02-6700500 שלוחה 1

טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה – עדכון ודגשים נוספים

בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל 2023 פורסם בהרחבה על טופס 161 החדש – הודעה על פרישה מעבודה לפי חוזר רשות המסים מיום 19.4.2023.

ביום 28.6.2023 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה – עדכון ודגשים נוספים (להלן: החוזר), לפיו לאור בקשות לדחיית מועד כניסתה לתוקף של הודעה על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 חדש וזאת לצורך השלמת ההיערכות, מועד תחילת חובת השימוש בטופס 161 החדש נדחה ב-4 חודשים מ-1.7.2023 ל-1.11.2023. יובהר כי, המעסיק רשאי להודיע על אירוע הפרישה באמצעות הטופס החדש גם לפני 1.11.2023.

בנוסף, ולאור שאלות שעלו, פרסמה רשות המסים הבהרות ודגשים נוספים בנוגע לאופן מילוי פרקים מסוימים בחלקים א' ו-ג', אשר באחריות המעסיק.

באשר לפרק הזמן הרצוי שבין מועד העברת הטופס החדש על ידי המעסיק לעובד (לצורך מילוי חלק ב') לבין מועד השלמת חלק ג' בטופס על ידי המעסיק, על מנת שהמעסיק יוכל לעמוד בחובה, המוטלת עליו מכוח הדין לעניין מועד תשלום פיצויי הפיטורים ומאידך, על מנת שלרשות העובד יעמוד פרק זמן סביר לקבל את החלטותיו, על המעסיק למלא את חלק ג' בטופס החדש במועד המוקדם מבין:

  • המועד שבו העובד החזיר למעסיק את הטופס החדש.
  • 10 ימים מהיום שבו העביר המעסיק לעובד את הטופס החדש.


כמו כן, בנוגע לאירוע פרישה של עובד זר, יחול המפורט להלן:

  • בנסיבות בהן מדובר בעובד זר שחלות עליו תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע"ו-2016, ושמעסיקו אינו נדרש לשלם לו בעת פרישתו מענק פרישה מעבר לסכומים שהופקדו בחשבון הפיקדון, אין צורך בדיווח על פרישת העובד הזר.
  • בכל מקרה אחר בו המעסיק משלם לעובד זר מענק פרישה, בין אם ישירות ובין אם באמצעות קופת גמל, יש לדווח על הפרישה באמצעות טופס 161 (בדומה לכל אירוע פרישה).


כפי שפורסם בחוזר רשות המסים ביום 19.4.2023, בימים אלה מקדמת רשות המסים בשיתוף עם ישראל דיגיטלית ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, פרויקט "דיווח מקוון על עזיבת מקום העבודה", במסגרתו דיווחי המעסיקים על אירועי פרישה ובחירות העובדים ביחס למענקי פרישה, כפי שפורטו בטופס 161 החדש, ייעשו באופן מקוון באמצעות ממשק ממוכן לרשות המסים.

המערכת החדשה של רשות המסים תפקח על השלמת מילוי טופס אחרי שידור חלק א' של הטופס על ידי המעסיק, באמצעות פנייה לעובד הפורש לקבלת בקשתו לעניין ייעוד הכספים ומתן ההנחיות לגופים המוסדיים לגבי כספי הפיצויים הצבורים בקופות, בהתאם. מערכת זו צפויה להקל באופן מהותי על כל הגורמים המעורבים בתהליך ובראש ובראשונה על המעסיקים. חברת מלם שכר נבחרה ע"י רשות המסים להיות פיילוט לבניית הממשק הממוכן ובימים אלו מתחילה היערכות לכך.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם