02-6700500 שלוחה 1

עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2024

בהתאם להנחיה של הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 6.2.2024, עודכן שכר יסוד של הבכירים ברשויות המקומיות החל מיום 01.01.2024 כדלקמן:

א. עובדים ששכרם צמוד לשכר הממוצע המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום 30.4.2001 (עדכון בשיעור 5.5%):

ב. עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים מיום 1.5.2001 עד 12.2002 (עדכון בשיעור 2.96%):

ג. עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים  ומועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום 1.1.2003 (עדכון בשיעור 2.96%):

יובהר, כי עדכון השכר בהתאם לאישור זה יוחל רק לגבי עובדים בכירים שחוזה העסקתם אושר כדין, וכן בתנאי שכלל התשלומים המשולמים לעובדים אלה עומדים בהוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם