02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים

כפי שפורסם בהרחבה באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש אפריל 2024, ביום 18.3.2024 פורסם ברשומות חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד– 2024, במסגרתו, בין השאר, תוקנה פקודת מס הכנסה ונוסף סעיף 246
כהוראת שעה: "סכום ההשתתפות שיש לשלמו לפקיד השומה לפי חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים – הוראת שעה". בהמשך לכך, ביום 14.4.2024 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר עם ההנחיות ליישום של חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד–2024, לפיו, בהתאם לסעיף 246 האמור, על המעסיק להעביר לפקיד השומה את התשלומים הבאים:

 • סכום ימי ההבראה שהופחת מהעובדים;
 • תשלומי החובה שנחסכו מהמעסיק עקב הפחתת דמי ההבראה, כולל הסכומים הבאים:
  – חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי עבור הסכום שהופחת (כלומר הסכום שהיה המעסיק משלם לביטוח הלאומי אלמלא
    ההפחתה);
  – מס שכר עבור הסכום שהופחת (כלומר הסכום שהיה המעסיק משלם לביטוח הלאומי אלמלא ההפחתה);
  – תשלומים שהיה המעסיק מעביר לקרן השתלמות אלמלא ההפחתה (באותם מקרים שהמעסיק צריך להפריש לקרן השתלמות גם עבור דמי
    הבראה).
 • לגבי מעסיק שחלה עליו חובת עדכון של תעריף דמי ההבראה בשנת 2024 מכוח הסכם או נוהג
  – הסכום שנחסך לו בשל הקפאת הסכום של יום הבראה שלפיו מחושבים דמי ההבראה בשנת 2024;
  – תשלומי החובה שהיה עליו לשלם ונחסכו לו בשל הקפאת דמי ההבראה.
 • הדיווח והתשלום של סכום ההשתתפות, בגין הפחתה של דמי הבראה, כמפורט לעיל, יבוצע בתיק הניכויים של המעסיק בדוח ניכויים טופס 102.
 • בדוח הניכויים נוסף סוג ניכוי חדש – סוג ניכוי 10, בשם "הפחתה של דמי הבראה". בסוג ניכוי זה יש לדווח את הנתונים הבאים המתייחסים לכלל העובדים שבגינם הופחתו דמי הבראה – עובד
  במשרה מלאה, משרה חלקית או שעתית, הטבה בעין ונושאי משרה:
  – מספר עובדים – מספר העובדים שבגינם הופחתו דמי הבראה.
  – סה"כ סכום המשכורות, שבגינן הופחתו דמי הבראה, לאחר הפחתת דמי ההבראה.
  – סה"כ חיובים מהפחתה של דמי הבראה – סכום החיובים לתשלום בגין "הפחתה של דמי הבראה" כולל סכום ההשתתפות של המעסיק.
  – סה"כ חיובים לתשלום – יש לכלול בשדה זה את סך התשלומים שיש לשלם בגין כל סוגי הניכויים שבדוח, כולל הסכום של הפחתה של דמי הבראה.

בהמשך, רשות המסים עדכנה את מסך דיווח טופס 0102, כדלקמן:

במערכות השכר של מלם שכר פלוס, בוצעו התאמות נדרשות בטופס 102 לשנת 2024 המופק מתוך מערכות השכר, כמוצג בדוגמא שלהלן:

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם