02-6700500 שלוחה 1

הסכמי המסגרת לשנים 2013 – 2017 – עדכון תוספת השכר השקלית בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן 2024

בתאריך 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: ההסכם) (הוראות ההסכם השונות פורסמו בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר פלוס לשנים 2016 ו-2017).

בסעיף 10.5 להסכם האמור, נקבע כי החל מחודש ינואר 2017 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר,
סכום התוספת השקלית המשולמת לדירוגים השונים, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן במהלך השנה.

בהמשך לעלייה של 2.96% בשיעור המדד לחודש דצמבר 2023 לעומת המדד לחודש דצמבר 2022, פרסמו הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, ומינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי חוזרים עם הוראות ביצוע לעדכון סכומי תוספת שקלית 2016 לדירוגים השונים, לפיהם בתוקף מיום 1.1.2024 עודכנו סכומי התוספת כמפורט בטבלה שלהלן. יצוין כי אין שינוי ביתר הוראות התשלום של תוספת שקלית 2016.

הבהרות לגבי עובדים של מעסיקים החתומים על הסכם המסגרת אך אינם מפורטים בטבלה:

לגבי עובד המועסק על ידי אחד מהמעסיקים המפורטים להלן, אשר חתומים או יחתמו על הסכם המסגרת ואשר אינם מפורטים בטבלה שלהלן – על כל מעסיק לעדכן את התוספת השקלית המשולמת לעובדיו בשיעור כאמור בחוזר זה (2.96%) והוראות בדבר עדכון תוספת שקלית 2016 יפורסמו בנפרד על ידי כל מעסיק עבור עובדיו, לאחר שיתקבל אישור מפורש ובכתב של הממונה על השכר והסכמי העבודה בנוגע לחישוב:

  • חבר המועצות הדתיות בישראל
  • האוניברסיטאות
  • הסתדרות מדיצינית הדסה
  • שירותי בריאות כללית
  • חברת דואר ישראל בע"מ

להלן הטבלה המפרטת תעריפי תוספת שקלית 2016 בתוקף מ-1.1.2024:

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם