02-6700500 שלוחה 1

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראות שעה–חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

ביום 28.11.2023 פורסם ברשומות חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות
ברזל), התשפ"ד-2023
ולהלן עיקריו:

ההגנה מפני פיטורים

§     במסגרת הוראת השעה ניתנת הגנה מפני פיטורים, בנוסף לקבוצות הקיימות היום בחוק, גם לקבוצות העובדים הבאות:

·    הורה שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, עקב סגירת מוסד החינוך בהתאם לסעיף 2(ב)(1) לחוק כיום, תוחל גם כאשר ניתנה לעובד הודעה מהרשות המקומית או מוסד החינוך כי מוסד הלימוד סגור. כן יצוין כי בעניין זה, החוק חל גם לגבי עובד שהוא הורה במשפחת אומנה, במסגרת תיקון קבע שנקבע.

·      עובד שהתפנה ממקום מגוריו אשר נמצא באחד היישובים המפורטים בתוספת (לפי רשימת הישובים 
המצורפת ל
חוק).

·      עובד שהוא נעדר או חטוף בעקבות ה-7.10.2023.

·      עובד שהוא הורה או בן זוג של נעדר או חטוף. כמו כן, עובד שהוא בן משפחה אחר של אלה בכפוף להגשת הצהרה חתומה בכתב ידו כי נמנע ממנו להתייצב לעבודה או לבצעה מחמת היותו בן משפחה של חטוף או נעדר. בן משפחה אחר הוא: ילד, אח או קרוב משפחה אחר שמשולם לו מענק לפי חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים. 

·    עובדים שהם בני זוג או שההורה האחר של ילדם משרתים כחיילים (סדיר, קבע ומילואים) או של מי שמנוי בסעיף 11 לחוק לצורך השגחה על ילדיהם הנמצאים עימם – מי שנקרא בצו שירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, שוטרים, סוהרים, עובדי שב"כ ומוסד, חבר ארגון עזר לפי חוק ההתגוננות האזרחים ועובד בגוף הצלה כהגדרתו בפקודת המשטרה וביניהם מד"א וכבאות והצלה.  

§       הוראת השעה חלה מיום 7.10.2023 עד 7.1.2024 ולשר העבודה יש סמכות להאריכה בתקופות נוספות
שלא יעלו על שנה. ההוראה על איסור הפיטורים חלה באופן רטרואקטיבי החל מיום 7.10.2023, לעניין הסעדים האזרחיים ולצורך רציפות בעבודה.

§      הוראות העונשין הקבועות בחוק ביחס לאיסור הפיטורים, בהקשר להוראת השעה – חרבות ברזל, יחולו רק
מיום פרסום הוראת השעה. הקנס המקסימלי הקבוע בחוק בגין ביצוע העבירות, לצד ההרשעה הפלילית, הינו בסך 29,200 ₪ למעסיק ובסך 14,400 ₪ לנושא משרה.

§    יצוין כי, בתקופת ההגנה מפני פיטורים, על המעסיק לשמור על זכויותיו של העובד התלויות בוותק, בהתאם לסעיף 3 לחוק. 

§      מובהר כי סגירת מוסד חינוך לעניין סעיף 2(ב)(1) לחוק הקיים לרבות התיקון שלו בהוראת השעה, חל גם לגבי סגירה חלקית של מוסד החינוך – היינו, צמצום שעות הפעילות או לימודים מלאים או חלקיים המתבצעים בלמידה מרחוק. 


תשלומים לקופת גמל לקצבה בעבור חטוף או נעדר

§      במסגרת תיקון עקיף לחוק הביטוח הלאומי נקבע בפרק י"ג2, בסעיף 295ה לחוק כי מעסיק של עובד או חטוף
שהוא בלבד או שהוא ועובדו נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל לקצבה, המעסיק ימשיך לשלם את ההפרשות של חלק המעסיק והעובד לשם הבטחת זכויותיו של העובד בקופת הגמל לקצבה ולפי שיעור ההפרשות ולפי שכר העבודה שנקבע בחוק (ממוצע שכר העבודה ב-12 חודשים שקדמו למועד החטיפה או ממוצע של 3 חודשים האחרונים ואם עבד פחות מכך אז הממוצע של החודשים הללו, הכל לפי הגבוה מביניהם).

§       המעסיק יקבל שיפוי מהביטוח הלאומי בעד ההפרשות ועליו לדווח על התשלומים ויש להתעדכן באתר הביטוח הלאומי בנוגע להנחיות.

§  חובת המעסיק לביצוע ההפרשות הינה במהלך ההגנה שניתנת לנעדר/חטוף מפני פיטורים וכל עוד לא הסתיימה העסקתם.

§      התיקון יהיה בתוקף מיום 7.10.2023 ועד 7.7.2025 ושר העבודה יוכל להאריך את התקופה בתוקפות נוספות שלא יעלו על 12 חודשים.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם