמטרה לתת מענה לצורכי השעה, ביום 11.10.2023 נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים, הסכם קיבוצי לתקופה זמנית, אשר מאפשר להעסיק עובדים בדירוג סטודנטים במסגרת שעות העולה על המסגרת החודשית שנקבעה בהסכם הקיבוצי מיום 3.11.2029 ובהסכם הקיבוצי מיום 27.12.2022 (להלן: ההסכם הזמני).

בהמשך להסכם הזמני, ביום 22.10.2023 פרסם אגף השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע, כדלקמן:

1.  הגדרות:
      א. מסגרת חודשית – שעות העבודה של הסטודנט כפי שנקבע בסעיף 6 להסכם 2009 (96 או 120 שעות), כהגדרתה בסעיף 3
          להסכם הקיבוצי מיום 27.12.2022.
     ב.  יתרת שעות מהמסגרת – ההפרש המצטבר בין המסגרת החודשית ובין השעות שעבד בכל חודש רלוונטי, כהגדרתה בסעיף
          3(ב) להסכם הקיבוצי מיום 27.12.2022.

     ג.   תקופת ההסכם הזמני – התקופה שמיום 1.10.2023 ועד ליום 31.10.2023.

2.  הגדלת המסגרת החודשית:
      א.  מעסיק החתום על ההסכם הזמני, המעוניין להגדיל את המסגרת החודשית של סטודנט המדורג בדירוג הסטודנטים, בתקופת
            ההסכם הזמני, בהתאם לצורכי העבודה, יוכל לעשות זאת בהסכמת הסטודנט, ובלבד שהמכסה לא תעלה על 182 שעות.

     ב.   מובהר כי שימוש בימי חופשה בא במקום ביצוע העבודה בפועל, ולפיכך סטודנט יוכל לעשות שימוש בימי החופשה שצבר,
           במהלך תקופת ההסכם הזמני, כך שלא יחרוג מ-182
 שעות.

     ג.   למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לדווח ולעשות שימוש בימי חופשה בתקופת ההסכם הזמני אם הסטודנט עבד 182 שעות, לרבות
          אם הושלמה בשל שימוש בימי מחלה, ביום היעדרות
 לרגל בחינה או בשל היעדרות מאושרת אחרת.

3. חישוב דמי חופשה:
    א.   לנוכח המצב הביטחוני, מוסכם כי אם עבד הסטודנט שעות עבודה מעבר למסגרת החודשית כהגדרתה בהסכם לעיל, יילקחו
          בחשבון כל שעות העבודה של הסטודנט לעניין חישוב דמי החופשה.

    ב.   דוגמא א': אם לסטודנט שהמסגרת החודשית שלו היא 120 שעות ובחודשים הקבועים לחישוב דמי החופשה, עבד הסטודנט
          חודש אחד 150 שעות, חודש שני 150 שעות
 ובתקופת ההסכם הזמני 182 שעות. אזי לצורך חישוב דמי החופשה יבואו בחשבון
          סה"כ
 422 שעות: 120X2 + 182.
          בחודש הראשון יובאו בחשבון רק 120 שעות, בחודש השני יובאו בחשבון רק 120 שעות ובחודש השלישי שהינו תקופת ההסכם
          הזמני, יובאו בחשבון מלוא השעות שביצע- 182
 שעות.

4.  הגדלת המסגרת ביחס ליתרת השעות מהמסגרת:
     א.  השעות שיבוצעו בתקופת הסכם זה, שהן מעבר למסגרת החודשית כהגדרתה לעיל, לא ייחשבו כשימוש ב"יתרת השעות
           מהמסגרת" כהגדרתה לעיל, ולא יופחתו מיתרת השעות מהמסגרת כאמור בגין תקופת ההסכם הזמני.
     ב.   דוגמא ב': סטודנט המועסק במסגרת חודשית של 96 שעות ועומדות לרשותו 100 שעות של יתרה, אשר עבד בתקופת ההסכם
           הזמני 182 שעות, לא יופחתו השעות שהן מעבר
 למסגרת החודשית מהיתרה כאמור. כלומר, 86 שעות שביצע מעבר למסגרת
           החודשית
 (96 שעות) לא יופחתו מהיתרה שעמדה לרשותו ערב תקופת ההסכם הזמני (100 שעות).

     ג.   יובהר כי בתום תקופת ההסכם הזמני ימשיכו לחול ההוראות בעניין יתרת השעות מהמסגרת לפי ההסכם הקיבוצי מיום
          27.12.2022.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם