02-6700500 שלוחה 1

פאזל

עדכון הנחיות בעניין מקדמות לתשלום בגין הגבלות פיקוד העורף במצב החירום ובעניין עבודה מרחוק

ביום 04.02.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה עדכון הנחיות בעניין מקדמות לתשלום בגין הגבלות פיקוד העורף במצב החירום ובעניין עבודה מרחוק.

לאור חתימת ההסכם הקיבוצי מיום 27.12.2023 בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, בעניין עובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני על רקע  מלחמת חרבות ברזל, החל מיום 01.01.2024 (משכורת חודש ינואר), מבוטל האמור בסעיף 1 לחוזרי מיום 17.10.2023 שבסמך בעניין תשלום מקדמה לעובדים על חשבון שכר עבודה, בעד ימי עבודה בהם העובד היה מנוע מלעבוד בהם בשל הנחיות פיקוד העורף.

על אף האמור לעיל, ובהתאם להסכמת הסתדרות העובדים הכללית החדשה, עובד אשר פונה ממקום מגוריו לאור המצב הביטחוני על רקע מלחמת חרבות ברזל ובהתאם להחלטות הממשלה בעניין (להלן: "עובד מפונה"), ויקרא לעבודה על ידי מעסיקו, ביישוב שאליו הוא פונה, יעבוד בהתאם לקריאת מעסיקו וישולם לו שכרו. לגבי עובד מפונה שלא יקרא על ידי מעסיקו כאמור, ניתן יהיה להמשיך לשלם לו מקדמות על חשבון שכר עבודה, לפי שכרו המשולם ביום חופשה, כדין, ולכל היותר השכר המרבי, זאת כל עוד העובד מפונה או עד להוראה אחרת בעניין, לפי המוקדם בין השניים.

כמו כן, לאור חזרת המגזר הציבורי לתפקוד מלא, החל מיום 13.01.2024, בוטלו ההנחיות מיום 10.10.2023 ומיום 17.10.2023, המאפשרות למעסיקים לאפשר ימי עבודה מרחוק ללא הגבלה בנוגע להיקף ימי העבודה מרחוק בשבוע העבודה כפי שמפורט בחוזרים שבסימוכין, והחל מיום 01.02.2024 מבוטל סעיף 1 להנחיות מיום 24.10.2024, המאפשר למעסיקים לאשר לעובדים עד 2 ימי עבודה מרחוק בכל שבוע עבודה.

יובהר, כי ההנחיות והכללים בעניין עבודה מרחוק כפי שפורטו בחוזרי אגף השכר והסכמי עבודה בנושא ערב פרסום ההנחיות שבסימוכין עומדים על כנם.

"השכר המרבי" לעניין חוזר זה- שכר השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים), כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני קרות הנזק, כשהוא מוכפל בשניים וחצי ומחולק ב- 22, ומעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים".

לכל הבהרה או שאלה בנושא זה  או בנושאים אחרים הנוגעים להתמודדות עם מצב החירום, יש לפנות לצוות הרלוונטי באגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם