02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

עדכון הקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל" – מטעם רשות המסים בישראל והמוסד לביטוח לאומי

לאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל", ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים, החליט מנהל רשות המסים לבקשת שר האוצר על מספר הקלות.

בהמשך לכך, ביום 10.10.2023 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא הקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל" כדלקמן:

1. הגשת דוחות תקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה

מועדי הגשת הדיווחים התקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה יידחו לתאריך 26.10.2023.

במקביל לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו"ח לדוחות שיוגשו עד לתאריך 23.11.2023. יחד עם זאת, יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל. במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה פרטנית לוויתור על הפרשי ריבית והצמדה בצירוף מסמכים תומכים.

משרתי מילואים שגויסו, וכן תושבי הדרום ועוטף עזה שלא הגישו את הדוחות האמורים לחודש ספטמבר 2023 במועד, יוכלו לקבל ביטול מלא של קנסות, הפרשי הצמדה וריבית. הטיפול יבוצע באמצעות פניה פרטנית באמצעות ערוצי התקשורת המקוונים.

2. אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים

המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 יהיו כמפורט:

 • חברות – מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.2023 יידחה ליום 30.11.2023
 • יחידים – מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.2023 יידחה ליום 31.12.2023
 • הצהרות הון – הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.2023 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.2023, או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדרה אורכות למייצגים לפי המאוחר.

3. אישורי ניכוי מס במקור – יוארך תוקפם של אישורים לגבי ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 30.9.2023 ואילך עד ליום 30.11.2023. נישומים שאין בידם אישור ניכוי מס במקור, רשאים לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים (למייצגים המקושרים לשע"מ). לפניות אלו תינתן עדיפות, ככל הניתן.

4. הקפאת הליכי גביה ואכיפה – לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 20.10.2023. ככל שיהיו שינויים מועד זה יעודכן. יודגש כי הפרשי הצמדה וריבית יחולו על פי החוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק בעצירת ההליכים האמורים.

מענה לפניות בנושא יינתן במסגרת השירותים המקוונים:

 • א. מערכת פניות מייצגים
 • ב. מערכת מפ"ל

בנוסף, למייצגים המגויסים לשירות המילואים יינתן מענה מיוחד, מלבד בערוצי הפניה הרגילים, גם בתיבת פניות ייעודית במטה אכיפת הגביה ברשות המיסים בדוא"ל:
haravot-barzel-veahifa@taxes.gov.il.


5. הגשת אורכות להשגה וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה בכלל מערכי המס
– במהלך השבועיים הקרובים רשות המיסים תגלה רגישות וגמישות ביחס לניהול הליכים קיימים ופתיחת הליכים חדשים. הנחיה מסודרת למשרדים יצאה בנדון ע"י סמנכ"לית בכירה לשומה וביקורת בתאריך 8.10.2023.

6. מענה מיוחד לאנשי מילואים שגויסו – נפתחו ערוצי פניות ייעודיים במפ"ל, במערכת פניות מייצגים (עבור המייצגים שגויסו) בכל הנושאים: מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין בכלל הנושאים. ערוץ זה נועד להבטיח ערוץ נגיש לטיפול מהיר בפניות.

7. תיעדוף פניות של תושבי הדרום ועוטף עזה – במסגרת הסיוע של רשות המיסים לתושבי עוטף עזה והדרום, יינתן תיעדוף לפניות שיוגשו על ידם בערוצים המקוונים בכלל המערכים (מערכת המייצגים ומערכת המפ"ל).

8. דיווח על פרישה מעבודה במסגרת טופס 161 "החדש" – החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש תידחה ליום 1.1.2024.

9. המועד להגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ" – המועד להגשת התביעות יוארך עד ליום 31.10.2023.

10. תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת – תעודות רישום שתוקפם פג ביום 30.9.2023 או לאחריו יוארכו עד ליום 30.11.2023.


שימו לב


בנוסף, גם המוסד לביטוח לאומי ביום 10.10.2023 פרסם הודעה בנושא הקלות בתשלום דמי ביטוח בעקבות המצב הביטחוני, כדלקמן:

 1. בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ובכדי להקל על הציבור, לא יבוצעו עיקולים ויבוטלו קנסות והצמדה למי שנמצאים באזורי הלחימה ולא יצליחו לשלם דמי ביטוח.
 1. בנוסף, תינתן הארכה להגשת השגות ומסמכים בביקורת ניכויים עד להודעה חדשה, ובהתאם להערכות המצב הביטחוניות.
 1. עובדים עצמאיים ומי שאינם עובדים צריכים לשלם מקדמה ב-15/10. אם בשל המצב הביטחוני ישלמו מקדמות אלה באיחור – יבוטלו להם מלוא הקנסות וההצמדות, בתנאי שהתשלום יתבצע עד שבועיים מסיום מצב החירום ובהתאם להחלטות שיתקבלו עקב המצב הביטחוני.
 1. מעסיקים שנמצאים 40 ק"מ מעזה ולא ישלמו את דמי הביטוח עבור חודש ספטמבר 2023 עד 15.10.2023 בעקבות הלחימה – יבוטלו להם מלוא הקנסות וההצמדות על פיגור בתשלומים לחודש זה, בתנאי שהתשלום יתבצע עד שבועיים מסיום מצב החירום ובהתאם להחלטות שיתקבלו עקב המצב הביטחוני.
 1. את הבקשה לביטול קנסות והצמדה ניתן להגיש בערוצים האלה:
  א. שירות שליחת מסמכים באתר או באתר התשלומים (בזמן התשלום)
  ב. במוקד הטלפוני 6050*
  ג. בסניפים

אנו מאחלים לכולנו ימים שקטים ובטוחים יותר!

לקוחות מלם שכר פלוס, הרפרנטים שלנו כאן עבורכם בכל שאלה.

למידע מורחב, עדכונים ונושאים נוספים, היכנסו
למרכז הידע שלנו. 

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם