02-6700500 שלוחה 1

עדכון תוספת עבודה מתוקף מינוי בחוק לעובדים סוציאליים 2024

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2022 פורסמו בהרחבה עיקרי הסכם קיבוצי בדבר שינוי מבנה השכר ואופן קידום של עובדים סוציאליים, שנחתם ביום 12.5.2022 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואיגוד העובדים והעובדות הסוציאליים לבין המדינה ומעסיקים ציבוריים נוספים (להלן: ההסכם).

לפי ההסכם, במבנה השכר החדש, משולמת תוספת שקלית ייחודית לעובדים סוציאליים, המועסקים באחד התפקידים המזכים, אשר נדרשים להחזיק מינוי מתוקף חוק המסמיך אותם לעיסוק בתפקיד מזכה (להלן: תוספת עבודה מתוקף מינוי בחוק).

בהסכם, בפרק י"א, נקבע כי החל מחודש ינואר 2023 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר, סכום התוספת עבודה מתוקף מינוי בחוק. זאת לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן במהלך השנה. כן נקבע כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, ידחה העדכון למועד בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא העדכון השלילי, על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.

ביום 31.01.2024 פרסם אגף השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תוספת עבודה מתוקף מינוי בחוק לעובדים סוציאליים, לפיו בהמשך לשינוי בין מדד חודש דצמבר 2022 לבין מדד חודש דצמבר 2023 בשיעור של 2.96%, בתוקף מ-1.1.2024 יעודכן תעריף תוספת עבודה מתוקף מינוי בחוק לעובדים סוציאליים זכאים, כדלקמן:

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם