02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמאי או לימודי מקצוע

סעיפים 40ג ו- 40ד לפקודת מס הכנסה מעניקים נקודות זיכוי ליחיד תושב ישראל שסיים לימודיו וזכאי לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע. נקודות זיכוי אלה יובאו בחשבון החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע.

לסעיפים אלו פורסמה הוראת שעה לשנים 2014-2018 אשר הוארכה עד ליום 31.12.2022 ותקפה למי שסיים את לימודיו עד לשנת 2022 כולל. בהתאם להוראת השעה, בין היתר, ניתן היה לבחור אם נקודת הזיכוי תובא בחשבון בשנת המס שלאחר שנת המס בה הסתיימו הלימודים לתואר האקדמי או לתעודת המקצוע או בשנת המס שלאחריה. לפיכך, מי שסיים את לימודיו בשנת 2022 ובחר לדחות בשנה את מימוש זכאותו עפ"י הוראת השעה, יהא רשאי לממש את זכאותו בשנת 2024.

החל משנת 2023 הוראת השעה אינה בתוקף ולפיכך יחולו הוראות סעיפי הפקודה המקוריים לפיהם, הזיכוי יובא בחשבון בשנות המס שלאחר השנה שבה סיים את התואר האקדמי או תעודת המקצוע, כמפורט להלן:

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם