02-6700500 שלוחה 1

פאזל

ניכוי מקדמה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 12.9.2023 לעובדי ההוראה בחטיבות העליונות

כפי שפורסם בהרחבה באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש ספטמבר 2023, ביום 12.9.2023 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין המרכז לשלטון מקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז השלטון האזורי ובין ארגון המורים העל יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר במשרד האוצר. בהמשך לכך, ביום 13.9.2023 פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשפ"ד/4, המפרט את עיקרי ההסכם. במסגרת ההסכם, במשכורת חודש ספטמבר 2023 שולמו מקדמות על חשבון שכר העבודה, כדלקמן:

 • בסכום של 2,400 ₪ לעובדי ההוראה ברפורמה, המועסקים במשרה מלאה.
 • בסכום של 1,500 ₪ לעובדי ההוראה שאינם ברפורמה, המועסקים במשרה מלאה.
 • עובד הוראה, המועסק במשרה חלקית קיבל חלק היחסי של הסכום האמור.
 • ניכוי סכום המקדמה ששולמה כאמור, אמור היה להתבצע בהתאם להוראות שייקבעו בהסכם הקיבוצי אשר היה צריך להיחתם, בהמשך להבנות העקרוניות אליהן הגיעו הצדדים ביום 31.8.2023.
 • ככל שההסכם הקיבוצי האמור לא ייחתם עד ליום 1.12.2023, יבוצע הניכוי האמור בשישה חלקים שווים, זאת בהודעה מראש של לפחות 30 יום שתימסר על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר למעסיקים ולארגון המורים.

ביום 9.4.2024 הוציא הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר למשרד החינוך ומרכז השלטון המקומי בנושא ניכוי המקדמה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 12.9.2023 לעובדי הוראה בחטיבות העליונות.

בהמשך לכך, ביום 19.5.2024 פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשפ"ד/8 לעניין ניכוי המקדמה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 12.09.2023 לעובדי הוראה בחטיבות העליונות.

בהתאם לחוזרים הנ"ל, החל ממשכורת חודש מאי 2024, סכום המקדמה ששולם מנוכה ב-6 תשלומים חודשיים שווים.

בהקשר הזה יצוין, כי ביום 23.5.2024 הוציא מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי בישראל הודעה לפיה:

 • ארגון המורים הגיש לביה"ד הארצי לעבודה בקשה למתן סעדים זמניים בה ביקש לאסור על הרשויות המקומיות לפעול בהתאם להנחיות הנ"ל לניכוי המקדמה.
 • ביה"ד הארצי לעבודה החליט:
  –  לא לתת צו זמני בעניין ניכוי המקדמה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 12.9.2023.
  –  לתת צו מניעה זמני לפיו, בשלב זה, אין לשלם "שכר ראוי" כאמור במכתבו של הממונה על השכר בעניין.
 • מובהר, כי האמור לעיל לא חל על ניכוי שכר בגין העיצומים של התחלת יום הלימודים באיחור, ויש לפעול בהתאם להנחיות בעניין זה, שהוצאו על ידי מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי בישראל.
 • מרכז השלטון המקומי מדגיש, כי השכר המשולם לעובד הוראה הנוטל חלק בעיצומים שהוכרזו ע"י ארגון המורים, בגין התקופה בה השתתף בעיצומים, הינו בגדר מקדמה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם