02-6700500 שלוחה 1

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2024

ביום 31.1.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה, חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2024, לפיו בהתאם לשינוי במדד בשיעור של 2.96%, בתוקף מ-1.1.2024 עודכנו סכומי ההשתתפות המעסיק בדמי חבר באגודות מקצועיות כדלקמן:

החזר דמי חבר באגודות מקצועיות

 • סכום ההשתתפות בגין חברות באגודת בית ההנדסאי והטכנאי ובעמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי, יעודכן מסך של 434 ₪ לשנה לסך של 447 ₪ לשנה, עבור כל אחת מהאגודות.
 • סכום ההשתתפות בגין חברות באגודות מקצועיות אחרות, יעודכן מסך של 422 ₪ לשנה לסך של 434 ₪ לשנה, עבור אגודה אחת.
 • יצוין כי השתתפות המעסיק בדמי החבר תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.

החזר דמי חבר בלשכת רואי החשבון

 • רואי חשבון, אשר לא קיבלו במשכורת חודש אוקטובר 2023 תשלום (מגולם)  בגין  דמי  חבר, זכאים להשתתפות בדמי החבר בלשכת רואי החשבון.
 • סכום ההשתתפות המרבי בדמי החבר, החל מ- 1.1.2024 יעודכן מסך של 868 ₪ לשנה לסך של 894 ₪ לשנה.

שמאי מקרקעין – אגרה שנתית למועצת השמאים

 • שמאי מקרקעין, אשר לא קיבלו במשכורת חודש אוקטובר 2023, תשלום (מגולם) בגין דמי חבר, זכאים להשתתפות בדמי חבר באגודת השמאים, בנוסף לאגרה השנתית המשולמת למועצת השמאים על פי סעיף 8 לחוק שמאי המקרקעין  התשכ"ב – 1962.
 • סכום ההשתתפות המרבי בדמי החבר, החל מ- 1.1.2024 יעודכן מסך של 868 ₪ לשנה לסך של 894 ₪ לשנה.

החזר דמי חבר – כללי

 • לעובדים בדירוגים שאינם נזכרים לעיל ואשר לא חל בהם שינוי בכללי השתתפות המעסיק בדמי החבר באגודות מקצועיות, בתוקף מ-1.1.2024 תעודכן תקרת השתתפות המעסיק בדמי  החבר מסך של 422 ₪ לשנה (לאגודה אחת), לסך של 434 ₪ לשנה (לאגודה אחת).
 • השתתפות המעסיק בדמי החבר לעניין סעיף זה תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.

השתתפות בדמי חבר בלשכות עורכי הדין

ביום 31.1.2024 פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי הדין – עדכון לשנת 2024, כדלקמן:

 • בהתאם לכללי העדכון של תקרת השתתפות המעסיק בדמי חברות באגודות מקצועיות,
  ובלשכת עורכי הדין, החל מיום 1.1.2024 עודכנה תקרת ההחזר בגין דמי חברות בלשכת
  עורכי הדין, לסכום של 966 ₪ לשנה.
 • דמי החבר לעורכי דין החברים בלשכת עורכי דין, יהיו כדלקמן:
 • יש לשלם הסכומים האמורים, או להעבירם ללשכת עורכי הדין, עד 15.1.2024, ללא ריבית או הפרשי הצמדה.
 • השתתפות המעסיק אינה כוללת את התוספת עבור ביטוח מקצועי. עובד אשר ישלם עבור ביטוח מקצועי לא יקבל החזר מהמעסיק.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם