02-6700500 שלוחה 1

חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה) התשפ"ד-2024

ביום 20.3.2024 פורסם ברשומות חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה) התשפ"ד –
2024
(להלן: החוק), אשר במסגרתו תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו 66 – לפקודת מס הכנסה , ונקבע
כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת
לידתו, ועד לשנה שבה מלאו לו שלוש שנים כדלקמן:

 • עבור כל ילד שנולד בשנת המס, נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.
 • עבור כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס, נוספו שתי נקודות זיכוי לכל הורה.
 • עבור כל ילד שמלאו לו שלוש שנים בשנת המס, נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.

 

להלן טבלה המסכמת את מתן נקודות הזיכוי בהתאם לתיקון החוק לכל הורה:

האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 2.5 נקודות הזיכוי להן היא זכאית בשנת הלידה, לשנה שלאחר שנת הלידה.

יצוין כי הוראות החוק יחולו החל מיום 1.1.2024 בדיעבד.

בהמשך לכך, ביום 26.3.2024 פרסמה רשות המסים חוזר עם הנחיות למעסיקים ולשכות השירות
ליישום החוק, כדלקמן:

 • יש לעדכן את תוכנת השכר בהתאם לאמור לעיל.
 • יש לחשב את נקודות הזיכוי האמורות מתחילת השנה.
 • תיקוני דוחות 102 –
     –  בעקבות חקיקה זו, שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים רטרואקטיבית מתחילת שנת 2024, ישנם
        מעסיקים אשר המס שניכו ביתר מעובדיהם מתחילת השנה ועד היום ואשר 
  יוחזר לעובדים
        במשכורת הקרובה, יהיה גבוה מסכום המס שעליהם להעביר בחודש הקרוב, 
  ולכן לא ניתן יהיה
        לקזזו במלואו כנגד חבות המס בחודש זה.
    –   מעסיקים אלה יהיו זכאים להחזר בגין אותו חלק מהמס שניכו מהעובדים והעבירו לרשות המסים
        בגין החודשים הללו מתחילת השנה, כאמור.
    –   לצורך קבלת ההחזר, יפנו המעסיקים למשרדי השומה בבקשה לתיקוני דוחות 102 בגין החודשים
        הקודמים, החל מחודש יישום תיקון החוק ואחורה.
 • מערכת תיאומי המס של רשות המסים תעודכן בזמן הקרוב.
 • רשות המסים תפעל לתיקון יזום של תיאומי מס שהוגשו מתחילת השנה.


מלם שכר 
פלוס נערכת ליישום החוק, כאמור לעיל, בחישוב שכר אפריל 2024.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם