02-6700500 שלוחה 1

חוק

חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד-2023

ביום 24.10.2023 פורסם ברשומות חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד-2023, לפיו:

דחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות
 –  
מועד בחירות כלליות לרשויות המקומיות שנועדו להתקיים ביום 31.10.2023 (להלן: המועד המקורי) נדחה, והן יתקיימו ביום
     30.1.2024 (להלן: המועד החדש).
 –  
הממשלה רשאית, בצו, לדחות את המועד החדש ליום 27.2.2024 (להלן: המועד הנדחה) אם נוכחה כי נתקיימו נסיבות מיוחדות
     המונעות עריכת בחירות בעיתן; צו כאמור טעון אישור הכנסת, לאחר שקיבלה את המלצתה של ועדת הפנים והגנת הסביבה של
     הכנסת שהתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחבריה; צו כאמור יוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לא יאוחר מיום
     31.12.2023.

שמירת פעולות ומועדים
–   כל פעולה שנעשתה כדין ובמועדה לפני תחילתו של חוק זה, לקראת הבחירות שנועדו להתקיים במועד המקורי, לפי הוראה בחיקוק
     הנוגעת לבחירות לרשויות המקומיות ולכל עניין הכרוך בהן, תעמוד בתוקפה.
–   אין בהוראה שלעיל כדי לקבוע מועד אחר לפעולה שנקבע מועד לעשייתה לפי הוראה בחיקוק כאמור לעיל, לקראת הבחירות שנועדו
     להתקיים במועד המקורי והמועד לעשייתה חלף לפני יום 16.10.2023.
–   כל תקופה שהחלה לפי הוראה בחיקוק כאמור לעיל ולא הסתיימה לפני יום תחילתו של חוק זה מוארכת בזה עד מועד סיומה לפי
     המועד החדש.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם