02-6700500 שלוחה 1

פאזל

עדכון אגרות רישוי לבעלי רכב שירות 4.2024

בחודש אפריל 2024 פרסם החשב הכללי הודעת תכ"ם מס' ה.13.4.1.3 בנושא אגרות רישוי לבעלי רכב שירות כדלקמן:

  • סכומי אגרות רישוי הרכב יעודכנו לתקופה שמיום 1.4.2024 ואילך, בהתאם להודעת התעבורה (אגרות), התשפ"ג-2023.
  • בעלי רכב שירות, אשר מועד הרישוי של רכבם חל מיום 1.4.2024 ואילך, יהיו זכאים להשתתפות בסכום אגרת הרישוי, אך לא יותר מהסכומים המרביים (קבוצת מחיר 3), כמפורט להלן:
  • השתתפות המשרד באגרת הרישוי לבעל רכב שירות תהיה על פי סוג הרכב, למעט התוספת עבור אגרת הרדיו – תאגיד השידור.
  • יודגש כי הסכום לתשלום המופיע באגרת רישוי כולל סך של 141 ₪ בעד אגרת הרדיו, ולפיכך ינכה המשרד מאגרת הרישוי סכום של 141 ₪. בכל מקרה, הסכום המרבי בעד אגרת הרישוי, ללא אגרת הרדיו, הוא 1,831 ₪.
מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם