02-6700500 שלוחה 1

יום בחירות לרשויות המקומיות – תשלום יום שבתון 27.2.24

ביום 14.2.2024 פורסם ע"י ראש מנהל לשכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי בישראל, חוזר בנושא תשלום ביום שבתון 27.2.24. 

1. סעיף 97 ב"יום בחירות הכלליות שבתון והזכות לבחור" בחוק הרשויות המקומיות–קובע, כי:
    א. יום הבחירות הכלליות לרשויות הוא יום שבתון בתחומן של הרשויות בהן נערכות בחירות כלליות לרשות המקומית.
    ב. עובד שרשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית בה מתקיימים בחירות כלליות ועבד 14 ימים רצופים לפחות בסמוך ליום
        הבחירות, זכאי לקבל ממעסיקו את השכר שהיה משתכר
אם היה עובד ביום הבחירות בין אם מקום עבודתו הוא בתחום 
        
אותה רשות מקומית ובין אם מקום עבודתו הוא מחוץ לתחום אותה רשות מקומית.

2. עובד שנדרש להגיע לעבודה ביום הבחירות, יהיה זכאי לתשלום שכרו הרגיל) שכר שהיה מקבל אלמלא היה נדרש להגיע    
    לעבודה (+ 100% תוספת שכר לכל שעת עבודה או לחילופין לשעת חופש. מי שיידרש לעבוד מעבר לתקן של 8 ורבע שעות,
    יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות.

3. עובד בשכר בכירים עד דרגת סגן מנהל אגף (כולל), שזכאי על פי הסכם העסקתו "בשכר בכירים" לתגמול שעות נוספות,       
    יהיה זכאי לתגמול כמפורט בסעיף 2. עובד בדרגת מנהל אגף ומעלה, לא יהיה זכאי לכל תגמול בגין עבודה ביום הבחירות.

4. עובדים המועסקים כמזכירי ועדת הקלפי אשר מקבלים תוספת של 70% בשכר וכל בעל תפקיד אחר אשר מקבל תוספת
    שכר בהתאם למודל תגמול לעובדי מטה ברשויות המקומיות
שפורסם על ידי משרד האוצר (קישור למודל תגמול נמצא בפרק
    4.11 באוגדן ת"ש), לא יהיו
זכאים לתגמול נוסף ביום הבחירות עצמו כמפורט בסעיף 2.

5. עובדים שאינם עובדי מטה כגון סדרנים לגביהם המדינה הוציאה הנחיות נפרדות לתשלום תוספת שכר ביום הבחירות, לא
    יהיו זכאים גם לתגמול נוסף כאמור בסעיף 2. הרשות רשאית 
לבחור אחת מבין שתי אפשרויות תשלום.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם