02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

וועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה הסכם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי הקובע שישולם תחליף שכר לחטופים רטרואקטיבית מה-7.10.23

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש פברואר 2024, ביום 4.2.2024 התקבלה על ידי ממשלת ישראל החלטה מספר 1379 בדבר מתן תגמול מיוחד חלף שכר לחטופים. תשלום זה נועד לסייע, במקום השכר השוטף שהחטופים היו מקבלים ממקום עבודתם, בתשלום ההוצאות השוטפות שלהן התחייבו בטרם האסון, כגון: שכר דירה, משכנתא, הלוואות וכיו"ב.

בהמשך לכך, ביום 11.3.2024 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את פרטי ההסכם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי, המגדיר תגמול חודשי חלף שכר לחטופים. על פי ההסכם, חטופים יהיו זכאים לתגמול חודשי שיהווה תחליף לשכרם. חטופים שלא עבדו יהיו זכאים לתגמול המינימלי. לדרישת הוועדה תוקן הנוסח כך שיכלול גם חטופים שעברו את גיל הפרישה, גם אם לא עבדו טרם החטיפה.

המענקים יועברו ישירות לחשבון של החטוף עצמו ויחושבו על פי ממוצע הכנסותיו המדווחות של החטוף לביטוח הלאומי בשלושת החודשים שקדמו למועד החטיפה. עוד נקבע בהסכם כי התגמול, שיתבסס על מודל התט"ר (תגמול טיפול רפואי), לא יפחת מסך של 7,000 ₪ ליחיד סך של 9,000 ₪ להורה לילדים, והתגמול המרבי יעמוד על סך של 49,000 ₪ בחודש.

יצוין כי, ההסכם אינו כולל חיילים חטופים, שממשיכים לקבל מצה"ל את התגמול שלו היו זכאים במסגרת השירות.

בנוסף בהתאם לחקיקה בכנסת, מעסיק של עובד שכיר שנחטף צריך להמשיך להפריש תשלומי פנסיה ופיצויים לקופות הגמל של העובד, כדי לא לפגוע בזכויות הסוציאליות שלו. המוסד לביטוח הלאומי ישלם למעסיק החזר על תשלומים אלה, עבור התקופה מ-7.10.2023 ועד לחזרת החטוף או חלילה הגדרתו כחלל.

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם