EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
התפטרות ופיטורים

התפטרות ופיטורים

מי זכאי לפיצויי פיטורים?

עובד שעבד שנה ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לפיצויי פיטורים.

בכדי למנוע פגיעה בעובדים המועסקים בשיטת ה"דלת המסתובבת" (היינו, מפוטרים ומועסקים שנית, וכך נקטע רצף צבירת הזכויות)- קבע המחוקק כי הפסקה ביחסי עבודה אשר אינה עולה על שישה חודשים, לא תפגע בהמשך צבירת הוותק לשם פיצויי פיטורים. עם זאת, כמובן שבחודשים בהם העובד לא עבד, הוא לא יצבור את הוותק אלא יקבל פיצויים רק עבור התקופה בה עבד בפועל, אם סך התקופה נמשכה שנה לפחות.

החוק מונה מספר אירועים קונקרטיים בגינם יהיה עובד זכאי לפיצויי פיטורין, על אף שהתפטר ולא פוטר.

האם ניתן לקבל פיצויי פיטורים גם אם יחסי עבודה הסתיימו שלא עקב פיטורים?

ישנם מקרים בהם מסתיימים יחסי עבודה שלא עקב פיטורים ובכל-זאת יהיה העובד זכאי לפיצויים. כך למשל, הצדדים יכולים לסכם בניהם כי העובד יהיה זכאי לפיצויים בהיקף מסוים גם אם הוא יתפטר מעבודה מיוזמתו. בין היתר רשאים הצדדים לפעול בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
מעבר לכך, החוק מונה מצבים בהם רשאי העובד להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים. כך למשל יולדת המתפטרת תוך 9 חודשים מיום הלידה לשם טיפול בילד, או עובד אשר מתפטר עקב הרעת תנאים מוחשית במקום העבודה. כמו כן סיום חוזה עבודה אשר נכרת לתקופה קצובה, פטירת העובד או המעביד, פשיטת רגל או פירוק החברה, מזכים את העובד בפיצויי פיטורים. גם מתן צו פירוק קבוע על ידי בית המשפט, כמוהו כהודעת פיטורים. עזיבת מקום העבודה בגיל פרישה מזכה גם היא את העובד בפיצויי פיטורים.

מהי התפטרות שדינה כפיטורים?

ישנם מצבים בהם עובד מתפטר מעבודתו, אך התפטרותו זו תחשב כפיטורים לצורך קבלת פיצויי הפיטורים.
כך למשל, התפטרות עקב הרעת תנאים מוחשית בתנאי העבודה, תחשב לפיטורים. הרעת תנאים מוחשית היא למשל גריעה משכרו של העובד, אי תשלום זכויותיו הסוציאליות או זכויות אחרות המגיעות לו על פי חוק. טרם ההתפטרות על העובד ליתן התראה למעסיק, בכדי שתהיה לו הזדמנת לתקן את המצב.
לחלופין, ישנן נסיבות בהן עובד המעתיק את מקום מגוריו יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
 
  

האם דין סיום העסקה בחוזה לתקופה קצובה כדין פיטורים?

במידה שהעובד והמעסיק חתמו על חוזה לתקופה של שנה לפחות, אי חידוש החוזה על ידי המעסיק כמוהו כפיטורים. אם ברצונו של המעסיק להמשיך בהתקשרות, על המעסיק להציע לעובד את חידוש חוזה העבודה לפחות שלושה חודשים טרם תום תקופת החוזה. האמור אינו חל על חוזי העסקה שמעצם טבעם אינם ניתנים להארכה- למשל חוזה להתמחות בעריכת דין, ראיית חשבון או רפואה שהם חוזים למשימה מוגדרת אשר לא ניתן להאריכה מעצם טבעה - עם תום תקופת החוזה לא ניתן להאריך את תקופת ההתמחות ולפיכך אין לראות בסיום החוזה כפיטורים.  יש לשים לב - דין סיום חוזה לתקופה קצובה לעובדת בהריון או לעובד במילואים הינו גם-כן כדין פיטורים ומצריך אישור לפיטורים מהגורמים המתאימים, בהתאם לחוק.

האם ניתן לפטר עובד בלא לשלם לו פיצויי פיטורים?

לרוב, פיטורי עובד מחייבים תשלום של פיצויים אשר נועדו לאפשר לו להתנהל כלכלית בעת חיפוש עבודה חדשה. עם זאת, ייתכנו מקרים של עברות משמעת חמורות של העובד, אשר יגררו שלילה מוחלטת או חלקית של הפיצויים, בהתאם להוראות ההסכם הרלוונטי או החלטת בית המשפט. חשוב לזכור כי בענף בו אין הסכם קיבוצי, יוחדה הסמכות לבית הדין לעבודה לקבוע אם פיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים, או בפיצויים חלקיים בלבד. סמכות זו אינה נתונה למעסיק.

האם יש לראות בעובד אשר קיבל עבודה אצל מעסיק אחר כמתפטר?

אין לראות בהצגת מעומדות לעבודה במקום עבודה אחר כהתפטרות. אולם אם עובד קיבל עבודה אצל מעסיק אחר, ניתן לראות במעשהו ביטוי לכוונתו להתפטר, בייחוד כאשר ברור שקבלת העבודה האחרת אינה מתיישבת עם המשך העבודה במקום העבודה הראשון.

האם עובד המתפטר עקב מצב בריאותו של הוריו זכאי לקבל פיצויי פיטורים?

בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורין, באם ישנם ממצאים רפואיים המוכיחים קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין המצב הרפואי, יתכן שניתן יהיה לראות בכך כנסיבות מספקות להתפטרות העובד באופן המקנה לו זכות לקבל פיצויי פיטורים.

האם עובד זכאי להתפטר מעבודתו עקב מחלת הורהו?

עובד המתפטר מעבודתו עקב מחלה של בן משפחה מקרבה ראשונה, ומגיש את המסמכים וההצהרות המתאימות, רשאי להתפטר מעבודתו תוך קבלת פיצויי פיטורים.

האם עובד העובר למקום מגורים חדש זכאי לקבל עקב כך פיצויי פיטורים?

חוק פיצויי פיטורים ותקנות פיצויי פיטורין מונים מספר נסיבות הקשורות במעבר מקום מגורים המזכות בפיצויי פיטורים. כך למשל, מעבר לישוב חקלאי לישוב שאינו חקלאי, מעבר בעקבות נישואין למקום מגורים של בן הזוג, מעבר עקב העברה בתפקיד של בן הזוג בשירות קבע או במשטרה. יודגש כי לעיתים עצם ביצוע מעבר למקום מגורים אחר אינו מספיק לצורך זכאות לפיצוי פיטורים. בנסיבות מסוימות דורש החוק עמידה בתנאים נוספים- למשל הוכחה כי מקום מגורים החדש יהיה מרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום המגורים הקודם, או כי העובד יגור לכל הפחות 6 חודשים במקום המגורים החדש.

 

מהי תקופת ההודעה המוקדמת?

עובד אשר ברצונו לעזוב את מקום עבודתו וכן מעסיק אשר ברצונו לפטר את העובד, צריכים להודיע איש לרעהו מראש בדבר כוונתם. ההודעה המוקדמת נועדה לתת שהות לצד השני להכין עצמו למצב של סיום היחסים. בתקופת ההודעה המוקדמת ימשיך העובד לעבוד (אלא אם המעסיק וויתר על שירותיו) ולקבל שכר (גם אם המעסיק וויתר על שירותיו- אז יקבל "תמורת הודעה מוקדמת").
התשלום שיש לשלם לעובד שעתי בתקופת ההודעה המוקדמת הוא לפי חישוב שכר יומי ממוצע בשלושת החודשים האחרונים טרם הפיטורים. לעובד במשכורת- מדובר במשכורתו הרגילה.
  

מהו חישוב הימים להודעה מוקדמת לעובד במשכורת?

במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים של עובד במשכורת- יש ליתן הודעה מוקדמת של יום אחד בשל כל חודש עבודה. במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו ועד לתום שנת העבודה הראשונה - של 6 ימים בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה. לאחר שהעובד מסיים את שנת עבודתו הראשונה ועד בכלל, על הצדדים חלה חובת הודעה מוקדמת של חודש ימים.

מהו חישוב הימים להודעה מוקדמת לעובד בשכר?

לעובד שתמורת עבודתו אינה משולמת במשכורת חודשית, למשל עובד שעתי, תקופת ההודעה המוקדמת במהלך שנת עבודתו הראשונה היא יום אחד בשל כל חודש עבודה. במהלך שנת עבודתו השנייה- הודעה מוקדמת של 14 יום בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה שנייה זו. במהלך שנת עבודתו השלישית – של 21 ימים בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. לאחר השלמת שנת עבודתו השלישית של עובד בשכר, ועד בכלל - תקופת ההודעה המוקדמת תעמוד על חודש ימים.

האם כללי ההודעה המוקדמת חלים באותו אופן בכל ענפי העבודה?

ישנם ענפי עבודה בהם חלים כללים שונים מהקבוע בחוק הודעה מוקדמת. כך למשל שוטר או סוהר המבקש להתפטר מהשירות צריך ליתן למפקח הכללי או לנציב הודעה על כך שלושה חודשים מראש.
לעובד הוראה יש ליתן הודעת פיטורים עד ליום 31 במאי.
ישנם גם אירועים שונים השוללים את הזכות להודעה מוקדמת - לדוגמא כאשר עובד במוסד חינוך הורשע בעברות מין ופוטר מאחר ואסור להעסיקו במוסד המכוון לשירותי קטינים, הוא אינו זכאי להודעה מוקדמת.

אילו ימים לא יבואו במניין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים?

אסורה חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לבין ימי חופשה של עובד אשר לא נוצלו. לפיכך בתקופת ההודעה המוקדמת לא ניתן לכפות על עובד לנצל את ימי החופשה שלו, אלא אם ימי ההודעה המוקדמת עלו על 14 יום – ובמידה שעלו. חפיפה זו אפשרית, אם בכלל, רק כאשר ניתנת הודעה מוקדמת בפועל ולא תמורת הודעה מוקדמת. גם תקופת מחלה במסגרת ימי מחלה אשר צבר העובד (עד התקרה), אינה נכללת בימי ההודעה המוקדמת מכיוון שהעובד אינו מסוגל לחפש עבודה אחרת במהלך מחלתו, וכך עלול להיפגע הראציונל של מתן הודעה מוקדמת. תקופת המחלה כן תיכלל במניין ימי ההודעה המוקדמת במידה שהמעסיק הודיע על כוונתו לפטר את העובד עוד לפני המחלה. כך הוא הדין לעניין התקופה בה נמצא העובד במילואים- תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורין תתחיל רק ביום ה-31 שלאחר שירות המילואים, אלא אם המעסיק יוכיח בפני משרד הביטחון כי הפיטורים אינם קשורים למילואים ויקבל לכך את אישור המשרד. גם ימי התקופה המוגנת מפני פיטורים של עובדת בהריון, בחופשת לידה או 60 יום שלאחריה, לא יבואו במניין ימי ההודעה המוקדמת. ההגנה ניתנת גם לבן זוגה של היולדת אם יצא לחופשת לידה בהתאם לחוק.

האם ניתן להסכים על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מהקבוע בחוק?

הצדדים יכולים לקבוע תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהתקופה הקבועה בחוק אך ורק אם הסכמה זו תחול בניהם באופן הדדי והן העובד והן המעסיק יהיו מחויבים לאותה תקופה.

אילו רכיבי שכר יש לכלול בתשלום חלף הודעה מוקדמת המשולמת בעקבות פיטורין לאלתר של עובד?

תשלום חלף הודעה מוקדמת הינו תשלום בגובה השכר הרגיל של העובד המשמש לצורף חישוב פיצויי פיטורים אינו כולל תשלומים בגין תנאים נלווים ותוספות כגון החזקת רכב, הפרשות גמל, קרן השתלמות וכד'.

מהו תשלום חלף הודעה מוקדמת?

כאשר מעסיק מבקש לפטר את עובדו ואינו מעוניין לקבל עוד את שירותיו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, מאפשר לו החוק לשלם לעובד תשלום "חלף הודעה מוקדמת" שהינו בגובה השכר הרגיל המשמש לחישוב פיצויי פיטורים אך אינו כולל תוספות כגון החזקת רכב והפרשות לקופת גמל. תשלום זה נמוך יותר מהתשלום אשר היה על המעסיק לשלם אילו היה נזקק לשירותיו של העובד גם בתקופת ההודעה המוקדמת.

האם מספר ימי ההודעה המוקדמת מחושבים לפי ימי העבודה בפועל של העובד?

לא. חישוב מספר ימי ההודעה המוקדמת נעשה באופן קלנדרי, ולא בהתאם להיקף המשרה או מספר ימי העבודה בשבוע של העובד. כך למשל, עובד המועסק פעם אחת בשבוע והזכאי להודעה מוקדמת בת שבעה ימים, יקבל הודעה מוקדמת בת שבוע קלנדרי אחד. העובד לא יהיה זכאי ל-7 שבועות של מוקדמת המשקפים לכאורה 7 ימי עבודה בפועל.

מהו ההבדל בין תשלום "הודעה מוקדמת" לתשלום "חלף הודעה מוקדמת"?

כאשר מעסיק מפטר את עובדו, עליו ליתן לו הודעה מוקדמת בטרם פיטוריו, בכדי לאפשר לעובד להתארגן למציאת מקום עבודה חדש. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ימשיכו להתקיים יחסי העבודה בין הצדדים וישולם שכר לעובד. כך גם ימשיך העובד לצבור זכויותיו הסוציאליות- כגון ימי חופשה ומחלה, זכאות לדמי הבראה, וותק לצורך חישוב פיצויי פיטורין, הפרשות לקופות פנסיה וכד'. במידה והמעסיק מחליט לוותר על שירותיו של העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, הרי שעל המעסיק לשלם לעובדו פיצוי בגין אי מתן ההודעה המוקדמת כנדרש. הפיצוי הינו בגובה שכרו הרגיל של העובד בגין אותה תקופה. יחד עם זאת, כיוון שיחסי העבודה בין הצדדים הסתיימו, עם תשלום אותו פיצוי הקרוי "חלף הודעה מוקדמת", לא תימשך צבירה של הזכויות הסוציאליות המפורטות.

מהם התשלומים שעל המעסיק לשלם בעת תקופת ההודעה המוקדמת?

במידה שבמהלך תקופת ההודעה המוקדמת ממשיך העובד לעבוד אצל מעסיקו, הרי שיחסי העבודה נמשכים כרגיל, והעובד זכאי לכל התשלומים הכלולים במשכורת (למשל הפרשות לקופת גמל) וצבירת כל הזכויות נמשכת (למשל וותק לצבירת חופשה).
במידה שהמעסיק מוותר על שירותיו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, עליו לשלם לו תמורת הודעה מוקדמת בגובה שכרו הרגיל בעבור אותה תקופה. בתקופה זו המעסיק אינו חייב להפריש למענו את ההפרשות הסוציאליות וגם הצבירות של העובד מפסיקות.

האם במהלך תקופת ההודעה המוקדמת רשאי המעביד להתחרט על מעשה הפיטורים?

לאחר מתן ההודעה המוקדמת לא ניתן להתחרט ולהחזיר את יחסי העבודה למסלולם, ללא הסכמתו של הצד השני. זאת מכיוון שפיטורים והתפטרות תקפים מרגע מסירתם לצד השני ורק סיום הקשר החוזי נדחה עד לגמר ההודעה המוקדמת.

איזו סנקציה ניתן להפעיל כנגד עובד אשר מתפטר מעבודתו בלא שנתן למעסיקו הודעה מוקדמת?

אם עובד התפטר ועזב את מקום העבודה בלא הודעה מוקדמת, עליו לפצות את מעבידו בסכום השווה לשכר שהיה העובד מקבל עבור תקופת ההודעה המוקדמת אשר לא עבד בה.

האם ניתן לזקוף את ימי ההודעה המוקדמת על חשבון ימי החופשה השנתית?

כאשר ניתנת הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות והעובד מחליט מיוזמתו לצאת לחופשה שנתית במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ניתן לזקוף את ימי ההודעה המוקדמת, העולים על 14 יום, במקום חופשה שנתית.

האם יש ליתן הודעה מוקדמת לעובד אשר פוטר עקב חילופי מעסיקים?

במשך שנים ארוכות הגישה הרווחת היתה כי כאשר מקום עבודתו של העובד נרכש בידי מעסיק אחר, העובד שפוטר על ידי מעסיקו הראשון והועסק על ידי מעסיקו השני, אינו זכאי להודעה מוקדמת. גישת בתי הדין היתה כי עובד שכזה אינו זקוק לזמן התראה לשם חיפוש מקום עבודה אחר, שהרי מקום עבודתו הובטח לו. לאחרונה שונתה הפסיקה ונקבע כי יש ליתן הודעה מוקדמת לעובד אשר פוטר על ידי מעסיקו, וזאת בכדי לשמור על זכותו של העובד לבחור באם להמשיך באותו מקום עבודה תחת מעסיק אחר או לעזוב ולחפש לעצמו מקום עבודה חדש.

האם יש לכלול עמלות לצורך חישוב תמורת הודעה מוקדמת?
כאשר עובד זכאי באופן קבוע לעמלות בנוסף למשכורתו הבסיסית, יש לראות גם בעמלות כחלק מהשכר לצורך חישוב תמורת ההודעה המוקדמת. במקרה כזה יש לחשב את השכר על פי ממוצע העמלות ב-12 החודשים אשר קדמו לפיטורים.
האם ניתן לשלול מהעובד תמורת הודעה מוקדמת?
אם עובד מתפטר עקב הרעת תנאים מוחשית בלא שנתן למעסיקו הודעה מוקדמת, הוא אינו זכאי לקבל תמורת הודעה מוקדמת.
כמו כן אם עובד פוטר לאלתר לאחר שעבר עברת משמעת חמורה (תקיפה, גניבה וכד'), הוא אינו זכאי לתמורת הודעה מוקדמת.
מהם פיטורים אסורים?

מלבד הצורך לפטר בדרך המוגדרת בחוק, ישנו איסור על פיטורין בנסיבות מסוימות, כגון פיטורים של עובדת בהריון בשל הריונה, פיטורים במהלך חופשת לידה ועד 60 יום לאחר תום חופשת הלידה או במהלך חופשה שלאחר חופשת הלידה המגיעה לעובד/ת מכוח חוק ובמשך 60 יום שלאחר תום ההיעדרות. בנסיבות מסויימות יינתנו אישורים מתאימים על-ידי הממונה על כך במשרד העבודה (או משרד התעשייה). כן אסורים פיטורין של עובד חושף שחיתויות או הפועל למען התארגנות של עובדים, או פיטורין של עובד בשל שירות מילואים או בתקופת המילואים, פיטורים על רקע גזעני או מחמת אפלייה אחרת הקשורה בדת, מגדר וכד'. פיטורי עובד אשר צבר תקופת אכשרה המעניקה לו זכות לשבתון חייבים להיעשות בזהירות רבה כדי למנוע מצב של פיטורים מטעמים פסולים של שלילה מהעובד את מיצוי זכות השבתון.

האם ניתן להכריח מעסיק להחזיר עובד אשר פוטר פיטורים אסורים?

בדרך כלל בתי הדין לא יאכוף יחסי עובד-מעביד, בייחוד כאשר במסגרת יחסי העבודה נדרש קיום קשר אישי בין העובד למעסיק (לעומת מצב בו מדובר במפעל גדול כאשר אין לעובד קשר ישיר להנהלה). בייחוד כאשר מדובר במקום עבודה קטן, ייטה בית הדין לפסוק לעובד פיצויים במקום מתן צו עשה בדבר החזרתו לעבודה בפועל.

האם ניתן להכריח עובד לחזור לעבודתו?

כעיקרון, בית הדין נוטה שלא לכפות על עובד חובת עבודה אצל מעסיק מסויים בניגוד לרצונו של העובד.

מהו גובה פיצויי הפיטורים שיש לשלם לעובד?

לעובד במשכורת יש לשלם פיצויי פיטורים בגובה של שכר של חודש אחד לכל שנת עבודה. כאשר עבד העובד יותר משנה אחת, ישולמו פיצויים יחסיים גם עבור חלקי שנה.

לעובד בשכר שעתי, יש לחשב ממוצע שעות עבודה ב-12 חודשי העבודה האחרונים לעבודתו ולהכפילן בשכר האחרון לשעה אשר שולם לו. זוהי המשכורת הקובעת. את המשכורת הקובעת יש להכפיל בשנות הוותק. התוצאה המתקבלת היא גובה פיצויי הפיטורים המגיעים לו. לעובד לפי כמות, השכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים הוא ממוצע שכר ברוטו ב-12 החודשים אשר קדמו לפיטורים.

כיצד יש לחשב פיצויי פיטורים לעובד אשר שינה את היקף העסקתו?

כעיקרון, יש לחשב פיצוי פיטורים לפי משכורתו האחרונה של העובד. במידה שמשכורתו האחרונה היתה נמוכה מהרגיל (למשל עקב כך שסיים העסקתו במהלך חודש), יש להתעלם ממנה ולחשב לפי השכר האחרון טרם ההפחתה. אם במהלך תקופת ההעסקה חלו שינויים זמניים בשכר, אין להתייחס אליהם בעת חישוב פיצויי הפיטורים.

אם העובד החל לעבוד במשרה חלקית לאחר שעבד במשרה מלאה או הפך מעובד בשכר לעובד במשכורת ולהפך, יש לחשב את פיצויי הפיטורים המגיעים לו באופן נפרד בעבור כל תקופה ובאופן יחסי. כך הדין גם לעניין עובד אשר עבד אצל אותו מעסיק ב-2 משרות או ב-2 מסגרות העסקה שונות.

עובד שעתי שהיקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי ממוצע חלקיות המשרה שלו לאורך כל תקופת העסקתו. כלומר- יש לחשב את מספר השעות הכולל שעבד במשך כל תקופת העסקתו, חלקי מספר החודשים שבהם הועסק, כפול השכר השעתי האחרון שלו.

אילו רכיבי שכר נכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורין?

לשם חישוב פיצויי פיטורים יש לקחת בחשבון את משכורתו הבסיסית של העובד, על רכיביה הקבועים וללא התוספות המותנות בתנאי או במצב כך שאם התנאי לא מתקיים, הסכום לא ישולם. לפיכך רכיבי השכר אשר יהוו בסיס לחישוב פיצויי פיטורים הם שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה ותוספת מחלקתית/מקצועית.
לעומת זאת תשלומים בגין החזר הוצאות כגון הוצאות טלפון, רכב ונסיעות, אינם בגדר תוספת קבועה ולפיכך אינם נכללים במשכורת הקובעת לחישוב פיצויי פיטורים. כמו-כן באופן עקרוני אין חובה לקחת בחשבון גם תוספות מותנות כגון בונוסים, משכורת 13 ושעות נוספות.
יש לציין כי החוק מחייב בתשלום התנאים המינימליים המגיעים לעובד. הצדדים יכולים לקבוע בניהם בחוזה או בהסכם קיבוצי כי השכר הקובע לפיצויי פיטורים יכלול רכיבים נוספים על המפורט לעיל.

האם ניתן לפטר עובדת בהריון?

במידה שעובדת מועסקת אצל אותו מעביד במשך תקופה של שישה חודשים לפחות טרם כניסתה להריון, החוק אוסר לפטרה או לסיים עימה חוזה לתקופה קצובה כאשר היא בהריון, במהלך חופשת לידה ו-60 יום מתום חופשת הלידה (או החל"ת - במידה שמימשה את זכותה לכך).

המעסיק יכול לפנות לקבלת היתר לפיטורים משר העבודה והרווחה, אשר יינתן רק אם יוכיח המעסיק כי הפיטורים אינם בקשר להריון (אלא למשל עקב סגירת החברה ופיטורי כל העובדים).

לציין, למרות שחוק עבודת נשים אינו אוסר על פיטורים של עובדת בהריון אשר לא השלימה שישה חודשי עבודה אצל המעביד, יש לזכור כי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על הפליית אישה בעת קבלתה לעבודה או בתנאי העבודה בעת העסקתה.

מה דין פיטורים בסמוך לסוף שנת עבודה ראשונה?

פיטורים בסמוך לפני סיום שנת עבודתו הראשונה של העובד, מוחזקים כאילו נעשו מתוך כוונה להתחמק מפיצויי פיטורים- אלא אם המעסיק יפריך חזקה זו. דין זה לא יחול על עובד אשר עבד פחות משנה והתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודה או כל התפטרות אחרת שדינה כפיטורים.

מה דינו של עובד אשר פוטר והועסק בשנית לעניין פיצויי פיטורים?

ישנם מעסיקים אשר מפטרים את עובדיהם בטרם חלפה שנה להעסקתם, ומעסיקים אותם שוב, בכדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים (העסקה בשיטת ה"דלת המסתובבת"). בכדי להגן על זכויותיהם של אותם עובדים, קובע החוק כי במידה שעובד אשר פוטר הועסק בשנית תוך פחות משישה חודשים, לא יראו בהפסקת העבודה כקוטעת את רצף ההעסקה. אך כמובן שבחישוב התקופה הקובעת לתשלום הפיצויים לא תילקח בחשבון אותה תקופה בה לא הועסק העובד.

תוך כמה זמן יש לשלם פיצויי פיטורים לעובד מפוטר?

על מעסיק המפטר את עובדו לשלם לו פיצויי פיטורים תוך 15 יום מיום הפסקת יחסי העבודה/המועד שנקבע בהסכם קיבוצי או חוזה אישי, או מהמועד בו קמה הזכות כך לדוגמא, אם יחסי העבודה הסתיימו שלא עקב פיטורים או פטירה של העובד- יש לשלם תוך 15 יום ממועד הגשת הדרישה לפיצויים למעביד. אם העובד זכאי לפיצויים עקב מעבר למקום מגורים אחר ומגורים בו במהלך 6 חודשים - תוך 15 יום לאחר קום הזכאות (אשר קמה 6 חודשים לאחר המעבר).

מהי הלנת פיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים אשר לא שולמו תוך 15 יום מהמועד לתשלומם, הם פיצויים מולנים. המועד לתשלום פיצויי פיטורים הוא יום הפסקת העבודה או מועד אחר הקבוע בהסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה בין העובד למעסיק. במידה שיש לשלם פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר, היום הקובע הוא המועד בו העובד הגיש את דרישתו למעביד. אם עצם החבות בפיצויי פיטורים שנויה במחלוקת באופן כנה ועקב כך לא שילם המעסיק את הסכום השנוי במחלוקת, אין לחייבו בפיצויי הלנה על סכום זה. בית הדין ייתן פירוש אובייקטיבי לנסיבות בכדי להכריע בשאלה זו.

מהי הסנקציה המוטלת על הלנת פיצויי פיטורים?

אם האיחור בתשלום הינו בין 16 לבין 30 יום,  יעמדו פיצויי ההלנה על הפרשי ההצמדה לתקופת האיחור. הלנה ארוכה מזה תגרור הפרשי הצמדה כאמור בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים. לאחר מכן יעמדו פיצויי ההלנה על הפרשי הצמדה כאמור בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה בעד כל חודש של איחור (ובאופן יחסי בעבור חלק של חודש). בנסיבות מסוימות יהיה רשאי בית הדין להפחית או לבטל את הפיצויים.

האם שינוי בעלים במקום העבודה מזכה את העובד בפיצויי פיטורים?

כעיקרון שינוי באחזקות בחברה כשלעצמו, בלא שינוי בתנאי העסקתו של העובד, אינו מהווה מעשה פיטורים. יחד עם זאת הפסיקה קבעה כי במקרה של חילופי בעלים לא ניתן להתייחס לעובד כרכוש ויש חובה לערוך לו שימוע וליתן לו הודעה מוקדמת, בכדי לאפשר לו להחליט באם הוא רוצה להישאר לעבוד במקום תחת הנהלה חדשה, או לא.

מהי חובת שימוע טרם פיטורים?

בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה, במגזר הציבורי ובגופים דו-מהותיים קיימת חובה לערוך שימוע לעובד לפני פיטוריו. ההנחיות קובעות קריטריונים ברורים שיש לעמוד בהם בכדי לערוך שימוע תקין. בין היתר יש להודיע לעובד מראש על השימוע, ליתן לו הזדמנות להגיב על הטענות אשר נטענות נגדו וכד'. אין הוראה זהה החלה על המגזר הפרטי. עם זאת הפסיקה קבעה פעמים רבות כי אי עריכת שימוע במגזר הפרטי נוגדת את כללי הצדק הטבעי וגוררת פיצוי או אפילו ביטול מעשה הפיטורים. לגבי המגזר הפרטי אין קריטריונים ברורים בהם יש לעמוד בעת עריכת השימוע אך בכל אופן יש לוודא כי המטרה – קבלת החלטה עניינית תוך הצגת טיעוני שני הצדדים בתום-לב ותוך שקילת הדברים בנפש חפצה – מתקיימת.

האם עובד אשר פוטר והוחזר לעבודתו זכאי להמשך צבירת הזכויות התלויות בוותק?

עובד אשר פוטר מעבודתו והוחזר אליה תוך תקופה הקצרה משישה חודשים, יהיה זכאי להמשך צבירת וותק לעניין פיצויי פיטורים. לכן עובד אשר הועסק במשך חצי שנה, פוטר ולאחר חמישה חודשים הועסק למשך חצי שנה נוספץ, יהיה זכאי בסיום העסקתו לפיצויי פיטורים כאילו עבד במשך שנה שלמה. אם חלה הפסקה אירעית בעבודה, ללא ניתוק יחסי עובד מעביד, העובד ממשיך לצבור את הוותק לעניין פיצויי פיטורים ואין הגבלה על אורך תקופת ההפסקה, כל עוד יוכח שההפסקה היתה ארעית.

האם התפטרות עובד עקב מצב בריאותי לקוי מזכה בפיצויי פיטורים?

חוק פיצויי פיטורים קובע שאם עובד התפטר לרגל מצב בריאותו שלו או של בן משפחתו ולאור הממצאים הרפואיים והנסיבות היתה סיבה מספקת להתפטרותו, אזי ההתפטרות מזכה בפיצויי פיטורים. אלא שעל עובד המתפטר מסיבה זו להודיע למעסיק על סיבת התפטרותו בכדי לאפשר למעסיק להציע לו תנאי עבודה שונים אשר יאפשרו לו לתקן את המעוות, ובכך למנוע את הסיבה להתפטרות.

מי צריך להוכיח מהם הרכיבים אותם יש לכלול בשכר הקובע לפיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים ישולמו על בסיס השכר הקובע שהינו שכר הבסיס של העובד, בלא תוספות. על העובד רובץ נטל השכנוע להוכיח כי רכיב שכר אשר כונה בתלוש השכר כ"תוספת" מהווה למעשה חלק אינטרגלי משכר העבודה. מאידך, על המעסיק רובץ נטל השכנוע להוכיח כי ב"שכר הכולל" נכלל רכיב שאינו "שכר עבודה" לעניין פיצויי פיטורים, אלא תוספת שתשלומה מותנה בתנאי או במצב, כך שאם לא מתקיים התנאי או משתנה המצב- לא ישולם עוד התשלום.

כיצד יש לחשב פיצויי פיטורים לעובד שחלק משכרו מורכב מעמלות?
עובד ששכרו משתלם בחלקו על-פי מרכיב קבוע ובחלקו האחר בעמלות המחושבות בהתאם לביצועים- כגון מחזור מכירות או רווחים - יש לחשב את פיצויי הפיטורים המגיעים לו על פי השכר בשני המרכיבים.
כיצד יש לשלם פיצויי פיטורים לעובד אשר קיבל משכורת במטבע זר?

יש לשלם פיצויי פיטורים באותה יחידת מטבע בה שולמה המשכורת.

כיצד יש לחשב פיצויי פיטורים לעובד שתפקידו שונה במהלך העסקתו?

עובד ששכרו משתלם בחלקו על-פי מרכיב קבוע ובחלקו האחר בעמלות המחושבות בהתאם לביצועים- כגון מחזור מכירות או רווחים - יש לחשב את פיצויי הפיטורים המגיעים לו על פי השכר הממוצע בשני המרכיבים.

האם הכנסה זקופה היא רכיב שיש לכלול בפיצויי פיטורים?

הרכיבים אותם יש להביא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים הם שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית. לפיכך, הכנסה זקופה -  הטבה שנתקבלה על ידי העובד שלא בכסף כגון מתנת חג - אינה רכיב שיש להביאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים, על אף שיש לשלם בגינה מס.

האם ניתן להתפשר על גובה פיצויי פיטורים המגיעים לעובד?

ככלל, עובד אינו יכול לוותר על זכויות המוקנות לו מכוח חוק. ניתן להתפשר על גובה פיצויי הפיטורים אם הסכם הפשרה נערך בכתב ונאמר בו במפורש שהוא חל על פיצויי פיטורים. ממכתב הפשרה צריך להיות ברור שהעובד היה מודע לכך שייתכן שמגיעים לו פיצויים גבוהים יותר אך הוא מסכים להתפשר ולקבל פחות. הפסיקה קבעה כי גם אם העובד חתם על כתב וויתור עקב לחץ של המעביד אשר הזהיר כי לא ישלם דבר אם העובד לא יחתום, הרי שכתב הוויתור מחייב מכיוון שהעובד העדיף קבלה מהירה של סכום נמוך יותר על התדיינות ארוכה בבית משפט בעבור סכום גבוה יותר.

האם חילופי מעבידים באותו מקום עבודה קוטע את צבירת הזכויות של העובד?

לעיתים עובד ממשיך לעבוד באותו תפקיד ובאותו מקום עבודה, אך זהות המעסיק במקום משתנה. חילופי מעבידים אותו מקום עבודה אינו קוטע את רצף צבירות זכויותיו של העובד, אלא אם כן העובד פוטר על ידי מעסיקו הראשון, ניתנו לו מלוא זכויותיו ונעשה עימו גמר חשבון.

בכל מקרה אחר, עובד כזה ממשיך לצבור את זכויותיו ברצף כרגיל גם לעניין פיצויי פיטורים, דמי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה וכד' מתחילת עבודתו במקום העבודה. לעניין הודעה מוקדמת, הגישה המקובלת היתה כי עובד אשר עובר ממעסיק אחד לאחר באותו מקום עבודה אינו זכאי להודעה מוקדמת. הפסיקה לאחרונה קבעה כי גם עובד כזה זכאי להודעה מוקדמת, עקב זכותו לבחור שלא להמשיך לעבוד תחת מעסיק חדש והצורך שלו לחפש מקום עבודה אחר.

האם מותר להשעות עובד אשר עבר עברת משמעת במקום העבודה או חשוד בעברה פלילית?

לא ניתן להשעות עובד ללא הוראה מפורשת בחוק או בהסכם המסמיכה את המעסיק לעשות כן. בדרך-כלל ההסמכה להשעות עובד מותנית בהסכמים הקיבוציים בכך שהעובד עבר הפרות משמעת חוזרות ונשנות, והמעסיק שלח לו אזהרות בכתב. זוהי גם הנורמה המאומצת בדרך-כלל על ידי בתי הדין לעבודה בנוגע לארגונים בהם אין תקנון משמעת.

 

לא ניתן להשעות עובד ללא הוראה מפורשת בחוק או בהסכם המסמיכה את המעסיק לעשות כן. בדרך-כלל ההסמכה להשעות עובד מותנית בהסכמים הקיבוציים בכך שהעובד עבר הפרות משמעת חוזרות ונשנות, והמעסיק שלח לו אזהרות בכתב. זוהי גם הנורמה המאומצת בדרך-כלל על ידי בתי הדין לעבודה בנוגע לארגונים בהם אין תקנון משמעת.

המוטו של פתאל הוא לארח באהבה, אנחנו מצאנו במלם אנשים שבאמת עושים הכל, מכל הלב. שמעון לוי, סמנכ"ל משאבי אנוש, רשת פתאל

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי