02-6700500 שלוחה 1

עדכון חוזר מנכ"ל מיוחד – הנחיות המנהל לשלטון מקומי לתקופת הבחירות בעקבות דחיית הבחירות

ביום 24.10.2023 פורסם ברשומות חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות, התשפ"ד-2023 וזאת על רקע מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, ונקבע כי הבחירות לרשויות המקומיות שהיו אמורות להתקיים ב-31.10.2023 יידחו ליום 30.1.2024.

בהמשך לכך, ביום 8.11.2023 פרסמה לשכת המנהל הכללי של משרד הפנים חוזר מנכ"ל מיוחד עם הנחיות הבאות:

 הנחיות לגבי עובדים המצויים בחופשה/ חל"ת בשל מועמדותם

  • בשל דחיית הבחירות ומצב החירום ועל מנת לצמצם את הפגיעה במועמדים ובתפקוד הרשות  המקומית בעת הזו, נקבע כי עובד הרשות המקומית שיצא לחופשה או לחל"ת רק בשל מועמדותו והוא אינו מועסק ברשות המקומית בה הוא מועמד, רשאי לחזור לעבודתו וזאת עד ליום ה-30 שלפני מועד הבחירות החדש שנקבע ל-30.1.2024. ב-30 הימים שלפני יום הבחירות יידרש העובד לשהות בחופשה רצופה (ויהיה זכאי לתשלום מיוחד כמפורט להלן).

  • לגבי עובד הרשות המקומית המועסק ברשות המקומית בה הוא מועמד, שנמצא בחל"ת נקבע כי הוא נדרש להמשיך לשהות בחל"ת/ חופשה רציפה עד למועד הבחירות החדש, והוא יהיה זכאי לתשלום מיוחד ממעסיקו בעד התקופה שמיום ה-1.11.2023 ועד למועד הבחירות בשיעור של 70% מהשכר הקובע ולא יותר מ-11,870 ₪ בעד כל חודש בו הוא מצוי בחל"ת.

למען הסר ספק יובהר כי עובד שהוראות סעיף זה חלות עליו המצוי בחופשה, רשאי להודיע למעסיקו כי הוא מבקש במקום החופשה לצאת לחל"ת ויחולו עליו הוראות אלה.

באופן חריג, ולאור המצב, רשאים גם עובדים במשרות אמון שמצויים בחופשה בנסיבות אלה, לצאת לחל"ת. יובהר כי לא יהיה צורך באישור פרטני מאגף בכיר לבקרת הון אנושי ליציאה לחל"ת מעבר לאישור כללי זה.

  • יובהר כי האמור חל רק על עובד שיצא לחופשה או חל"ת ולפיכך, עובד שהתפטר לצורך התמודדות בבחירות – התפטרותו תעמוד בתוקפה.

 עובדים במילוי מקום זמני

  • מנכ"ל הרשות המקומית רשאי להאריך את תקופת מילוי המקום לתקופה נוספת שלא תעלה על 3 חודשים ממועד הבחירות החדש.
  • למען הסר ספק יובהר כי בתקופה זו, רשאי מנכ"ל הרשות להאריך את התקופה גם אם מדובר בתקופה שבמצב רגיל נדרש אישור שר הפנים להארכתה ללא צורך באישור שר הפנים.


שעת חירום

  • לעניין החרגת סוגיות בתחום ההון אנושי לצורך התנהלות בעת מלחמת "חרבות ברזל", תקפה לבחירות אלה, וההוראות בה תוקפן יפה כל עוד קיים במדינה מצב חירום.
  • בנוסף לאמור, ועל מנת לייצר רציפות תפקודית מיטבית, ניתן לאייש במילוי מקום זמני גם משרות חדשות, שהינן חיוניות עקב המצב הביטחוני הנוכחי, בכפוף למגבלות הרגילות החלות על העסקה זו.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם