02-6700500 שלוחה 1

העסקת תומכות חינוך, המועסקות בקייטנות בית הספר של החופש הגדול 2023

ביום 15.6.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף הודעה בענייני עובדים מס' 14/2023 (להלן: ההודעה), בעניין העסקת תומכות חינוך (תומכות חינוך, תומכת אישית ותומכת חינוך לילדי חינוך מיוחד) (סייעות), המועסקות בקייטנות בית הספר של החופש הגדול – הוראת שעה לחופשת קיץ 2023, כדלקמן:

 תחולה

 • ההודעה חלה על כל עובדת שההסכמים הקיבוציים חלים עליה ותועסק בקייטנה כתומכת חינוך (סייעת) תומכת חינוך לילדי חינוך מיוחד או תומכת חינוך אישית בגני הילדים או בבית הספר בקיץ 2023.
 • לעניין זה תומכת חינוך, תומכת חינוך אישית ותומכת חינוך לילדי חינוך מיוחד כהגדרתן בהודעה בענייני עובדים 12/2023 בעניין הסדר הביניים – שלב א' לרפורמה בשכר תומכות החינוך (פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל 2023).
 • תקופת קייטנת הקיץ בגני הילדים ובבתי הספר למעט חינוך מיוחד (בינוני וקשה) מונה 15 ימים במהלך חודש יולי 2023 מ-2.7.2023 עד 20.7.2023 כולל.


תגמול נוסף לתומכת חינוך בקייטנת הקיץ

 • רשות מקומית, אשר תבחר להפעיל קייטנה בקיץ במועדים המפורטים לעיל, תשלם לתומכת חינוך תגמול נוסף לשכרה כמפורט להלן.
 • בגין כל יום עבודה בפועל, בן 5 שעות לפחות, תהיה זכאית תומכת חינוך לתגמול נוסף בהתאם לאחת החלופות שלהלן:
  • בגן ילדים/כיתת בית ספר בו מועסקת תומכת חינוך אחת (בנוסף לגננת/מורה) ישולם לתומכת החינוך תגמול נוסף בסך 75 ₪ ליום.
  • בהיעדר גננת/מורה ישולם לתומכת החינוך, אשר מחליפה את הגננת/ מורה תגמול נוסף בסך 200 ₪ ליום. למען הסר ספק, תומכת חינוך כאמור לא תהיה זכאית בנוסף לאמור כאן, לדמי החלפת גננת הקבועים בהסכמים הקיבוציים. כל תומכת חינוך נוספת זכאית לתגמול נוסף כאמור לעיל.
  • בגן ילדים/בית ספר בו משובצות יותר משתי תומכות חינוך שאחת מהן מחליפה את הגננת/מורה (באין גננת/מורה), ישולם לתומכת החינוך שמחליפה את הגננת/מורה תגמול נוסף בסך 200 ₪ ליום ולכל אחת מתומכות החינוך הנוספות ישולם תגמול נוסף בסך 75 ₪ ליום.


תגמול נוסף לתומכת חינוך אישית בקייטנות הקיץ

 • רשות מקומית, אשר תבחר להפעיל קייטנה בקיץ במועדים המפורטים לעיל, תשלם לתומכת חינוך אישית תגמול נוסף לשכרה בגין כל יום עבודה בפועל, בן 5 שעות לפחות, תגמול נוסף בסך 75 ₪ ליום.
 • למען הסר ספק, תומכת חינוך אישית (לילד בודד, חינוך בית או רפואית), אשר הילד אותו היא חונכת לא ישתתף בקייטנה ואשר תועסק בתקופה זו כתומכת חינוך בקייטנה, תהיה זכאית לתשלום מיוחד כאמור לעיל.
 • למען הסר ספק, התגמול הנוסף ישולם לתומכת אישית לפי ימי עבודה בפועל ועד 15 ימים, ככל שתועסק מעבר לימים אלה, תהיה זכאית לתשלום שכרה הרגיל.


תגמול נוסף לתומכת חינוך לילדי חינוך מיוחד בחופשת הקיץ

 • רשות מקומית תשלם לתומכת חינוך תגמול נוסף לשכרה בחופשת הקיץ כמפורט להלן.
 • בגין כל שעת עבודה בפועל משעה 07:30 ועד לשעה 13:30 ועד 6 שעות עבודה ביום ישולם לעובדת תגמול נוסף בסך של 37 ₪ לשעה.
 • מובהר כי לא יחול שינוי בשעות העסקת עובדות בחינוך המיוחד לאחר השעה 13:30 או בימים שאינם מוגדרים כימי קייטנה וכי עובדת במסגרת חינוך מיוחד בינוני וקשה, אשר תועסק מעבר ל-5 ימים ו/או מעבר ל-6 שעות ביום, תמשיך להיות זכאית בגין כל שעת עבודה בפועל לתוספת לשכרה בסך של 24 ₪ לשעה.
 • יצוין כי, אין באמור לעיל, כדי לגרוע מהוראות סעיף 106.117 לחוקת העבודה לעניין תומכת חינוך פדגוגית בחינוך המיוחד הקל.


מעמד התגמול הנוסף

התגמול הנוסף אינו מהווה שכר לשום דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, תגמול עבודה נוספת לרבות גמול בעד שעות נוספות, קריאות פתע, משמרות, תוספת אחוזיות (ככל שהעובדת זכאית להן), פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה, פדיון חופשה, לא יילקח בחשבון לעניין גמלאות, ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות לקרן השתלמות, לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים), אך יבוצעו בגינו הפרשות לקופת גמל לקצבה לפי השיעורים בהם מבוצעת הפרשה לגבי רכיבי "עבדה נוספת", כאמור בהסכם הקיבוצי מיום 3.3.1999 בעניין המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בשיעורים, כפי שיעודכנו מעת לעת (נכון למועד חתימת ההסכם: 7.5% תגמולי מעסיק, 6% לפיצויים ו-7% תגמולי עובד).

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם