02-6700500 שלוחה 1

פאזל

עדכון קצובת הבראה לשנת 2023

תעריף קצובת הבראה במגזר הציבורי

לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 18.5.2023, החל מ-1.6.2023 התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי עודכן מסכום של 449 ₪ לסכום של 471.40 ₪.

תעריף קצובת הבראה לעובדים בדירוג רופאים במגזר הציבורי

לעומת השנתיים הקודמות (2021 ו-2022) בהן בהתאם להסכם מיום 10.8.2020 בין המדינה, שירותי בריאות כללית ושלוש הערים הגדולות, לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, היה מתפרסם תעריף שונה מהתעריף הכללי של המגזר הציבורי, השנה התשלום ליום הבראה לעובדים בדירוג רופאים במגזר הציבורי חוזר להיות בהתאם לתעריף הכללי של המגזר הציבורי, ולכן בתוקף מ-1.6.2023 עודכן התעריף מסכום של 431 ₪ לסכום של 471.40 ₪.

תעריף קצובת הבראה בקצבת גמלאים במגזר הציבורי שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד

בשנת 2023 ערך יום הבראה המשולמת לגמלאים המקבלים פנסיה תקציבית, אשר הוקפאה והוצמדה למדד, עודכן מסכום של 440 ₪ לסכום של 463 ₪.

תעריף קצובת הבראה לסטודנטים המועסקים במגזר הציבורי

לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 19.6.2022, החל מ-1.6.2023 ערך שעת הבראה לסטודנטים במגזר הציבורי עודכן מסך של 1.44 ₪ לכל שעת עבודה לסך של 1.51 ₪ לכל שעת עבודה.

תעריף קצובת הבראה במגזר הפרטי

ביום 26.6.2022 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בדבר עדכון גובה קצובת ההבראה, לפיו החל מ-1.7.2022 גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה יעמוד בשנת 2022 על 400 ₪.

יצוין כי, טרם פורסם צו הרחבה. מכיוון שעדיין לא פורסם צו הרחבה בעניין, תעריף יום הבראה אצל המעסיקים אשר לא חתומים על ההסכם הנ"ל, עדין עומד על 378 ₪ ליום.

להלן אופן קביעת הזכאות לתשלום דמי הבראה במגזר הפרטי:

  • כל עובד שהשלים שנת עבודה, זכאי לקצובת ההבראה בהתאם להיקף משרתו, ועל פי הוותק שלו במקום העבודה כדלקמן:

שנות וותק בעבודה

ימי הבראה (למשרה מלאה)

1

5 ימים

2 – 3

6 ימים

4 – 10

7 ימים

11 – 15

8 ימים

16 – 19

9 ימים

מ-20 ואילך

10 ימים

 

  • עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו. לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה הראשונה.
  • בקביעת תקופת הזכאות, לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעסיק. למען הסר ספק, חופשת לידה עפ"י החוק, כן מובאת בחשבון לעניין צבירת הוותק להבראה.
  • יצוין כי, עובד לא נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת, כתנאי לתשלום קצובת הבראה.
  • קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ (יוני – ספטמבר), אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.
  • לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם