02-6700500 שלוחה 1

העסקה נכונה של בני נוער בקיץ תשפ"ד – 2024

חוק עבודת הנוער, תשי"ג–1953 (להלן: החוק) מגדיר תנאים וכללים להעסקת בני נוער במדינת ישראל, אשר יבטיחו כי בני הנוער לא ינוצלו לרעה, כי בריאותם, בטיחותם, חינוכם, או התפתחותם התקינה לא ייפגעו, וכי יהיו להם שעות מנוחה ופנאי הולמות. לדוגמא החוק מגדיר בין השאר, תנאים ברורים בדבר שעות העבודה, הפסקות בעבודה וכן הפסקות בין יום עבודה אחד למשנהו. בנוסף, תקנות עבודה הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995 (להלן: התקנות) מפרטות, בין השאר, סוגי עבודות ומקומות עבודה שבהם אסור להעסיק בני נוער.

לקראת החופש הגדול של קיץ שנת תשפ"ד – 2024, להלן ריכוז הוראות העסקה נכונה של בני נוער על פי החוק והתקנות:

גיל העסקה

כעקרון, אסור להעסיק ילדים שטרם מלאו להם 15 שנים, למעט שני המקרים הבאים:

 • ניתן להעסיק ילדים שמלאו להם 14 שנים, בתקופת חופשת לימודים רשמית, כגון: חופשת הקיץ, בתנאי שמדובר בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות הילדים או להתפתחותם.
 • ניתן להעסיק ילד שלא מלאו לו 15 שנים בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, בכפוף לקבלת היתר מיוחד ממשרד העבודה.

בתקופת לימודים ניתן להעסיק בני נוער לאחר שעות הלימודים במידה ומלאו להם 16 שנה, ובלבד שנמסרה למעביד הודעה מאת מוסד החינוך בו הם לומדים בדבר שעות הלימודים שלהם באותו מוסד.

העסקת נער במהלך שנת הלימודים בשעות הלימודים מותרת רק אם מלאו לנער 15 שנה ובלבד שלא חל חוק לימוד חובה, תש"ט-1949. 

מסמכים ואישורים נדרשים

יוזכר כי, החל מ-7.4.2016, בוטלה החובה להוציא פנקס עבודה כתנאי להעסקת בני נוער. במקום זאת, על המעסיק, שהחל להעסיק בני נוער, לשמור את האישור הרפואי או העתק שלהם יחד עם העתק תעודת הזהות של בני הנוער, או של הוריהם, עד שנה לאחר סיום עבודתם של בני הנוער.

 • מעסיק לא יעסיק בני נוער אלא אם כן הציגו לפניו את תעודת הזהות שלהם או תעודת הזהות של הוריהם, שבה מופיעים פרטיהם. מעסיק ישמור את העתק תעודת הזהות במקום שבו מתנהל עסקו, במהלך כל התקופה שבה בני הנוער מועסקים אצלו, ועד שנה לאחר סיום העסקתם; בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את העתק תעודת הזהות.
 • מעסיק אינו רשאי להעסיק בני נוער, אלא אם ניתן להם אישור רפואי להעסקתם. על המעסיק חלה חובה להפנות את בני הנוער לקופת החולים לצורך ביצוע הבדיקות הרפואיות, ועל בני הנוער  להתייצב לביצוע הבדיקות במועד שתקבע קופת החולים.

        על המעסיק לשמור על האישור הרפואי, יחד עם צילום תעודת הזהות של הנער או הנערה, או של הוריהם, עד שנה לאחר תום ההעסקה.

יוזכר כי, החל מ-7.4.2016, בוטלה החובה להוציא פנקס עבודה כתנאי להעסקת בני נוער. במקום זאת, על המעסיק שהחל להעסיק בני נוער, לשמור את האישור הרפואי או העתק שלו יחד עם העתק תעודת הזהות של בני הנוער או של הוריהם, עד שנה לאחר סיום עבודתם.

 • מעסיק לא יעסיק בני נוער, אלא אם כן הציגו לפניו תעודת זהות שלהם או תעודת זהות של הוריהם, שבה מופיעים פרטיהם. מעסיק ישמור את העתק תעודת הזהות במקום שבו מתנהל עסקו, במהלך כל התקופה שבה בני הנוער מועסקים אצלו, ועד שנה לאחר סיום העסקתם; בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את העתק תעודת הזהות.
 • מעסיק אינו רשאי להעסיק בני נוער, אלא אם ניתן להם אישור רפואי להעסקתם. על המעסיק חלה חובה להפנות את בני הנוער לקופת חולים לצורך ביצוע הבדיקות הרפואיות, ועל בני הנוער להתייצב לביצוע הבדיקות במועד שתקבע קופת החולים. על המעסיק לשמור על האישור הרפואי, יחד עם צילום תעודת הזהות של בני הנוער, או של הוריהם, עד שנה לאחר תום ההעסקה.

   

מסירת הודעה לבני נוער עובדים

מעסיק חייב למסור לבני הנוער הודעה על תנאי עבודתם, לא יאוחר מ-7 ימים מתחילת העבודה. על המעסיק למסור לבני הנוער הודעה על כל שינוי בתנאי העבודה שפורטו בהודעה, תוך 7 ימים מיום שנודע לו על השינוי.

סוגי עבודה ותהליכי ייצור אסורים

אסור להעסיק ילדים ובני נוער בסוגי עבודה ובתהליכי ייצור אלה:

 • במקום או בתהליך ייצור, שמשרד העבודה קבע כי אסור להעסיק בהם ילדים ובני נוער, הואיל והם עלולים לסכן את ההתפתחות הגופנית, הנפשית, או החינוכית של הילד.ה או הנער.ה, בשל טיב העיסוק, מיקומו, או מכל סיבה אחרת.
 • ייצור ועיבוד של חומרי נפץ, ייצור ועיבוד  חומרים הקלים להתלקח, עבודה במקום שהאוויר בו דחוס לרבות צלילה מקצועית, או עבודה בחומרים מסוימים כגון: ממיסים אורגניים או חומרי הדברה.


יודגש כי, אסור להעסיק ילדים שטרם מלאו להם 15 שנים בהופעות ציבוריות, או לצורכי פרסום וכן בצילומים לצרכי פרסום, אלא אם ניתן היתר להעסקה על ידי משרד העבודה ובתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות. 

שעות עבודה

 • מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ- 40 שעות בשבוע בסך הכל.
 • צעירים בני 16 ומעלה, מותר להעסיק עד 9 שעות ביום ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות.
 • ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנערים אינם עובדים בו – אין להעסיקם יותר מ-7 שעות.
 • הכללים הנ"ל לא יחולו על בני נוער עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות הנמצאים במסגרות תעסוקה המופעלות על ידי ארגונים וגופים שיקומיים המיועדות לזכאים לשירותים ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים, או מהאגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות.

מנוחה שבועית ושעות נוספות

ככלל, אין להעסיק בני נוער בשעות נוספות ו/ או במנוחה השבועית. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת בני נוער בשעות נוספות ו/ או במנוחה השבועית.

בני נוער זכאים למנוחה שבועית של 36 שעות רצופות. המנוחה השבועית הינה – לגבי בני נוער  יהודים את יום השבת, ולגבי בני נוער שאינם יהודים, את היום המקובל עליהם כיום המנוחה השבועי (ימי שישי, שבת או ראשון).

הפסקות

 • במהלך יום עבודה הכולל 6 שעות עבודה או יותר, נערים זכאים להפסקה למנוחה ולארוחה של 45 דקות או יותר, שמתוכה לפחות חצי שעה רצופה.
 • ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חופשת חג, ההפסקה היא של 30 דקות לפחות.
 • בעת הפסקה של 30 דקות או יותר, רשאים בני הנוער לצאת ממקום העבודה, אלא אם כן נוכחותם במקום העבודה הכרחית והמעסיק דרש מבני הנוער להישאר במקום העבודה.
 • זמן ההפסקה לא נמנה על שעות העבודה. עם זאת, אם בני הנוער נדרשים להישאר במהלכה במקום העבודה, ייחשב זמן ההפסקה לחלק משעות העבודה.
 • במהלך כל יום עבודה, בני נוער זכאים להפסיק את עבודתם לצורך שימוש בחדר השירותים, בהתאם לצרכיהם.

העסקת בני נוער בשעות לילה

ככלל, אסור להעסיק בני נוער שחלה לגביהם חובת לימוד, בשעות שבין 20:00 לבין 08:00 בבוקר שלמחרת, ולגבי מי שמלאו להם 16 ולא חלה לגביהם חובת לימוד, בשעות שבין 22:00 לבין 06:00 בבוקר למחרת.

עם זאת, ניתן להעסיק בני נוער בשעות הלילה במקרים הבאים:

 • בתקופת חופשת לימודים רשמית, ניתן להעסיק בני נוער שמלאו להם 16 שנים, עד השעה 01:00. זאת בתנאי שהמעסיק דואג להסעת בני הנוער לביתם, באמצעותו או באמצעות מי מטעמו (ולא בתחבורה ציבורית), מיד לאחר סיום העבודה ככל שהסתיימה לאחר השעה 23:00.
 • לפי היתר של משרד העבודה – במקרים מסוימים ניתן להעסיק נער שמלאו לו 16, גם לאחר השעה 22:00, אם ניתן לכך היתר על ידי משרד העבודה.


קיימים שני סוגי היתרים להעסקת נוער בשעות הלילה:

 • היתר כללי – כגון: למקום עבודה מסוים, לסוג של מקום עבודה, לסוגי עבודות מסוימים, או לסוגי בני נוער, בהתאם לגילם.
 • היתר מיוחד – הניתן לבקשת מעסיק מסוים, להעסקת בני נוער במקום עבודה מסוים, או בסוג עבודה מסוים.

רישום שעות העבודה

חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכני או אלקטרוני (שעון נוכחות), יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה, בחתימה של בני הנוער והמעסיק. מומלץ לעודד את בני הנוער לערוך רישום של הימים והשעות בהם הם עובדים, בנפרד, אצלם.

חופשה שנתית

נער זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה בעד כל אחת מ-5 השנים הראשונות.

שכר המינימום לבני נוער עובדים

גם אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר, זהו הסכום המינימלי אותו חובה על המעסיק לשלם לבני נוער העובדים במשרה מלאה (עד 40 שעות שבועיות, ולא יותר מ- 173 שעות בחודש). שכר המינימום לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.

להלן טבלת שכר המינימום לנוער:

תשלום עבור "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון"

כל תקופת העסקתו של בני הנוער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון". יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה של יום העבודה הראשון.

תשלום עבור ימי הכנה וישיבות עבודה

ימי הכנה וישיבות עבודה הם חלק בלתי נפרד מהעבודה, על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם. לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.

קנסות ועונשים

אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים. כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה הינו אסור, כל עוד לא הותר על-פי החוק.

נסיעות לעבודה

בנוסף למשכורת צריכים להחזיר לבני הנוער את הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה, ואולם סכום ההוצאות שיוחזרו לא יעלה על 22.60 ₪ ליום עבודה (נכון להיום). המעסיק נדרש להחזיר רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער כדי להגיע לעבודה.

ביטוח לאומי

בני נוער עובדים פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ולפיכך אין ניכוי משכר העובד. עם זאת, תשלום דמי ביטוח לאומי חל על המעסיק בלבד. המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו של הנער החל ממשכורת ינואר 2024 כדלקמן:

 • עד שכר של 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע) – 0.48%
 • משכר של 7,522 ₪ עד שכר של 49,030 ₪ (הכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח ) 2.12%.

מס הכנסה

ההכנסה של בני נוער חייבת במס הכנסה. בני נוער שבשנת  המס  מלאו להם 16 או 17 (לא בשנה שמלאו לו 18), זכאים לנקודת זיכוי לבני נוער, בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות. כלומר, נער בגיל כאמור לעיל, זכאי ל- 3.25 נקודות זיכוי, ונערה ל- 3.75 נקודות זיכוי.

הפקדה לקופות גמל

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף חובה במשק, קובע כי חובת ההפקדה כאמור בצו חלה על עובדים מגיל 21 שנים לגבר ומגיל 20 שנים לאישה.

עם זאת, יתכן ועל פי הסכמים קיבוצים ענפיים/ צווי הרחבה ענפיים תחול חובת הפקדה לפנסיה גם לנוער עובד ולפני גיל הזכאות כאמור בצו הרחבה לפנסיה חובה.

עונשים בחוק

המעסיק בני נוער בניגוד להוראות החוק דינו מאסר או קנס כמפורט להלן:

 • העסקה מתחת לגיל המותר עפ"י החוק – מאסר עד שנה או קנס מרבי בסך 43,800 ₪.
 • העסקה ללא אישור רפואי/ העסקה, שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות/ אי מתן הפסקות: מאסר עד 6 חודשים או קנס מרבי בסך 29,200 ₪.
 • ניתן להטיל קנסות מנהליים הנעים בין 1,500 ₪ עד 5,000 ₪ לכל עבירה, לפי העניין, על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – עבודת נוער), התשנ"ד-1994.
 • מיום 19.6.2012 חלים לעניין הוראות חוק עבודת נוער גם החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה המאפשר הטלת עיצומים כספיים של מעסיקים.


הגברת האכיפה

בנוסף לעונשים הקבועים בחוק עבודת נוער כאמור לעיל,  החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 מונה שורה של הפרות חוק עבודת נוער שבגינן יוטל עיצום כספי ב- 3 דרגות, תלוי בחומרת ההפרה, החל מגובה של 5,500 ₪ ועד לגובה של 39,700 ₪.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם