02-6700500 שלוחה 1

חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – עדכון

ביום 8.2.2022 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון חוזר גופים מוסדיים 2022-9-5 בנושא אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל, אשר קובע  הוראות לעניין אופן הפקדת תשלומים עבור עובדים. בחוזר נקבע, בין היתר, כי מעסיק מחויב בהעברת דיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתאם למבנה אחיד שקבע הממונה. נוסף על כך, נקבעה חובה על גוף מוסדי לתת היזון חוזר למעסיק לגבי הדיווח על הפקדת התשלומים.

ביום 23.10.2023 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2023-9-7 בנושא הוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשעת חירום – אוקטובר 2023, במסגרתו בוצע עדכון למועד כניסתן לתוקף של הוראות שנקבעו בחוזר ונדחו מועדי כניסתן לתוקף של הוראות סעיפים 6 עד 9, 11 ו-12 ביחס למעסיק המעסיק פחות מ-3 עובדים לחודש יוני 2024, וכן נדחו ההוראות בדבר היזון חוזר מסכם לפיהן ההיזון יימסר באותו יום.                                                  

ביום 10.6.2024 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2024-9-4, לפיו לאור הימשכות מצב המלחמה, לנוכח גיוסם למילואים של מעסיקים רבים ועל מנת לאפשר לשוק להיערך בצורה טובה לשינויים האמורים, הוחלט לבצע דחיה נוספת של ההוראות ליום 1.2.2025.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם