02-6700500 שלוחה 1

חוק

חוק עובדים זרים (תיקון מס' 24), התשפ"ד-2024

ביום 21.2.2024 פורסם ברשומות חוק עובדים זרים (תיקון מס' 24), התשפ"ד-2024 (להלן: התיקון
לחוק
). החוק עוסק בזכותו של עובד זר לקבל מידע מרשות האוכלוסין וההגירה בנוגע לכספי הפיקדון,
אופן הגשת הבקשה לקבלתם ותוקף האשרה והרישיון שלו ובנוגע לקבלת כספי הפיקדון במקרה של
עזיבת עובד זר את ישראל. להלן עיקרי התיקון לחוק:

קבלת מידע מרשות האוכלוסין וההגירה

 רשות האוכלוסין וההגירה תאפשר לעובד זר השוהה בישראל, לקבל מידע, לפי בקשתו בנושאים הבאים:

 • כספי הפיקדון המתנהלים ולגביו בקרן או בחשבון הבנק, ובכלל זה תשלומי המעסיק, סכומי הפיקדון,
  הרווחים שנצברו והעמלות ודמי הניהול שנוכו;
 • אופן הגשת בקשה לקבלת כספי הפיקדון לפי הוראות החוק וקישור לנוהלי רשות האוכלוסין וההגירה
  לעניין הפיקדון;
 • תוקף האשרה והרישיון של העובד הזר לפי הוראות חוק הכניסה לישראל.


רשות האוכלוסין וההגירה תעביר לעובד זר שאינו שוהה בישראל, לפי בקשתו, את המידע המפורט לעיל,
למעט המידע על תוקף האשרה והרישיון של העובד הזר לפי הוראות חוק הכניסה לישראל.

רשות האוכלוסין וההגירה תאפשר לעובד זר השוהה בישראל, לצפות, בכל עת, באתר האינטרנט שלה או  
באמצעי דיגיטלי, במידע בכתב כמפורט לעיל או לקבלו מרשות האוכלוסין וההגירה, לפי בקשתו, ללא שום
תשלום בגין זה.

משיכת כספי הפיקדון

עובד זר זכאי לקבל את הכספים ששולמו בעדו לקרן או לחשבון הבנק בתוספת הרווחים שנצברו עליהם,  
בניכוי דמי ניהול של הקרן או בניכוי עמלות בשל ניהול חשבון הבנק, לפי העניין ובניכוי מס כדין, ובלבד
שהעובד הזר עזב את ישראל, שלא לצורך יציאה זמנית ממנה, עד תום התקופה שבה הורשה לשהות בה
לפי הוראות חוק הכניסה לישראל.

על אף האמור לעיל, עזב העובד הזר את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית ממנה, לאחר תום התקופה שבה  
הורשה לשהות בה לפי הוראות חוק הכניסה לישראל, יחולו הוראות אלה:

 • העובד הזר יהיה זכאי לקבל חלק השווה ל-25% מכספי הפיקדון בתוספת הרווחים שנצברו בשל
  אותו חלק, בניכוי דמי ניהול של הקרן או בניכוי עמלות בשל ניהול חשבון הבנק, לפי העניין, ובניכוי
  מס כדין על הרווחים שנצברו בשל אותו חלק (החלק הבסיסי), ובלבד שהגיש לממונה בקשה בכתב
  לקבלת הכספים;
 • את יתרת כספי הפיקדון (נוסף על החלק הבסיסי, כמתואר לעיל), יהיה העובד הזר זכאי לקבל אם
  עזב את ישראל לא יאוחר משנים עשר חודשים מתום התקופה שבה הורשה לשהות בה, בתוספת
  הרווחים ובניכוי הוצאות הרחקה וכן בניכוי סכום בשיעור הולך וגדל בהתאם לתקופת השיהוי ביציאה
  כמפורט בתוספת הראשונה ומיסים.


בנוסף, התיקון לחוק מפרט את סמכויות הממונה בנוגע לבקשה, שהוגשה על-ידי עובד זר לקבלת כספי  
הפיקדון וכן את זכאותו של העובד הזר להגיש השגה על החלטות הממונה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם