02-6700500 שלוחה 1

חדשות

חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים – הנחיות ליישום

ביום 23.01.2024 נחתם, בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי שעניינו הפחתת יום הבראה ואי עדכון מחיר יום הבראה בשנת 2024 לטובת הטבות לחיילי מילואים (להלן: ההסכם הקיבוצי).

בהמשך לכך, ביום 18.3.2024 פורסם ברשומות חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד– 2024 (להלן: החוק).

בהמשך לכך, ביום 25.3.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות הביצוע ליישום ההסכם הקיבוצי בדבר הפחתת יום הבראה ואי עדכון מחיר יום הבראה בשנת 2024 לטובת הטבות לחיילי מילואים.

ביום 3.4.2024 פרסם גם מינהל השכר והסכמי עבודה של מרכז השלטון המקומי חוזר עם הוראות הביצוע ליישום ההסכם הקיבוצי האמור עבור המעסיקים במגזר השלטון המקומי.

כמו כן, ביום 14.4.2024 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר עם ההנחיות ליישום של חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד–2024.

ולהלן עיקרי ההנחיות והוראות הביצוע:

כללי

 • מתשלום דמי ההבראה שמשולם לעובדים בשנת 2024, על המעסיקים להפחית סכום השווה למחיר יום הבראה (ובמקרים מסוימים סכום נמוך יותר) ולהעביר אל רשות המסים את הסכום שהופחת בצירוף תשלומי החובה שנחסכו כתוצאה מההפחתה (ובכלל זה הפרשת מעסיק לביטוח לאומי, הפרשת מעסיק לקרן השתלמות, מס שכר ועוד), וזאת לצורך מימון הטבות למשרתי המילואים.
 • תעריפי יום הבראה בשנת 2024 הוקפאו ויישארו לפי התעריפים של שנת 2023, קרי: 418 ₪ במגזר הפרטי ו-471.4 ₪ במגזר הציבורי.
 • מעסיקים שחלה עליהם חובה לעדכן את תעריף דמי הבראה מכוח הסכם או נוהג, יעבירו אל רשות המסים גם את הסכומים שנחסכו מהם כתוצאה מהקפאת תעריף יום ההבראה עבור מלוא הימים בשלם משולמים דמי ההבראה (לרבות יום ההבראה המנוכה משכר העובד), בהתאם לחוק.

תחולה

הפחתת יום הבראה, כאמור לעיל, חלה על אוכלוסיות עובדים ועובדות הבאות:

 • עובדים במגזר הפרטי, מלבד עובדים במשק בית.
 • עובדי המגזר הציבורי לרבות: עובדי מדינה, עובדי השלטון המקומי, עובדי המועצות הדתיות, עובדי האוניברסיטאות הציבוריות, עובדי מכון ויצמן, עובדי הסתדרות הדסה, עובדי המוסד לביטוח לאומי ועובדי שירות התעסוקה.
 • חיילים בשירות קבע.
 • נושאי משרה בכירים במגזר הציבורי, גם אם לא משולמים להם דמי הבראה, כגון: נשיא המדינה, מבקר המדינה, שר בממשלה, נגיד בנק ישראל ומשנהו, סגן שר, דיין, חבר הכנסת, קאדי, שופט, רב ראשי, ראש רשות, ראש מועצה דתית, רב עיר, יושב ראש ועדה למילוי תפקידי ראש העירייה והמועצה וסגנו, יושב ראש ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה המקומית והמועצה וסגנו, ממונה בעל סמכות הכרעה וכן יושב ראש ועדה ממונה במועצה הדתית.


הפחתת סכום יום הבראה מהשכר

המעסיק יפחית סכום השווה למחיר יום הבראה אחד (418 ₪ במגזר הפרטי ו-471.4 ₪ במגזר הציבורי או תעריף אחר שחל על המעסיק) במועד שבו משולמים דמי ההבראה. למרות זאת, במקרים הבאים יפחית המעסיק סכום נמוך יותר משווי של יום הבראה שלם:

 • עובדים במשרה חלקית – המעסיק יפחית סכום באופן יחסי לחלקיות משרתם.
 • עובדים שעבדו רק בחלק מהתקופה שעבורה משולמים דמי הבראה – המעסיק יפחית סכום באופן יחסי לתקופת עבודתם.
 • עובדים שדמי ההבראה משולמים להם באופן שוטף בכל חודש – יופחת להם בכל חודש החלק ה-12 של תעריף יום הבראה, מתחילת 2024 בדיעבד. כאמור לעיל, אם הם עובדים במשרה חלקית אז הסכום שיופחת יהיה יחסית להיקף משרתם.
 • עובדים שזכאים ל-5 ימי הבראה בלבד בשנה ושכרם הממוצע ב-3 חודשי העבודה המלאים האחרונים שלפני אפריל 2024 אינו עולה על 6,000 ₪ (משכורת – הכנסת עבודה על פי סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה) בכפוף להיקף משרתם:
  –  לעובדים אלה יופחת סכום השווה למחצית תעריף יום הבראה (209 ₪ במגזר הפרטי ו-235.70 ₪ במגזר הציבורי או תעריף אחר שחל על המעסיק) .
  –  אם הם עובדים במשרה חלקית יופחת סכום השווה למחצית יום הבראה כפול היקף משרתם.
  –  אם עבדו בחלק מהשנה הסכום שיופחת הוא חצי יום הבראה כפול תקופת עבודתם.
  –  עובדים שדמי ההבראה משולמים להם באופן שוטף בכל חודש – יופחת להם בכל חודש
     החלק ה-12 מהסכומים הנ"ל מתחילת 2024 בדיעבד.
 • עובדים שפרשו מעבודתם או נפטרו במהלך שנת הבראה והם זכאים לתשלום דמי ההבראה במסגרת קצבה המשולמת מקופת האוצר או מקופת המעסיק לשעבר (פנסיה תקציבית) – הפחתת יום ההבראה תבוצע באופן יחסי עבור התקופה שלפני מועד הפרישה/ פטירה.
 • עובד שהחל לעבוד אצל המעסיק בשנת 2023 וזכאי בשנת 2024 לראשונה לתשלום דמי הבראה, ותשלום דמי ההבראה ששולם לו מתייחס לתקופה העולה על 12 חודשים – הקפאת סכום יום ההבראה בגין זכאותו לדמי הבראה יהיה עבור 12 חודשים בלבד.

מעסיק שמממן נופש בפועל לעובדיו במקום תשלום דמי הבראה, יפחית משכרו של העובד סכום השווה לשווי הנופש חלקי מספר ימי ההבראה שהעובד זכאי להם. 

יודגש כי, בחוזרים המקצועיים של משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי ורשות המסים בישראל, אשר צוינו לעיל, אפשר למצוא שפע דוגמאות לאופן החישוב של הפחתת יום הבראה.

מועדי הפחתת יום ההבראה

 • עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום שנתי, יופחת מחיר יום הבראה ביום התשלום.
 • עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום חודשי או מדי תקופה, הפחתת מחיר יום הבראה תיקבע כדלקמן:
 • עובד שתשלום דמי ההבראה משולמים לו במספר פעימות במהלך שנת 2024 , כמו: מדי חודש או במספר פעימות אחר (ולא פעם בשנה), מחיר יום ההבראה שיופחת משכרו בכל פעימה יהיה באופן יחסי בהתאם למספר הפעימות בו משולמים לו דמי ההבראה. הפחתה זו תחושב לעובד במשרה חלקית, משרה שעתית והעסקה חלקית בהתאמות המתחייבות.
 • לגבי עובדים ששולמו להם בפועל דמי הבראה לשנת 2024 באופן מלא או חלקי והם סיימו את העסקתם אצל מעסיקים בטרם כניסת החוק לתוקף (קרי לפני 18.3.2024), אין חובת הפחתת דמי ההבראה והעברת ההשתתפות לרשות המסים.

הפחתת דמי הבראה לא תבוא בחשבון לעניין חישובים הבאים:

 • הסכום שמשולם בעד העובד לקופת גמל לקצבה;
 • ההכנסה לחישוב תשלומים לקופת גמל לקצבה, או חיוב במס או הפטור ממנו בשל תשלומים כאמור, לפי העניין, לפי הוראות סעיפים 3 (ה3), 9 (7א), 45א, ו- 47 לפקודת מס הכנסה.
 • המשכורת הקובעת לחישוב תשלומי הפורשים בפנסיה תקציבית;
 • תשלומי פנסיה תקציבית;
 • תשלום חד פעמי המשולם לעובד או לשאיריו לפי דין או הסכם, עקב סיום עסקה;
 • בנוסף, בסעיף 4 לחוק מפורטים סכומים המשתלמים על פי חוקים שונים שגם לעניין חישובם לא תובא בחשבון הפחתת דמי ההבראה או הפחתת המשכורת.

העברת הסכומים לרשות המסים

במסגרת החוק תוקנה פקודת מס הכנסה ונוסף סעיף 246 כהוראת שעה: "סכום ההשתתפות שיש לשלמו לפקיד השומה לפי חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים – הוראת שעה".

בהתאם לסעיף 246 האמור, על המעסיק להעביר לפקיד השומה את התשלומים הבאים:

 • סכום ימי ההבראה שהופחת מהעובדים;
 • תשלומי החובה שנחסכו מהמעסיק עקב הפחתת דמי ההבראה, כולל הסכומים הבאים:
  –  חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי עבור הסכום שהופחת (כלומר הסכום שהיה המעסיק משלם לביטוח הלאומי אלמלא ההפחתה);
  –  מס שכר עבור הסכום שהופחת (כלומר הסכום שהיה המעסיק משלם לביטוח הלאומי אלמלא ההפחתה);
  –  תשלומים שהיה המעסיק מעביר לקרן השתלמות אלמלא ההפחתה (באותם מקרים שהמעסיק מחויב מפריש לקרן השתלמות גם עבור דמי הבראה).
 • לגבי מעסיק שחלה עליו חובת עדכון של תעריף דמי ההבראה בשנת 2024 מכוח הסכם או נוהג —  הסכום שנחסך לו בשל הקפאת הסכום של יום הבראה שלפיו מחושבים דמי ההבראה בשנת 2024;
  –  תשלומי החובה שהיה עליו לשלם ונחסכו לו בשל הקפאת דמי ההבראה.

יודגש כי לא יראו את סכום ההשתתפות ששולם לפקיד השומה כהכנסה בידי העובד לעניין פקודת מס הכנסה, כלומר ההכנסה החייבת של העובד לפי סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה תופחת בעקבות הפחתת ההבראה כאמור לעיל.

יודגש כי סעיף 246 קובע גם כי יראו את סכום ההשתתפות שיש לשלמו לפקיד השומה, לעניין ההוראות לפי פקודת מס הכנסה, כמס שנוכה במקור לפי סעיף 164 , ואשר יש לשלמו לפקיד השומה לפי סעיף 166 במועד שבו משולמים דמי הבראה לעובד בשנת 2024 , ולעניין נושא משרה שלא משולמים לו דמי הבראה בשנת 2024 – במועד תשלום משכורתו בחודש יולי 2024.

הסכומים יועברו באותו אופן שמועברים סכומי מס הכנסה שנוכו במקור, כמפורט להלן:

 • הדיווח והתשלום של סכום ההשתתפות, בגין הפחתה של דמי הבראה, יבוצע בתיק הניכויים של המעסיק בדוח ניכויים טופס 102.
 • בדוח הניכויים נוסף סוג ניכוי חדש – סוג ניכוי 10 בשם "הפחתה של דמי הבראה". בסוג ניכוי זה יש לדווח את הנתונים הבאים המתייחסים לכלל העובדים שבגינם הופחתו דמי הבראה – עובד במשרה מלאה, משרה חלקית או שעתית, הטבה בעין ונושאי משרה:
  –  מספר עובדים – מספר העובדים שבגינם הופחתו דמי הבראה.
  –  סה"כ סכום המשכורות, שבגינן הופחתו דמי הבראה, לאחר הפחתת דמי ההבראה.
  –  סה"כ חיובים מהפחתה של דמי הבראה – סכום החיובים לתשלום בגין "הפחתה של דמי הבראה" כולל סכום ההשתתפות של המעסיק.
  –  סה"כ חיובים לתשלום – יש לכלול בשדה זה את סך התשלומים שיש לשלם בגין כל סוגי הניכויים שבדוח כולל הסכום של הפחתה של דמי הבראה.
 • ניתן לדווח על סוג ניכוי 10 "הפחתה של דמי הבראה" באמצעים הבאים:
  –  באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המסים בקישור "דיווח ותשלום דו"ח ניכויים". ניתן
  לדווח את הדו"ח ולשלם באחד מהאמצעים הבאים – בכרטיס אשראי במגבלת הסכום לתשלום, בהעברה בנקאית באמצעות חיבור לאתר הבנק בו מתנהל חשבון הבנק של המשלם או בהפקת שובר ברקוד לתשלום בבנק הדואר בלבד.
  –  באמצעות המייצג במערכת המייצגים.
  –  בפניה למשרד השומה – הדוח יוקלד לתיק הניכויים של המעסיק ויופק שובר ברקוד לתשלום המס בבנק הדואר בלבד.
  –  יודגש כי, לא ניתן לדווח בפנקס הניכויים לשנת 2024 על סוג ניכוי 10 "הפחתה של דמי הבראה" שכן מדובר בסוג ניכוי חדש שלא היה קיים במועד הפקת הפנקסים. כמו-כן, לא ניתן להפיק פנקס חדש עם סוג ניכוי זה.
 • במסגרת הדיווח השנתי בניכויים לשנת 2024 – דוח 126 יתווספו דיווחים בשל סכום ההשתתפות כמפורט בחוזר רשות המסים.
 • הנחיות לגבי הפירוט שיידרש בטופס 106, בהתבסס על נתונים אלו, יפורסמו לקראת סוף השנה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

שתף :

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם