02-6700500 שלוחה 1

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)(תיקון מס' 19 והוראת שעה), התפ"ד-2024

ביום 30.5.2024 פורסם ברשומות חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)(תיקון מס' 19 והוראת
שעה), התשפ"ד-2024
(להלן: החוק). בהמשך לכך, ביום 9.6.2024 פרסם משרד העבודה הודעה
בנושא זכויות חיילי מילואים ובני זוגם – תיקון לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949
,
כדלקמן:

1. בנוסף להגנה הקיימת היום ולפיה חל איסור על מעסיק לפטר עובד שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים שלו ללא היתר מועדת התעסוקה במשרד הביטחון (ככל ששירות המילואים עלה על יומיים), יחול גם איסור על המעסיק לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של העובד בתקופה המוגנת של השלושים ימים, ללא היתר מועדת התעסוקה.

פגיעה בהכנסה החלה במקום העבודה מכוח דין או הסכם קיבוצי או פגיעה ברכיב השכר  המשולם לעובד בהתאם לתפוקת עבודתו, ובלבד שהפגיעה בתפוקת עבודתו לא נגרמה מסיבות התלויות במעסיק, לא ייחשבו כפגיעה לעניין ההגנה כאמור לעיל. האיסור לפגוע על היקף משרה או הכנסה חל גם על מעסיק בפועל של עובדי קבלן.

מעסיק שיפעל בניגוד לכך, יהיה חשוף להליכים פליליים שבסמכות משרד העבודה בהתאם לסעיף העונשין הקבוע בחוק או סנקציות מנהליות בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

2. חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים של בן זוגו או הורהו האחר של ילדו, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירות שירות המילואים או משכו, ואם פיטרו – בטלים הפיטורים; ילד לעניין סעיף זה הוא מי שטרם מלאו לו 14 שנים, וכן תלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח–1988.

במסגרת הוראת שעה שתוקפה הוא עד ליום 31.12.2025 אלא אם תוארך, נקבע כי חל על מעסיק איסור לפטר או להוציא לחופשה ללא תשלום, כמשמעותה בתיקון, עובד שהוא הורה לילד (ילד עד גיל 14 או תלמיד עם צרכים מיוחדים או ילד אומנה שהוא אחד מהם) בתקופת שירות המילואים של ההורה האחר, וזאת ללא היתר מועדת התעסוקה במשרד הביטחון.

התנאים לכך הם ששירות המילואים הוא בנסיבות חירום לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים או    
שמשכו בפועל או משכו הצפוי הוא 21 ימים רצופים לפחות ובנוסף שהעובד הודיע למעסיק בכתב לגבי שירות המילואים לא יאוחר משלושה ימי עבודה מהמועד שבו המעסיק הודיע לעובד על הכוונה לפטרו או להוציאו לחופשה ללא תשלום.

עד ליום 31.12.24 יחול האיסור לפטר או להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום כאמור לעיל, גם 14 ימים לאחר תום שירות המילואים של ההורה שנמצא בשירות מילואים. מעסיק שיפעל בניגוד לכך יהיה חשוף להליכים פליליים שבסמכות משרד העבודה, בהתאם לסעיף העונשין הקבוע בחוק או סנקציות מנהליות בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

3.  מעסיק שהוציא עובד לחופשה ללא תשלום לפני מועד פרסום החוק יהיה חייב לפנות לקבלת היתר מועדת התעסוקה במשרד הביטחון לקבלת היתר להמשך חופשה ללא תשלום שנקבעה לתקופה בלתי מוגבלת או שסיומה 30 ימים לפחות מיום 30.5.2024.

יודגש כי, החובה של המעסיק לפנות לוועדת התעסוקה במשרד הביטחון היא תוך שבעה ימי עבודה מיום שהעובד הודיע למעסיק בכתב כי בן זוגו או הורהו האחר של ילדו, משרת     
בשירות מילואים והשירות הוא בנסיבות חירום לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים,
התשס"ח–2008, או שמשכו בפועל או משכו הצפוי הוא 21 ימים רצופים לפחות.

מעסיק שיפעל בניגוד לכך יהיה חשוף להליכים פליליים שבסמכות משרד העבודה בהתאם לסעיף העונשין הקבוע בחוק או סנקציות מנהליות בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני
העבודה.

משרד הביטחון מעניק לחיילי המילואים סיוע משפטי באמצעות עו"ד מומחה בדיני עבודה במימון מלא, לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי למערכת הביטחון. לפרטים כאן.

4. לאור התיקון לחוק חיילים משוחררים כאמור לעיל, הוראת השעה הקבועה בחוק הגנה על עובדים בשעת החירום שתוקפה עד ליום 1.7.2024 (אלא אם תוארך) תוקנה כך שההגנה מפני פיטורים בשל היעדרות או אי ביצוע עבודה בשל הצורך בהשגחה על ילד של בן זוג או הורהו האחר שנמצא בשירות צבאי תחול על משרתים שאינם משרתי מילואים ובניהם משרתי הקבע.

5. במסגרת תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, נקבע כי בנוסף לאיסור להפלות עובד בשל שירות מילואים, קריאתו לשירות או שירותו הצפוי לפי הקבוע בסעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, יחול איסור גם להפלות את בן זוגם או הורהו האחר של ילדם בשל עילות אלה.

הפליה כאמור לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מהווה עבירה פלילית שבסמכות משרד העבודה וכן מקנה סעדים אזרחים בבית הדין לעבודה לנפגע/ת.

6. יודגש כי קיימת לעובד שסיים את שירות המילואים הגנה נוספת מעבר לקבוע בחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) בתקופה של ה-30 ימים שעוקבים ל-30 ימים שבהם חל איסור לפטרו ללא היתר מועדת התעסוקה במשרד הביטחון, וזאת לפי צו ההרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי מילואים ובני זוגם וצבירת ימי חופשה לעובדים מסוימים (חרבות ברזל) בקישור כאן.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם