02-6700500 שלוחה 1

פאזל

הסכם שכר לסגל מרצים בכירים באוניברסיטאות

ביום 9.4.2024 נערך ונחתם הסכם קיבוצי מיוחד (להלן: ההסכם) בין המוסדות להשכלה גבוהה בישראל (להלן: המוסד) לבין ארגוני הסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (להלן:

 הארגון). להלן עיקרי ההסכם:

 הגדרות

 • תקופת ההסכם – התקופה שמיום 1.1.2020 ועד ליום 31.12.2027.
 • חברי הסגל האקדמי הבכיר – כל אחד מחברי הסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל המועסק ע"י המוסדות ומיוצג ע"י הארגון, לרבות במסלול מקביל, במסלול חוקרים, במסלול נלווה ובמסלול עמיתים.
 • תוקף ההסכם – ההסכם ייכנס לתוקף לאחר חתימת שני הצדדים ואישור הממונה על השכר.
   

 עדכון טבלאות שכר יסוד

 בתוקף מ-1.10.2023 יעודכנו טבלאות שכר יסוד לחברי הסגל האקדמי הבכיר בשיעורים ובמועדים,  
 כלהלן: 

תוספת שקלית 2023

החל מיום 1.10.2023 יהיו חברי הסגל האקדמי הבכיר, זכאים לתוספת שכר חודשית שקלית חדשה בסכום של 626.53 ₪ לחבר סגל אקדמי בכיר במשרה מלאה, כמפורט בהמשך (להלן: תוספת שקלית 2023):

 • מובהר כי תוספת שקלית 2023 תשולם בסכום אחיד לכל חבר סגל אקדמי בכיר בכל דרגה.
 • חבר סגל אקדמי בכיר במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת שקלית 2023 בסכום שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו.
 • תוספת שקלית 2023 תהווה שכר לכל דבר ועניין ובכלל זאת תובא בחשבון לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב ערך שעה, תוספת אחוזיות, פיצוי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה, והיא תיכלל במשכורת הקובעת לצורך חישוב קצבה בפנסיה תקציבית ויבוצעו בגינה הפרשות לקופות גמל (לרבות קרן השתלמות, לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים).
 • למרות האמור, תוספת שקלית 2023 לא תיכלל בבסיס לחישוב "תוספת שחיקה".
 • החל מתום תקופת הסכם זה, תוספת שקלית 2023 תהיה חלק מבסיס השכר לצורך חישוב מסגרת עלות התוספות בהסכמים עתידיים.
 • החל מתום תקופת הסכם זה תוספת שקלית 2023 תתעדכן באותם שיעורים ובאותם מועדים בהם יעודכן רכיב "שכר משולב כולל ותק" בטבלאות השכר. 

תשלום הפרשי שכר בגין ההסכם

במשכורת חודש מאי 2024 המשולמת בחודש יוני 2024 ישולמו גם הפרשים בגין עדכון טבלאות שכר יסוד ותוספת שקלית 2023 לגבי התקופה שמיום 1.10.2023 ועד למועד התשלום בפועל.

למען הסר ספק, הפרשי שכר כאמור ישולמו גם לחברי סגל אקדמי בכיר שהעסקתם הסתיימה לאחר יום 1.10.2023, וטרם מועד התשלום בפועל, וזאת לגבי התקופה שעד למועד סיום יחסי העבודה.
לחבר סגל אקדמי בכיר שפרש לאחר 1.10.2023 וטרם מועד התשלום בפועל, ישולמו במועד האמור גם הפרשי תנאי פרישה (הפרשי גמלה בפנסיה תקציבית לגבי התקופה שממועד הפרישה ועד
למועד התשלום האמור, הפרשי מענקי פרישה וכיו"ב) בגין שכר יסוד מעודכן ותוספת שקלית 2023. 

מענק חד פעמי

 • בנוסף על האמור סוכם בין הצדדים על תשלום מענק חד פעמי בסכום של 9,895 ₪, כדלקמן:
 • המענק החד פעמי לא יהווה שכר לכל דבר ועניין, לרבות לא יובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, תוספות אחוזיות (לרבות תוספת מחקר), מענקים אקדמיים (בגין קריטריונים ובגין הקדשת זמן מלא למוסד), פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה, פדיון חופשה, ולא ייכלל במשכורת הקובעת לצורך חישוב קצבה בפנסיה תקציבית ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות לקרן השתלמות, לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים).

גמלאים בפנסיה תקציבית          
ביחס לחברי סגל אקדמי בכיר המבוטחים בפנסיה תקציבית באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת חיפה, בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל ובאוניברסיטת תל אביב, שפרשו או יפרשו לגמלאות בתקופה שמיום 1.1.2020 ועד ליום 31.3.2027 (כולל) ושאיריהם, תוגדל המשכורת הקובעת כמפורט בנספח ב' להסכם זה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם