02-6700500 שלוחה 1

חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד – 2023

ביום 14.12.2017 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(הוראת שעה), התשע"ח-2017 (להלן: החוק) (פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש דצמבר 2017).

ביום 21.12.2021 פורסם חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ב-2021.

ביום 28.12.2023 פורסם חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשפ"ד-2023.

להלן עיקרי החוק העדכני:

תחולת החוק

הוראות החוק יחולו על:

 • מעסיק – מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים;
 • עובד – מי שמועסק במקום עבודתו שבע שנים לפחות, בתכוף לפני הגיעו לגיל פרישת חובה.


גיל פרישה לעובד שילדו נפטר

מעסיק לא יחייב עובד, שהוא הורה שילדו נפטר והוא הגיע לגיל פרישת חובה, לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה.

המשמעות היא שגיל פרישת חובה להורה שילדו נפטר הינו:

 • 71 שנים (במקום 67) לגבר;
 • 66-69 שנים (במקום 62-65 בהתאמה) לאישה.


אי-תחולת החוק

הוראות החוק לא יחולו על העובדים הבאים:

 • טייסים שהגיעו לגיל מרבי לביצוע תפקיד טייס שנקבע לפי חוק הטיס, התשע"א-2011, אשר נמוך מגיל פרישת חובה;
 • כבאים כמשמעותם בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;
 • שוטרים;
 • סוהרים;
 • עובדים בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.


סמכות שיפוט ותרופות

לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי, בשל הפרת הוראות החוק והוא רשאי:

 • לפסוק פיצויים בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין, אף אם בפועל לא נגרם שום נזק של ממון;
 • לתת צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהיה צודקת.


שמירת זכויות

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכויות עובד לפי כל דין או הסכם, ובכלל זה לפי סעיף 33 א לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, אשר מאפשר לעובד לעבוד לתקופה נוספת שלא תעלה על 5 שנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה.

תחילה, תוקף, פרסום מידע ודיווח לכנסת

 • תחילתו של החוק ביום 1.1.2018 והוא יעמוד בתוקפו שמונה שנים מיום תחילתו, דהיינו עד ליום 31.12.2025.
 • השר לשוויון חברתי –
 • יפרסם מידע למעסיקים ולעובדים לגבוי הוראות חוק זה;
 • ידווח לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת עד 31 בדצמבר אחת לשנה, על יישום הוראת פסקה (1).

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם